back to brainjam page

Some games (indicated) might be solvable in less moves. The times that are given in a few cases is the time that it took to find a solution on a 1.7 Ghz Pentium IV. The majority of other games is solvable in less then a few seconds.

 Set A 
 Set B 
 Set C 
 Set D 
 Set E [A-Solutions]
0000=079 accccccaacdbbdedkeeje...
0001=086 dccccceahhhhjieeeeeli...
0004=078 fhcdddeeeeflddbbeeddj...
0005=079 chceeeeihhheefbbheaaf...
0006=079 gbbhfeccccgccbcggggcd...
0007=086 CcDdhjffffffaahhhhhbl...
0008=096 bccbfdcfccecfckddfldd...
0009=087 aaahaaaadkjddddddeeih...
0011=081 haeeFccaaaaeebkeecjcc...
0013=082 ghhhhhgghaeefeeceekff...
0014=093 behehhhhclcHaaabaaljd...
0016=092 eaaAaaadfgdikcdddajlc...
0017=080 aaaaaaidhhhddajbbjeee...
0018=080 hccccdCccabbifjhbbbbb...
0019=095 gefdDdeddffddkiffflfj...
0020=077 hbdeebhhddgbjbbaaalbb...
0021=083 cdffffffbgbbddggdlcbg...
0022=087 bfgdDehhchhhlghbieeee...
0024=072 accccccddddbbbeigggkb...
0026=093 ceeeeeecggggjccchacia...
0029=084 dabbbbeebbbeeelejcccc...
0030=092 bbedeggggaaaaggkddddd...
0031=087 eaaaaalaajHhhgeeelgge...
0032=073 heeehhhhhbbljddkdDddd...
0033=083 aaaEhheajaaffaiDdlkgg...
0036=086 deebbbhhffhaaaaaffhhc...
0038=079 ghhgedaaddddkDdichhgg...
0039=084 aeecAahheaaaafkiFffff...
0040=080 hbbbbaaaiaaejeaalcckh...
0042=090 aaAaeeeeeejiffffkjddd...
0043=085 eFffccffflgjcCcccgjil...
0044=083 eaaaaaaalbbbjgggjbbbb...
0045=076 bhhhhhhejcebbbfgglbbc...
0046=084 ccCcddddlddcaaaakifff...
0047=078 ddddidbdbbdccaaaaaaaj...
0048=080 daaaaaaahhjlggggggche...
0050=073 ebbbbffdffbbelbdaafed...
0051=090 adCCccdjeegeeeegjiggg...
0052=093 ffeeeeeeffggkegggiejl...
0053=072 hbbceffegfhjfeeeeffgh...
0057=095 dcccccefflfffjfleeeeb...
0059=090 acceeeeeeklfgggfffffi...
0060=083 haaabbbbbibbccgbggbic...
0062=075 ddddbbbdGgccaablddjhh...
0064=085 fadacejggggbggbbkeekf...
0065=088 efeffffgggfeejekaeedk...
0066=084 adddddddfffggggdjahag...
0068=080 fcbfffffdggddedfggggd...
0069=089 gfgggggfkffkeefjeedlf...
0071=092 bhhaaaaklggdbgbekeeel...
0072=081 hhaffffffeekheeieEebb...
0073=078 chbbbbbaaaageeeglgjaa...
0074=089 dahgefGgggbbjbbbffffe...
0076=094 bbaaaicfffffaaaklcccf...
0078=081 bbfgggffhffgafabikbbb...
0080=101 bbbgdffGgfgggjffficcj...
0081=085 gfhheeffhHgbbbbkgggdg...
0082=077 haAaaaaahjhhheebbbeee...
0084=081 ggaaaaaaacelgffffeggk...
0088=077 hfabbbbbBbdfaaaieelee...
0089=074 fhcccDghhgdgbbjlhdabb...
0091=103 aaiaaafehaaikbbbbeehb...
0092=093 aAadddacjccejaikgggee...
0093=071 beeecccaeeeadddhhggaf...
0094=078 daddddaggggjiaaajaabb...
0095=073 dhaaaedddddldjeebefff...
0097=082 bcccceccehhhhhhffaaab...
0098=081 daaddaeaaaakeeeelahfe...
0099=088 ebbbffbfbifAbiffldddd...
0100=093 hhhcchddbgghhgddfdddl...
0101=080 afddddcaffggggfhhggkl...
0102=100 hbdddddckcchhahddcicc...
0103=102 dddffdhhdieeddlHhljgg...
0108=093 bdcchccicccgggggklffg...
0109=083 haccGggckgggkcilaaaaa...
0110=081 adddaddDdaeeebbgjceaa...
0111=087 aaebEeeeehhflcjcccaad...
0112=085 dfggaccFeakhhhhhhiggk...
0113=084 cceeddddbbbbbblbeeebi...
0115=093 AcCHclkcffffffdggkdij...
0116=087 bgfeddgddeeeeeigggcga...
0117=085 eecccbcacccEekhhaaeea...
0118=091 haaabdddddihhhhkhGggk...
0119=085 aEeeekjhhhhhccidFcclb...
0120=082 caaddddggjdddlhaiaaab...
0123=073 dcceeeEeedcckiccfffff...
0128=084 gbbbcccckchecjcaaeeee...
0129=082 bbDdddhdddbjbbbbcddcc...
0130=093 bbccCdffaffffglgikAaa...
0131=071 bfcfggdhggggHhbbbbccc...
0132=092 cbbbbbbdddbkdhhhdhhhd...
0133=090 eecccccccdffikdddbddd...
0137=075 adggdjhhhhkaacddgkddd...
0139=098 bgdadddDddfbbblbbbkff...
0142=089 dgbbbbbjhebieeejleedc...
0143=078 aecciggggggkhhiblffbb...
0145=079 bhhcccceeffffchffhhhe...
0146=085 fffhhhfcccccckCiffaka...
0147=086 dggggggjaaaaiaaakbbbb...
0148=077 ebcdgggfcgidehlhhhhhc...
0149=097 cgdaAfjbfffggffiDdddi...
0150=089 abbaiaaehhccccccdhhaa...
0151=070 daaafggagjiaffhhfaeeh...
0152=082 ggdGgggfjlfbdhdddddff...
0153=081 aaddcccccgcckjfffffaa...
0155=094 ccggggjaddjffakhaaakh...
0156=091 acaabbbbhhhhcccccckhh...
0157=089 daadddcccjaaaaakicccc...
0158=089 ggaehhaaeeeeeaakaaaic...
0159=098 ebbbbhhhhhheiccieeeib...
0161=103 ggggggiaeeeaaeeleijbc...
0163=072 aaaaaadciddddkddbgggc...
0164=087 fchhhhkhhkccddldicccd...
0165=094 bfheeefffffjcclcccikd...
0166=073 aaaadbdaaieeehhHhhhgb...
0167=081 cdhhhfffgfffhhhbbiccc...
0168=086 caahhgggghibbiccjhhhi...
0169=089 bbccebbbbbdddddddjhgg...
0170=086 dhhhhhdehefejefffffle...
0173=073 dddacdahhhhhhgaajcccj...
0174=074 fggggGgjeaaaaaeefdddi...
0175=078 fEeeeeecilcckcfffccci...
0176=090 aaaccdhhaffiddfldddde...
0178=083 aaeaaddcaagagehieedhh...
0180=086 Ggggggaabahhiaajhhdda...
0181=091 cccccckchhlhffhhiffff...
0182=082 eeehhhhhhilFffffgggjb...
0183=088 aggdbbbheggggkHhhhhje...
0186=077 fhhhhheeadaehibgcabbb...
0187=087 bcaCcffbFhclccdjcklbb...
0189=075 daffffgcacgcjfhhfheeh...
0191=079 bffBdeeeffcfdaaeccicc...
0192=075 bbbhhffhkfcccckhhheel...
0193=083 adddfffgggfkaffgjkccc...
0194=091 bdefffffeggfGgilggjdd...
0195=079 dfffdbddddaaffbggggbe...
0197=090 eehafccccgggghbbdkGgd...
0198=085 dffgbhhhhgjhbbabgblab...
0199=086 daaaiaaaabhfccikCcccc...
0200=106 bbaaaaaaAggjglcccccke...
0202=085 aaaaaaadddjccccejcccd...
0203=080 aEeeeegekfaaabbbaabbb...
0205=077 abbeekbbbbaddldkfhbbk...
0206=106 faCfffffkljccckhhhhhh...
0207=083 dehhbgggghbGgbbbffblh...
0209=085 beeffgfkaeaakaalccaab...
0210=081 fcceeeeHhhaafacblcccc...
0211=086 fffbBffbaaefijeeeeccc...
0212=082 bbagbbdagggggeediaaaa...
0213=087 aagdfhbccddccccclHhhh...
0214=084 cacgGclCcjfffkbbbelaa...
0217=091 hhbbgggeeeeeeihhhhkcc...
0218=096 gggggagklaajaaaaffflj...
0220=079 caaAaAaaEeeejeeckhhhh...
0221=081 eeeaCceeecahjHhhhhfid...
0222=078 dehhehdieedieeddejfcc...
0223=089 gdaeeffeedEeaalfddddd...
0225=071 bbgggggcgkjlCfffbbbcd...
0227=079 ahaaafAaaeeijeeeeihhh...
0228=087 cceeeeefelCcdfehhddjl...
0229=083 ggeeacdeaaaadjffffbbb...
0231=080 ecdeehheeejfffbccdddd...
0232=088 hdddDdddejccchgkicccc...
0233=099 ccidddddddjccccddelAa...
0234=098 fffhhhfffjccccggglddi...
0235=099 bddddddjdlEeebbieeegg...
0236=078 dfgaaaagchaaaheeehhke...
0238=075 dehebbeeeegdffdabaaaa...
0239=089 Dddddjddffffgggghiddi...
0240=081 aaafffkffflgaaaaggkee...
0241=083 aaabbaaaaGggiaecffccj...
0242=077 eeeeaaaeaaabggbbkgggd...
0243=081 cbbbcbbfibbEEeekegggg...
0244=114 ffffffihhhhhhjGggjggg...
0245=085 ffffhhfdfalbbbbbjlaaa...
0246=072 gbhHhfhhhekjgbccceebb...
0247=085 eCggggkggjcbbccclkhhh...
0248=080 ccbEeehhhccfbbljccaBa...
0249=081 ceccccccddgggibblBbbe...
0252=086 eaaaaaaabbkggdiegggkg...
0253=078 ffaaffffddgaaaakddjkc...
0254=077 aaafhfidffffcedihhhhh...
0255=074 cbddeegacfbhhdhhhHfff...
0256=080 DhhhddddlddfafjibBbbb...
0257=096 daaacaajhhaakihbdhhhl...
0258=096 gdccgbgddddddcacblccc...
0259=073 ecaeeeaffffffbclcccee...
0260=082 cddddgjfffcflffcicGgg...
0261=080 chhceeehhacceaahhkaai...
0263=084 aaaaaaakBbjkggglgccig...
0267=092 dDddadddbjggbblgggikb...
0268=091 hbgdcddgccckhccchhjhh...
0269=079 haafgggfhffjeeeeeffhb...
0270=082 aaafgebaaAablcdcccbbb...
0272=074 hhbbgbbBbcggjbdffddfb...
0274=081 aaaaeeaaglkefjbbbbcbb...
0275=084 afbcccffcfdfffGgefkee...
0276=090 abgdgggggdddiddhleeee...
0278=110 hhGggggaabehiGehhlaaa...
0279=079 ghccccgggffggccffbbbk...
0280=080 aaaaagibbcchdjeeeeigg...
0281=078 bgaeehcbbjeeechhhhibb...
0282=087 adabBdgkeeelaaaafflgg...
0283=071 dfffcdddfedddcccicccE...
0284=082 gcaeeihHHhhhfdjceeffd...
0285=098 acBbbGgcljfbbceebbijd...
0286=083 aaaahhajaahhhhffggggg...
0287=099 bbccceddehheeebijbbbj...
0288=084 bfaaccaccccdddbcaadkA...
0289=093 cggggebghgkccaccjdddd...
0291=086 gccddhhflgggkbbcccjcc...
0292=089 ddhiggggggeeeehhhhbfb...
0294=078 geeieeeeifffffhfidddd...
0295=076 bdeeeebefbbaclfffhhch...
0296=087 bfbbbbbbchhihhddikaaa...
0299=078 edddddbddHhhffihffggg...
0300=079 bbbbbbaaleebeeeeadlDd...
0301=084 fdfcbcccbhhbbbibbeedg...
0302=070 aaacdabbffbbaacccdffe...
0304=101 agfhhhhhhfcffcjffkaaa...
0305=085 ffEeeeEgglffkbbbbbkgg...
0306=092 aacbbbbbbbihccccgljdd...
0307=095 eehaceeggacjaaadaaijg...
0308=083 cfcccdddddddkGgeegeeh...
0309=093 ehcceeaCcceekehhhbilj...
0310=072 dfhhbhfbbbacahhkhafff...
0311=076 cfffccchhhhjhhdfffbaa...
0314=080 cfaafaffafflaaalccclg...
0316=089 hcaddadhahhhhcccccclg...
0317=077 addBbdffffhddddaaaiff...
0318=075 gccdggahdddddlDaalaaa...
0319=081 aggggggccacccahhhlccj...
0320=076 cbeCcccdccFffeeffdjgg...
0322=078 bbfdgeddddleeeaebbjcc...
0323=077 aebbaabeffffebiffAaia...
0324=078 aaaBbjddfcccccggeiccg...
0325=075 efgaaageegibbbeecffff...
0326=101 fhhbeffFgaeeleekddddd...
0327=087 bbhbfbbkddjBbdjlccccd...
0328=082 fffffflggjeggglbhcgjc...
0329=077 hcccegggggeeagaacccaa...
0330=075 dgaaaddddddbbbbbbbcka...
0331=074 ccccchhccDddddddjaaeh...
0333=096 gcdddffffffiddddjiBbb...
0335=081 eaaaaaiajbbbbbbbgjgge...
0337=087 cfbbaeEeeeefkhgddgffg...
0338=077 fbbbeeeddjehhhhhjkffg...
0339=086 ggggggeeeeealaaBbejcl...
0340=106 eeeEeehkbbebhhhhehbbb...
0343=079 cbbahhhchhhkjccccchhi...
0344=084 bcbbbdddddldgkbeeeeed...
0345=129 aaaaaaajlbebbbkffkffg...
0346=083 ghbheeeeeejbbbljbbidd...
0347=073 abceeeggedigggbeaaaag...
0349=070 cdaaccacdagbbbbeeaaea...
0350=089 ffbbbbbbbkeeeeaaeiggg...
0351=089 bfffHaaaefgflfjggdggk...
0354=087 ccdaaadddeEeaafffaakh...
0355=086 cgcccdDdddbbbfbkBbjbi...
0356=089 ggcccccccaiaagggglfff...
0357=127 ebbbbbbbFffeeijlaaaaj...
0358=082 dfeefffffeeheehhjhhki...
0359=071 abgaEggghfhkhhahhbbcb...
0360=098 aaaicccccgdhccjeejbbb...
0361=096 bbddddedjfddjcccciccc...
0362=092 geebbbbkcEgclbddladkd...
0363=073 fcdffcefdffbdddddblgg...
0365=095 bhcggGghljchhhhcccilb...
0366=086 baaaddlaaddldeeeccjcb...
0367=084 abbdaaabffffkffilbbbb...
0368=091 fccdddlcciddddklccccc...
0372=076 bFgfbbaaieeecffbBffbc...
0373=083 bbcccccccehhkEeedcddk...
0374=085 bghheddgdddddjkeeehlc...
0375=085 bdbbbbbbieecccDddeelc...
0376=084 cffhfFffdbbblbbbbijgg...
0377=083 dhhabbghhhhjlAaaeeeed...
0378=083 eeeeejilcccccccijhaaa...
0379=094 aebbbbbbbgggijdddeehe...
0380=080 eggggggkicccCcceeclAa...
0381=078 dhhhfgaaaaaaaddbdbjbb...
0382=093 bggggggibeebbbddaaejd...
0383=078 bgggbcgcceeeeeeiaabbb...
0384=088 aaaaaaakddjbbbbBbbigk...
0385=101 eggefgeegijffffddkfjd...
0386=082 dfggggGgfkifffflbeeee...
0387=105 eddffffdhhfjddggjaggg...
0388=084 bbbbeelhhhheleeiahhic...
0390=084 baccjCccccdjedddhddea...
0391=078 bdfhhhhaafjbhhbbbbbkA...
0392=073 hAaddffgfdidddlcccccc...
0393=071 faaaaacbffbbebBbbgggg...
0394=085 abbbbbbhheeikjaaihaAa...
0395=086 gbggbgGgbbijkbbccchhh...
0396=073 cdeffggffefaggEeeeaaj...
0397=083 aeeeeffekefabdfkffabl...
0399=083 bbggeddaDeddffdkhdhhb...
0400=083 ddddggggdddbcjaalbccc...
0402=088 hbbbbbbbkijdeeeeelekd...
0403=086 egchhhhhhljffffgkfflb...
0404=087 deeaabegggGggeeeblBbb...
0406=085 bbbdeeeehhhggelbbbejb...
0407=087 bafhhHhdhlfflddiddddk...
0408=086 caaaahaaadhiaDddddbbf...
0409=076 addegfffbFfjkfdccladd...
0410=085 aaaaeeelhhbbaeeeglaal...
0411=088 fdghhhfdehhhjleeegeej...
0412=083 eaaaaaAabblffgglgglff...
0413=076 ebbbbhhhhiccccfccchhe...
0414=079 cbgbbbbbdffcdchccflie...
0416=099 aacaaaaaGggjdddddddki...
0417=089 gggggGcljaefbfafbbbbi...
0420=090 bhcEehhhhhleeeeccccci...
0422=076 aaafffheeeebeelidaBha...
0423=089 fdbgaaaakaiaaGgihhhjl...
0424=085 deaeeeceehhhjkafaaadd...
0425=091 cccjbbbcdddkccckbabbb...
0426=112 ggggggjibbehhhhjhhlce...
0427=099 ddddddbbedibbjBbeelbe...
0428=079 hedeeeeffffbbbfggdgjg...
0429=073 aecddddjaAaahkhhceekf...
0430=084 bgdddddddkieeeehihkbb...
0432=078 ccbaaabbkaaeecggggggh...
0433=072 ddcccccgccjegggebbbdb...
0434=083 eeggaheehfeeddagggfbb...
0435=091 deefhhhgghggggjhAajhc...
0437=076 cbbaaaaaajakfffbhjcbc...
0439=113 faffcfFfbkbbbbbbliaaa...
0440=083 edeeaeeekcccfaffddaai...
0442=100 ffggGgggeiehhhhhhbffh...
0443=071 cdaaddhdhhhhhdiddkabc...
0444=081 bAahhaaaalagCcgjigEee...
0445=089 bcccecbbiddggddfbbbfb...
0446=070 adaaaecjddffaccgffffi...
0448=097 ffffghhhlffjEeeeehkej...
0450=082 ffFddhcdcccddddbibbbb...
0451=089 ggggggeicccddiffiffka...
0452=072 deeeeaabBEhhhaaehklgg...
0453=105 bbeccccEeaehkeEiaafcc...
0454=084 ggbabhhhhhkhCcckjlccc...
0455=086 bbgGgglggeekffihffffi...
0456=087 bbbabbbbcchhhcccjccee...
0457=099 gbgggGghhflciehhhhjAa...
0458=070 beaaggeebbbbfeeeccggd...
0459=093 gchaaaaaaajklcCccfklf...
0460=083 ddffddegggbjggeiddglf...
0461=077 bbdbdabbbgggelDdgggda...
0462=078 deffbbbceeejhhbhhhhdd...
0464=086 abbffffffChhbbbfbbhhe...
0465=087 ddeehhehhdhhbbbfddbbc...
0467=077 abbbcddacchbaafageiAa...
0469=091 abbbbbbbieeehiaaikaaa...
0470=087 bbggdbbDggdaglgeejldf...
0471=095 eeeefegejBbkbblbbbGgl...
0472=079 eeffeedggagggccgjcclc...
0473=078 dehadccddddkdhhiggggg...
0474=085 hhhHeldddddggiggljbbb...
0476=076 bafddhhhahhhjfeffffcc...
0477=089 aaddeeddeaaabeflaadcl...
0478=088 fceggaadddgghhggkfffk...
0479=076 adaaddaaaahhggffggfff...
0480=091 daaajaaaajcBbbbbdbgjc...
0482=082 gadffffjffelDdHhddeej...
0484=092 ddceeeeecekffaaaccclf...
0485=074 gbddddeeeeghkcchhgghh...
0486=076 aebbbbbbbeehdFfgihhkd...
0488=090 hcggggggcdkbbbbbbbila...
0490=072 cdfhedEffffhcajfaaaac...
0491=078 ecceEeefffeihhgjahhhh...
0492=100 accDhhlddakcckccelFcl...
0493=083 aeeeeeebabbbajaaaaffg...
0494=077 afabhhhhhdkdhdddeecej...
0496=082 cefbbdeeheeeadljbbbdi...
0497=079 fffhaaaaefAajahdddeki...
0498=079 dhadaaaaabbbiccceeeib...
0499=095 ddfaaaaaaaigggggkffkg...
0501=092 bceghHhhhhaaijddieeee...
0502=084 efBeeebeedddddddjifff...
0503=080 ddaggggcccccbbilbbcca...
0504=085 aaaahaaHajddgkggffffg...
0505=079 bccddebdeeedihhhhhhlg...
0507=073 eccaabbbffggggdfggeee...
0508=089 cbccccEcclGggggdccadl...
0509=080 eeceeeeffcccccaaaaalj...
0511=070 fdddaaddddHhhaeehhggg...
0513=082 adgchhggggghhcccdddee...
0514=079 aaaaedggdaagaibfbffff...
0515=081 fadddddddfffffggkbbbb...
0516=105 heecdeehbEfcddilbbbij...
0517=081 efggggdlfdddddjldaaae...
0519=079 bddddddcdjggeegggfkle...
0520=120 hdddDdddfhhfdfifflhhh...
0521=079 aaeadddddljaaaaeeeehh...
0522=082 ffbhhffhddghdddddhhhi...
0523=086 ggggggkbaaibbbhbbbike...
0524=102 aggceeedddleecekccjgg...
0527=084 ddhabacceeeeeekiGgigg...
0528=085 eaegggggjhhhhaaklhchc...
0529=103 bddddffdddggdjieecccl...
0530=079 dddddddgghhhhgggjkdag...
0531=098 cfcdddieefebbbbbkBigg...
0532=081 baahaffahhggghbhhaaaj...
0533=086 affffffdgagjaaaaalkic...
0534=103 aaafFfbkaaaaibbbbicbb...
0535=083 ddhhhhhhjcdddikgcccbd...
0536=079 eebbbbbhbbjhghhhhijaa...
0537=079 cdaaAacaaeeeaffffijcc...
0538=091 ddddffdfkfaagcgaahldd...
0539=103 babbdeehddlaabgkcbbbk...
0541=080 hccaeaaagggggbijbbbbg...
0544=086 bcffffhddccfhhjkgggcg...
0545=089 addaaddahgggggjhhjchk...
0546=075 dghegggeeiggchhcccake...
0547=082 bfgbbcfbbhfffijccihdd...
0548=083 chbccccEeecjGhjcbhhhh...
0549=089 aeFggifffggffhgghddjh...
0550=085 gfddddgggggjbbbfibfkj...
0551=086 bbccccchcckhhhhhjffff...
0552=091 abDdckccccbBealjaafee...
0553=072 ghhddcffffaffaaahaklc...
0555=092 bhbbBbbdhdbckifcfjfgg...
0556=105 gbhaaaahccaagajkcfhhb...
0557=084 fffgggbbbbfcFfhlbcccb...
0559=085 gbahhhhahgcccaaaihakd...
0560=083 hdghhhhchddddeeeccfaa...
0564=092 efcfffffdbcbcciccggal...
0565=075 daaebbbajkgffffcffhdd...
0566=087 cfgGchhhffkhhhbibbbaa...
0567=099 Ceeeeeejiaabbbhbbbbkj...
0569=076 hhaadhhhhbdikgggggdgd...
0570=074 faffffefheefecaddiggg...
0571=103 dffffffleekeeikEejggg...
0573=088 bcdddddjDDejeegcccchi...
0574=076 dcceeeEeehbbkbbaaaakb...
0575=106 feCeaggggggfiAaaakalb...
0576=093 haeeeeeegGgdkldfflDdd...
0577=092 ebeeehhhhcklhhklfFfbl...
0579=081 dddddffddjgggggbflcaa...
0580=072 fggggebeegbbdghkffddf...
0581=086 aeEeeecklFfffffckcccj...
0582=073 Fffhhdhhchhkicfffdddb...
0584=079 cdbbbcchcCccffflhhfff...
0585=082 edddfFfddkgggglggkibb...
0586=092 chaabeeeeegajggggaaiG...
0587=080 bbbddiadddbddhbbehhha...
0589=085 aahhhhhajaaaijBbddggf...
0590=078 acedddfffgddchaahhfff...
0591=080 hhffHfjggfffcccccaaak...
0592=093 bdEeedddddjkcfffffflg...
0593=075 dbccccgdeeedaeeehkjff...
0595=100 bchBbeeeeeekFfffjlbab...
0596=084 aaeegccccaaaaaklbbccF...
0597=085 hhaeghhhhkleeeejkcfff...
0598=079 aaAaahhhaACCccffibblc...
0600=070 efhfahbbbhfffkhhhddbb...
0601=093 aaaaaeekeeeibeffcaadl...
0602=079 chdaaabbbbbadhbbaiaaH...
0603=082 bbddeeagfgbbigkdgeeee...
0604=073 hggabbhhdddbjcdFfccdl...
0605=085 ecccCcdkfgggghjhfffff...
0607=084 bcccfcccclhhggbgihhhk...
0609=089 hhadbbBdlkggddddigegg...
0610=073 abggbbcceeFfeieeccelg...
0611=085 dccCccccddcfffajcEeej...
0613=099 ceeeeeejfffgfcccccffl...
0616=087 eehabcddDddbklddhhhhk...
0617=082 gegggffhhhlhhhlkeeeee...
0618=071 bhdehggggkhhihhCcceee...
0619=093 caaabajccikdaaaiddddd...
0620=076 ddccaaaaaaaddddiaggdl...
0623=078 bbbfbkHhhhbhbjbcckddd...
0624=079 gfhhhhhhiljgggddedddd...
0625=075 adddddddcikccaaeggggj...
0626=080 bffffffbHhbbkAaaagggg...
0627=085 gbeeccgGgdkcGghhkeelc...
0628=082 bggghbGgaagbbbkeeeeee...
0629=084 gdddifFhhejieeeeekggc...
0630=075 hbbabbcccfffhggdgjggg...
0631=093 cdebgggcbccfhcccilDdd...
0632=092 affbhbbbigbdgggggiddd...
0633=073 beehhheieeekdcccccdjl...
0634=080 bbbbccbeeeeeeffblcecc...
0636=077 bgcffhhhbhhhccjiddddd...
0637=082 chaaaaakccackggggcchh...
0638=093 caabcccicbbbcibbkeeee...
0640=077 adhaaadeeeeeeddggcceh...
0642=093 gfffchhhhlccchfffficc...
0644=089 hdgacCccgakccaaifffaa...
0645=073 aBbeedeehheegildddccj...
0646=078 dddddddfflbbffafaaffk...
0647=091 gGgggejhheeidaaahhhhb...
0649=104 addegdfdbfffjfihhhhli...
0650=098 ccCcaiahhajaaaadddkdd...
0651=106 heeeeeEhjlfffcijaaaji...
0653=091 bbbbbbbFffccjdlahhidd...
0655=096 fbbbbbbbkccidldHhjddd...
0656=091 bbdfFfeclcdaahhfffjhd...
0657=088 beacddedfeefffffaaaaa...
0658=077 ddhhfhhhhkafffddddlai...
0659=087 dhhhhhhjlaeajdddcciff...
0660=074 aaacfffaaacbbgkhDddjh...
0661=081 cccchhhhhhkibdddggadd...
0662=089 fbbhcccddhhhhhilccccl...
0663=089 aacaaaaljaggdggggijdd...
0665=087 hagbbaaaaaahhhieldggg...
0667=083 fheeedgeeihhhhHiffjlg...
0668=090 dccaaaaaakabbbbbbbhij...
0671=081 adaaaaaadddccdjclbbbb...
0673=090 faaaaabbbijbbbccbjccc...
0674=076 bbccceecccikaChhkajaa...
0676=094 ddfffkhhfafaahhhhlabb...
0677=091 hhHhccchhbiebbbcejbbd...
0678=092 cdeaabffhhhaaeddiaaal...
0680=089 aeaaaaggggggfhhckbbbb...
0681=104 bdddddfggggkaaaibbbbb...
0682=087 gbcCchhhbihcdfkbbbccj...
0683=082 acccceiaaaaaaleeggigg...
0684=077 cfddeeeggbbbegccfeeif...
0685=088 fgfbffcdddedeheeeaebb...
0686=074 hbbbccdcdddcccdbkdjgg...
0688=079 aaaaaaaggkeejccceeeff...
0689=071 haaabhhhhchlfffffddfe...
0690=094 cchaaabbcbejddgbbbbhk...
0691=085 hdfhhhhhfffldggfggflg...
0692=086 ggaecccccccjihhhkfhhh...
0694=076 eeeeEefakhhdfffhhddbb...
0696=077 cbhccdfffffbbjdFddddj...
0697=089 fffffcfHHhjgggbbbbhhh...
0698=097 hbbbbeeeajlgcccCccick...
0699=087 edffffeffkjCddlcccccc...
0700=087 bbaeebhhhhhacheeeedde...
0701=081 aaahhhcfaaadhhhjeeega...
0703=087 aeggghaagaaaadjlbbbbb...
0706=080 ddddddcCcdjfehhjlfFff...
0708=082 dhhheehhhleeeibbeijbk...
0710=101 ggbbbgghbbBbddjdhhdkd...
0711=076 addddjggdddjehhbcebee...
0714=078 aaafddaeeeeeegggggglB...
0715=080 dfdfFffafgddgghkfccbd...
0717=085 aaAaaaabjFfhbbjffkccc...
0719=110 cdDdaieeeegbaeeffkAaa...
0721=082 gcffffffbkaaddddlaaak...
0722=082 afdCccefecceleeebdagg...
0723=110 ceeehhhjghhhggdffifff...
0724=075 bbbdccccchjiffffffjig...
0725=089 dddabbbbbjdbcbkjeeeee...
0727=079 babbbbfbeaekhhhhhhkae...
0728=101 dfdeeeeieejddijggggga...
0729=072 aaaaaaggggbbchkggfhff...
0730=081 daaeeeakaabbdkaaccakf...
0731=084 ccceeeedfahhleeddcccc...
0732=083 dedfdeeeejkbbbbffffji...
0733=077 haeeggggeekggdeddgiDd...
0734=088 dffffffkgglaaaaajaaff...
0736=079 bbbaafggbfaaccfffafaa...
0737=088 aeaaaeeeeeaaalFflbbbl...
0738=072 fhbbbhhbkfffbiaaaeeeb...
0739=083 ffffFfjdddehhhilbbblb...
0740=080 hhhhhhjkffffaaagggccf...
0741=097 ccbgggbbaabffbfjaaaaa...
0742=082 aabbbbbbdkjfbCCckCcee...
0743=085 ccddggbccckccjbbddddd...
0744=075 acccbcfhhhcccggggghhh...
0745=102 feehhffffddggghhhihgg...
0746=086 aaaaaaagggahhhhfiaBbf...
0747=078 gheeaaeeeeafgjhhhhhaf...
0748=081 ccciddfgaahdihhheggje...
0749=083 bfbbgccgggggbbbdlhhhh...
0750=083 eebadgeheeeilcccclccc...
0752=104 adfaccdgccdddeiddjbaa...
0754=076 hcBccckccjffffhkffkba...
0756=074 geeffffjffjHhchhaaaee...
0757=084 cceeeegeeiBbbbbbibbcc...
0758=091 eAaddddgkdddaabiggial...
0760=078 daaffeeFhhhefcceeeaaj...
0761=082 hfgaaabagdddddifggdaa...
0762=081 deeddddddjEeeejhffffi...
0763=108 gabaegaAaaaDddggggjld...
0764=079 afbabeebagggfaagggcce...
0766=087 cddaddddbdklahhahhhhl...
0767=078 bebbbeCcffffffabbdbbg...
0768=072 habbbbbbajlffdhhhiblc...
0770=097 fcgggggddgbbeejleeeei...
0772=082 cdceeeeeeiaaccclcckjf...
0773=077 hefffeeeeeHhhhhafaaaa...
0774=079 fcbbfbfffccfigbbeejcc...
0775=080 eedeeeelfffddcffagifj...
0776=096 caaffffffgldaakggbbib...
0777=079 ggggcdgglkeeeeeaabbbb...
0778=091 cddccccddjheeehhhjhbb...
0780=079 hdffffffjldddggeeghhj...
0781=086 ddaaggggGgkdlcccfdeeh...
0782=092 fgddddabdDdeedjbffffk...
0783=080 fbbgggghhggaalaaadfdd...
0784=094 cabaaaaaaffffjdeeejdd...
0786=081 gggbbccGbdlbbblbadcab...
0787=088 eehccGGgccjlaafffbjee...
0788=080 ffffjgggggeddgffccccc...
0789=078 ffggggcgghhdhcccfffjd...
0792=105 eebgffgggggjbbbbbbigg...
0793=093 edeaaaaaaalbbjbbbbbcl...
0794=076 hbEefbfdbbhhfgbkffccg...
0795=101 ggcbbbbbbblifHhflfffj...
0797=081 caeeeaeggggiggjbbbjbd...
0799=073 aadbccCcccfbhhjcdkdde...
0801=081 hbbheeejggggggjeaaddd...
0802=080 cccckggahggjggeebaeka...
0803=095 ebaaaaaaailbcggggifhh...
0804=080 effFfffcchjichhgglccc...
0805=094 bccdggjfffffaaaacckcc...
0806=082 bbbbbhhhejBbfaaealddd...
0807=080 cfbgAffgidggggHhhhhhk...
0809=080 dbbibddddddjibgggggbb...
0810=089 aaaieaaaadeeeiddddgle...
0811=094 dgcgggccijlbcccChhffb...
0813=091 ehhcchgchhfaaaaaaddab...
0814=086 agffffffiaaflbbbbbbaa...
0815=072 gghbbbbaadbbbccccccch...
0816=099 acccccggggggeeehhgihh...
0817=113 cccccccjfeeeeefglekgc...
0818=087 gbhhhdhHhddgccckicgGg...
0819=075 cadaaaaaakgbbjgggecgd...
0821=095 adaaajdaacabdddjlddGg...
0822=083 hbbbhhhhhfekeeiaeaaab...
0823=082 bdbbbcacgccccclgjgggg...
0825=073 cccccccdddkjddeejegge...
0826=086 aaaaibbbbbbbjkcggjhhh...
0827=104 ddddfdddiahadaaaakeeb...
0828=075 daaacdddddkldhgggghih...
0829=082 caaaagbbjaafbdddfflbb...
0830=102 gffffffbieeekaaaekeel...
0831=084 geehhhhhhkjaaaaadccdc...
0832=086 aaaagggigggahbaakecbi...
0834=085 ghbfffFffbbbkbbbjhhhh...
0835=076 bbfffffbbkbahblbbhagg...
0837=080 bcfafffffkagggggghhje...
0838=097 ebbeeeaafkaaaababbffk...
0839=078 ffgdaaeedhhfhhfbbeeih...
0840=092 dgeHhhheeeebbekbbaabd...
0842=094 bceHhhhhlcccihlDddjbd...
0844=080 dddidggggdadigglbcccc...
0845=080 acaccccchhhckHhhfffaa...
0846=096 bgccchggggglhhbbhhhdd...
0847=079 dfaaaaaaalkbhccbbkcch...
0848=075 GGhihhhhhfdffjffbbbbf...
0849=079 afbcbccfcffecbbiccjbb...
0850=107 aaaaceejikdDdaaadbjee...
0852=109 bbeeaabbbbiBlkddddjff...
0853=076 bddbbaeeeeeeahhhhhhck...
0855=087 egfhhhhhhggeeeeeebbbg...
0858=093 fffFffeckccceeeccffkc...
0859=087 aaaeeeedeebbbkdddddgg...
0860=077 eccccceggjfeggeeeccff...
0861=083 bbbccgggebdddeeiddaad...
0862=086 dffffdbhhhdiaaklaaEed...
0864=082 ccggggggffeijeeedfffi...
0865=079 edeAaeffcchhhehhlffhk...
0867=104 dddeeeeehaehjlfakhhhh...
0868=077 gdfhhhbeeeeeeacAajiAa...
0869=078 bcggacbcccbcjcieeebbb...
0870=079 eaddcdddddbGgglhhcchg...
0872=096 ddabeeeeffkaahddhhhhh...
0873=087 dDejggeebeeggbgglkbbb...
0874=079 feaccceeadlbbbbbbaaij...
0876=117 aeaaaicccgggijccccikf...
0877=077 bccCccfeeeegjgggbgccc...
0879=094 abDDbbbbbfkBaajhhaaia...
0880=098 bbeeeeegggebbejccecff...
0881=079 eedaaaibbBdbbbblkffff...
0882=074 ceeeeeeljaffdddcdiaaa...
0883=088 gaDGgadhffchjkhhlfccf...
0885=102 chhhghhhiFffffeekbbbb...
0886=077 egcffffffaadgggggjabb...
0889=083 gbbeeeccggjbbabcbbaac...
0890=082 dffffflfjbghheehhhhdd...
0891=077 afCccCchhccelkdeeebbd...
0892=077 bgaaigbbbcfffdddffbfl...
0894=092 ddggggjlfceEeffjbbklH...
0895=084 feeeekafjaaaaacailcee...
0897=117 ahhhhefhhlkAaaackaacj...
0898=094 ffghhhhffffekeggbbbff...
0901=083 bAaaeijfggggfekfccccc...
0902=088 bbbbiccjcChhhhhheaaaj...
0903=079 afeeeggggghkiDgchdlaa...
0905=080 dbbcceeaFffkaadddclCc...
0906=092 acccckjccceeeeaefeiaa...
0910=083 bbbdddeeeedkhhhhicccc...
0911=081 bcffffabbcfacifabbbbb...
0913=092 faaieeeeeeiaaijhhhhka...
0915=097 caafaeHhhheeeeeaajaak...
0916=093 fhhhhbbbldbccgdlHhffc...
0917=089 bbbbedabdjbbddggggagh...
0918=075 aeeeifffgcccfffhhhbhb...
0919=108 dcgddddfdkccaaadcchcc...
0920=077 bcccccceeleeefffcebba...
0922=073 dfaaAbaaadddickcggggg...
0923=086 fAaafffgffhhacjiaaaEe...
0924=105 ecccGcccbilcddjdeeeke...
0926=079 agDdeeddaddfhhhhihhaa...
0928=087 dadddhjgGggggakAahaaa...
0929=072 feaaehhhahialeeefddhh...
0930=086 aaddddfdddlggffffkccc...
0931=096 edddgffdfdddijbbbiggi...
0934=075 aedddfffddjhhkbbbkbbj...
0935=079 cCcfeeeeecccbbefggbjk...
0936=070 EEeeceefjFffghhhaagcc...
0938=080 fbbbfffekiDddddkbcckb...
0939=085 eeeeeejhddhjhhklfgggg...
0941=088 daaddgggggbaidbbbgbbj...
0944=078 gaaaffffcccbbiggegchb...
0946=089 bcceeecjeeffihhhheaac...
0947=079 bfgdgGgghkglfhhhjcccj...
0948=109 aacbgeeeeeejaaaeakaaf...
0949=077 aaaebbaaAakglgggggeee...
0950=079 dggggkgGbddflfffieBbb...
0952=086 dfffffFdhlbbghhhhhjgc...
0953=087 aaaaaaakgggggaDgabbjb...
0954=071 bfaabeeeghhefeeafhaaa...
0955=098 accdddddddeeccceklhff...
0956=085 bggffffffgaaaddileeed...
0957=092 gccdfeEeeflfieaaaaajl...
0958=079 dddeeeeeegdkggggbbbbb...
0959=070 efaeeeceecccccddabbbk...
0960=069 cdebcceeegghaabckbbdd...
0961=085 fegbDddeegjkggbfgfgja...
0962=111 dggggggaaaakcccckibbb...
0964=075 ehcchhhfcidddbddffail...
0965=095 ddffffeeehhhjhhhkjccj...
0967=081 aabaccaahhfcaaheedjhh...
0969=089 bbcfffFfgkgihhjahHhhe...
0972=080 ccgbccceechdidddihhcc...
0973=086 abbaaaiHhhhhlhfikeeee...
0975=074 aeeeebgaagbbbbbbggdke...
0976=097 ffffffjabbalggdjgggig...
0977=074 fdbCcbccaackaccffdiff...
0978=095 adddddddhhlhjkaaajaaa...
0979=081 bbfffckbejbbibeeeeedd...
0980=075 dddeffegffggggddbgddi...
0981=079 deegbeeeeaaajlhfaggbg...
0982=094 bbbcbffflaalaaafffdai...
0985=079 egbFffbbbbggggghhhgjH...
0987=072 bbdbeeeddfffhhhhaaaaa...
0989=082 fdfggggagghlakccabbbb...
0990=098 eabbbbbbddbffghhjhbhh...
0991=082 haBggggggkaabbAaaalbk...
0994=092 ddhhhchhhailjbbbkbbbk...
0995=098 acebbeEeeegbfkAgkccci...
0996=087 bccccccCbbbijbbbeljif...
0997=073 dgeeeeeejgggggbbbbhhd...
0998=111 EeeeehilcffFfiffiddgg...
0999=092 bbcdhhddccdeehkghhhjg...
# 75.1 % solvable for set A


[B-Solutions]
0001=087 cfebbbbihhhhhhkiggggg...
0003=080 abbdeeeeeekaaaiaagagg...
0006=079 cceccdbibbhhebeffhbbb...
0007=076 cdbbbbbgkjgcibddFffdk...
0008=081 bchffghjhhhhbbaabeedd...
0010=085 aafbbbbbbblAaakhhhccc...
0011=098 ahhheaaaihhhebbakcccc...
0013=080 cbcfffffgfgccccckgggg...
0014=093 faaaggfbbhheeeeealjeH...
0015=090 aghhbchhddhhjccdlDdkd...
0016=091 BbcchjeEeecihhbebblbd...
0017=114 aabbbffffffaaafkaajlg...
0018=082 bgfffffcfHhlhhhhbbgjg...
0019=088 gfdddDddjdhhdkEehhhkc...
0020=079 eeegggggddgkfhhhiffdl...
0021=091 efffffflkceeeeelggbbi...
0022=082 gdffdFfffgigghhkhldde...
0023=090 aaaaaiEafalcicccccaaa...
0024=081 aaibbbbgaBbbfffcalddl...
0025=091 gAehhhbiejbbbeeeeibbb...
0026=077 bfaaaacgagkeddddeeebb...
0027=089 bhhhhhbbbbjbbikhgcgge...
0028=093 gadddffhhhhgggjhhkjia...
0029=076 aggggggjkehbbbaclaahh...
0030=106 aaafffcfffjlaaacbggag...
0033=085 hdeddbeeeeiekaaacihhh...
0034=102 bdffddfHdlffadcicddja...
0035=097 affffffeaAaaajffGggaj...
0036=089 accccccicFfGggggglddd...
0037=081 cgggggfhghckbbbaaaaaa...
0038=080 ffffffeeelaaceeaccddg...
0039=084 haaeeeeeekbbdddddlibb...
0041=084 cefgGhahhhhheeekhbbhC...
0042=081 eeccccccchlidddbbbklb...
0043=093 aaddbbfbeccfffffklhhh...
0045=075 ahaagccaagaahideeeeee...
0046=074 aaaAaiaabbgggfiddiddd...
0047=099 eceecggddddiddhjccjgg...
0048=083 cecgggggffgkffeeeaaak...
0050=092 eeeeeeccegggbddhldddl...
0051=100 gAaaaabikjegggejghhkl...
0052=084 eecccabccgccaaadeeeaA...
0054=092 cddgggggklhhcGcelbebh...
0055=083 hbbbcccCccffcbbclabbk...
0057=084 befffffbfceeeleekicca...
0058=079 gddbaagggggccclAaiaaa...
0060=077 accaaaaaaiceeEeeabehh...
0062=083 hhcccccccbfffhdkddfgi...
0063=083 debbbbchhbbbeeelddkdj...
0064=083 bfEfffffaajaddddabbbd...
0065=100 aaEaaaggkggggdjiddddj...
0066=077 chhbbCccgbccbcfjbbaai...
0067=089 ccdddHhhehhihfkifffbb...
0068=077 aeggggbbchhccccjlhhhh...
0069=079 cbfhfdddcecccccbbaedj...
0070=090 afccbbEebehcccbilbbbk...
0071=080 gbbbdddcddkccbbbjffff...
0072=086 ccdaaahdGfjfffffddggg...
0074=100 ggbbbbffjffffjkbggkgg...
0075=098 aDdajaeffaaakajkchhkf...
0076=090 afaddHhhblhdjcddlibbb...
0077=096 gaceeeefffjeieHhhdidd...
0078=084 acaaaieeeeeeliddaffff...
0079=085 afFggglagijaaAaaibcle...
0084=077 cddccfdfccfffdddfaaid...
0085=089 gggafahhhhgdhhaijldba...
0087=099 Ccchhhhfffifflddleedh...
0090=090 dhhhhhhleelbbjffffcie...
0091=078 ddfgggaafggghddhhhhbh...
0092=090 afgbfhhhhhjhbiebbjlkc...
0093=077 gghhhhHhcglccgjffggdd...
0095=079 caaaAbddddeeededdeekh...
0098=071 Daiaeggfhhagggffgbcee...
0099=071 fhhhfffffdccbbbkddlcf...
0101=074 cdccaaccaaaaaikdddfff...
0102=103 dccfcccccflbbbDdblbbb...
0106=088 daaabahaaakccdcclkddd...
0107=074 acdccchddbbdjhdddafhh...
0108=098 cadddgGgbdjlgggkhhddd...
0110=092 dfbeeeeiccccddidlfflg...
0111=093 aacccbbbggggkhhjhhhaa...
0112=079 agaabbaghhhhgbjhhbkji...
0113=104 eeeeeekhhhhhhlcFclbbk...
0116=081 ccccgggchhlefccjFffdd...
0117=092 ggcchhhgggklehHhfflee...
0118=083 gAaaaaaalHhhhhhggbeee...
0119=083 gggggglhdkdbbbbfhjhhh...
0120=103 baaggggjggilfbhfbbaaa...
0121=092 fcfffffiaaaceclbbbjbb...
0122=083 aabbbajbbbkbglfeeaaaf...
0124=076 aaaajaadhhhcacghhhjic...
0127=070 fbbbabbicgggggccccefj...
0128=080 aacggggggcfhhkhdddlbb...
0129=074 fffaaffabbbbggghaaihh...
0130=100 gfffccggcGggclhcccaaa...
0131=097 bccfHclfgjcccaakaaebb...
0133=088 DdedhhbibHblbbbbggikf...
0134=085 ddfhhhhhhkffffggeeeiG...
0135=074 bhhhhhildddddadcbdggl...
0136=085 aaaaccccieeeejGgggbbh...
0137=079 aaaadccccbcdiccfffggi...
0139=080 Eeeeeeahhhhhhffljgfff...
0140=078 eeggggejbgglddddddaaa...
0141=088 feheeeegekccgjkgGghha...
0142=086 aeeeeeejlddcdfhhhhhlg...
0143=076 baccddddaadfaihkaeeee...
0144=088 bbbfBccccbbhbffajfffk...
0145=089 fhheddeeeeEddfhhlffjf...
0147=099 ahdHfbjbbbggifeeeeeej...
0148=096 cdgaeeeeekiejbbbbbilk...
0150=087 cccccccilbbkjbbbdjbbf...
0151=085 geaacccccccjleeeeebbg...
0152=076 hddefeeebhhccbggjdddd...
0153=076 dddddddeeejcclcccfbbk...
0154=079 bfddddddfidfjdCckhhee...
0155=104 bchhbhhkHhljggggggfff...
0156=077 hbbbbbbblhggggggklfff...
0157=069 adebbhfggggbbbbcfggkb...
0158=084 ghhaaegeeeafaaifffAaj...
0159=082 dffhaaaaabbbbieeeeekb...
0160=089 chhhhhhjdddcjlcccccka...
0161=080 efffhefeecccjccccjkba...
0164=085 geabeeebbbbbdjbhaafff...
0165=095 fagggggeegaagfjhhffff...
0166=083 cdddfhhhfffbiDdjddhij...
0167=077 eabbbjbCcbbbccdaagklh...
0168=080 aaaaaaadddddkddljgggg...
0169=122 abhhhhhlghbbbgaagggjG...
0171=087 gggcccfgdddggDcjdffff...
0172=086 eebeeEEckhhjccccccfdf...
0173=083 ccaabaaabbbccddccckjb...
0175=096 adaaacccklaaaigggglcc...
0176=082 ddbbbhhhgghieggggaafh...
0177=078 eagddgggccggfcckiaaaa...
0178=079 fcccccccjfbblfffflbbb...
0179=082 bbabbhhhhhhljbbeefggg...
0180=078 gghhHhhhbkdaaakaadkff...
0181=083 hhffddddgdddGgggliaee...
0182=084 eaaaeechhhhhcdhjlkaaa...
0183=108 bbbbbBbidddcalbbliaaf...
0184=076 afheCccdfghhbaaaaaabb...
0185=081 dddeeggggccclcggfikcc...
0186=079 gbaaaddffdddddckaccah...
0187=148 dbccfffcccadjdddiaald...
0188=080 bahhHhhahdidddeeeeddb...
0189=079 cddddjcceeeacceeejlbf...
0193=079 eecddeccdddjccibbibbb...
0194=084 ddhhgeeeeegikbbCcfiel...
0195=078 cdbeeeeeelkBCcccbcffg...
0196=080 fffgffcccicdddddddikj...
0197=081 ffdcccahggghgggkahhhd...
0198=087 bhefeeeefhhhggbhfbbbf...
0199=085 aaajgHhgghhjgggaddkhh...
0200=082 caggghhhhheehdddiddji...
0201=082 cbbbeeeeejggaehhlkicg...
0203=075 Eegggheehhhddhhebefji...
0204=084 dccaeeeeeegiaffaaekBb...
0205=076 aaaagggccchacgicccikf...
0206=095 beeeeeeckiccccccjdfdd...
0208=079 bbddddjffffdccbbffeee...
0209=090 ddfaghhhhhagkgghhjaaa...
0210=078 bbbbbbbiffgggkggldddd...
0211=089 caaeeeeeeljahgGggkhcc...
0212=082 adeeffhcddffgcceffddk...
0213=088 bdddfdddideebeehhijbb...
0214=090 bccedddddddjlbbbbfbcc...
0215=085 Baagghhhhikgggglccccf...
0216=090 gffffffadaahhhkhaalia...
0217=085 Fhghhhhhjaaagggkeedbd...
0218=088 cggGcccahlhBhffalaaaa...
0220=088 aeeeeeebbbkeAaajkddfa...
0221=080 faaaaaaakijedddgggigh...
0222=085 dgggfffgggjlffiaaihha...
0224=077 dddggdddcegfcfbbkdija...
0225=092 ggecChhchgkcccbckaaad...
0227=076 daaaaddeeegigdjdhhchc...
0228=095 affGggggddjkaaaalcAad...
0229=078 bghhhhhhaakaaaffffcfc...
0230=077 fffchfahhefdabdkddddd...
0231=086 ghhhhlghhklfccccciccb...
0232=078 dghhffaaggggbbaaadbgg...
0234=092 aeddddgdddhkhhhhgggdk...
0235=085 bbggjhhechccclbbbbbjd...
0238=122 dbbhhhhbbbbfabddbdffb...
0240=084 aahffffjfFicclddddccf...
0242=081 cdffafddaddddehhajaae...
0243=090 aaAajdhheccakddlddddk...
0244=081 eaaccccccclhhhhaagghc...
0247=115 bcccccccjheeieekidddf...
0248=082 caAabbaaaaljggjhhhhdd...
0249=100 bdebhabcgbbbbjfEejfgc...
0250=075 efhaaaaffffhhhhhjgagh...
0253=108 gdddgggggihjkaafaaacc...
0254=073 abbbcdaaaebiaaahhhigg...
0255=101 aaaaccccggcjcclAalfee...
0256=094 hhhhhHbbkbbbdddggjkgg...
0257=076 ffdbbbaggbhhhgjffahhj...
0259=086 hccFfffffhGgiccajccgg...
0260=083 ebffefffddddgflkbbbbk...
0261=083 ahbhggebfFfffafdkccca...
0262=092 fgbbeffffkfbbeeekaaal...
0263=074 ffaacccaffgggffbfgggb...
0264=100 ffggccceegggghhhhhjhb...
0265=089 eebbbbbbcbcjlccccckhh...
0266=076 bdaaaaegdcabgggclggfa...
0268=082 hfDdhiddgghhhhdddggja...
0270=072 dddbbifhhhfffglibbbbf...
0271=083 hccccccchbbbeidggedgg...
0272=117 dddbeeeeggbdaddjadjgg...
0273=089 aahifeeeeeeibaakbbbbi...
0276=096 ahhhhhhgjdddkddaaaaee...
0277=072 bceebbcgdggggbbdddccc...
0278=076 aaedcddeeeedcecccjbgg...
0279=080 fdHhhhhhkdaaccjeddala...
0280=087 faaabBbaakbbbbjkhhhhh...
0281=083 fcccggbbbgEegghhgddda...
0282=089 hAaaaaafikajchhhhchfc...
0283=084 cggbddddddecfdjkhhhhh...
0284=081 geeeegggggeelibjbbbcc...
0285=092 bdffggggggdddhhhhdddc...
0286=078 gdggdddjddDeliehhbbba...
0287=087 agaaagggcaggijeeeeeij...
0288=075 fcccchhhhdbbeeihhBbbi...
0289=082 cdhbbbbccccccjddjdddd...
0290=090 dDbiffaffcggggggkfffk...
0291=089 aaaaffakaakjbhddghhhh...
0292=077 bffhhhhhhCcjffehbbeee...
0295=069 cccccccddbgggggfffhff...
0296=073 ahhggggggHHhhadfiAabb...
0298=089 dddgbbbbbbbkaaaaaaidd...
0299=095 egaeccEeeehghiDdikddd...
0300=077 bbccgeeghhggggkeeeeaa...
0301=090 ggghgggabbacccchhhjhh...
0302=075 egaabcchhcbaabbbhhhig...
0303=083 aggeeeeiggggjeeffdddd...
0304=091 ggggegkeeaaaaalaiaDdd...
0307=087 ehhbbbggeeefgeekggglk...
0308=092 bbebbbddefbbdhaehieHh...
0309=091 ccbceehhhheejeejhhhjd...
0310=082 cbggggggiaaaaaaaccbbc...
0311=080 eahahhgaghigggbbbbbaa...
0313=077 adddehedggddeglahaaak...
0314=086 ffffFfGglggeeahhkcckd...
0315=083 gggggglaaaaaahhkaihbb...
0316=086 ccdeHHhhhhfjccjkbbbff...
0317=075 dgeegggggbdjaahffkhhh...
0319=099 ggghhHhhhbjeeedjkbbbl...
0320=083 bbbbbbeeehlchhhiffhhd...
0322=085 eeeffefccjgggghkggibh...
0324=070 hbbcbddgggffffccichhh...
0326=080 dccaaAaaccaabbbehhkbf...
0328=089 eacfeeFffaaalaaahhfff...
0331=087 hcaaaaiaaddldddhdlkbD...
0332=083 eggGGhddfffjldddfffek...
0333=089 egaaaacaAaelDdbdddddg...
0334=075 aaffjffffhaaahedcceki...
0336=072 cdfeeeeeefdddfjhhhhhg...
0338=090 ahgghggHghcghekHckicb...
0340=105 dfhffffefeijkaaaaajlc...
0341=084 acffaaahhhhahhfjggggg...
0342=130 haBgchhhjhhdddDdjffjl...
0345=098 dhccddddgihheddljaaal...
0347=083 cbffffffkaccaaaaabbai...
0348=081 bfgccccchggggkjdffffc...
0349=068 ecccddddbccceedffjbbh...
0350=085 hdeeGgdddcleeeelcckaa...
0351=088 dgggaddddgjggjbbjbbhj...
0352=074 hccfhhffkaccggcaaeggi...
0353=073 acaaaffadhhaaffihhgbb...
0354=093 egcbbhhhhhhjlcaaaaaka...
0356=089 dccccccckijddddddfeed...
0357=141 gbbbbhcchccccbcjaaakl...
0358=077 gBcccafdddbgbdffhieee...
0361=088 ggbBbccaiaaeelgjaaaak...
0363=075 bdabcddbacldjgggiCccc...
0365=096 bddhdklbbbccdbcbkffbd...
0366=087 eehhhHedkjdgdddgggggk...
0367=088 bfgcfffffgGggddkibbbb...
0368=085 bbbeeeefffbbbfffhhjiG...
0369=083 eeejfffffefgggeggghhg...
0370=074 acbhhbbgbhehhgejldddd...
0371=075 bchaaaiacchhheedagaah...
0372=095 dcffacCcaahfkAaaaffik...
0374=078 aaaaheeeeeeccalaailGG...
0375=093 bbicccicgcccfbbbkleef...
0377=076 chbbbaccceekeefafejaa...
0378=088 habechhhaeehEclHcldcc...
0380=075 bbbbfffffficcbckbddgf...
0382=081 aaadFfefdHhdbbceggeib...
0383=088 cdbbiffffGffgekejaaca...
0384=099 accggaaaaacggdddlhhcc...
0385=079 fhfFfdccddddddaaaahhc...
0386=092 bbceeeeeeccccgijbcclb...
0388=082 ahbbCdddbkaaafaabgbka...
0389=082 ccccCjefffiaaeeehkiff...
0391=084 eefhgggghhaaagaacccca...
0392=095 dhaaadddaaaadjddflBbl...
0393=089 aaiEeeeeekbijbhhhhalk...
0394=078 bgbbbbcBbckcccccegggg...
0398=093 bdadeeeeeekibbfffbibb...
0399=082 hdddjeegHhghihhalgggg...
0400=073 afffffbbbbbbbcccCcaae...
0401=081 bggdfgidddhheedblbbbb...
0402=097 bchheeggdhheiBbbbbbdi...
0403=083 feeffeaaabbbbbibagfff...
0405=082 ccccciccdhhheeihhjhEE...
0406=085 hbbceehbfcbaaahhghhjl...
0407=093 fhhhffddeeeeeejlffffj...
0408=076 hhhhddddddkcfccaggagc...
0409=089 bbbbbbbghgffffgaelfab...
0410=074 adDeggghhhdddlaaaaakl...
0411=076 dhheebbeecbccaccleaEd...
0412=095 faefDddggddggddkCckif...
0413=095 ghaAaaahfijhhhhidddff...
0414=073 hhhhcccffffjlgaaaffed...
0415=074 afaBggggkhhabbkdaaffl...
0416=084 egeffeffhffkeeeilaaaa...
0418=071 hcbbbbicceeedfhhbbcih...
0421=082 eehadeeeehdhbbidddhdd...
0422=081 gggggijaaeahhhakhhhjC...
0423=082 gghceeeeFfffcckcccilc...
0426=088 egbbggggikcGfkaacfefk...
0427=075 dfdccccffdddfaaaiaagk...
0428=098 bagggbbcceeeeeedddccl...
0430=082 acdhabbbbicebbffbjfff...
0431=077 agaccaiCccceeecgaigaa...
0432=091 hbeeccccjeeeeicccljaa...
0433=099 fffGgggggfjlddcjcccaa...
0434=085 bbffffffkbbgEelbbbdgk...
0435=071 aaaaabddeegkdddccgddh...
0436=091 dbbggdHhggbggihhdkddd...
0437=083 eAaahhhjHajdddaaaDddl...
0438=071 cacccaaaffgchaaaakhhh...
0441=075 dgggccchhhhheeeejeeee...
0443=077 aaaaaaajeeebbfljddbib...
0444=097 aagbeeejegggggehhhgie...
0446=092 cbdddddbbdfdfgajgghjf...
0447=094 faAcddacfjaagggaajhhh...
0448=083 cccccddccibaahddkaabb...
0449=085 bgggghgGhlkchhhhaaaec...
0450=089 aacacbbbbbbbciGgkjggg...
0451=074 Bccccccbijbblbffghfff...
0452=087 beeeeeEiblahhhbjbbkbb...
0454=083 bcccccccjfgglefffffgd...
0458=074 aadfgffaafffbbbbbfffd...
0459=073 feeaacccaeeiekdDddggf...
0460=088 Bffeebbbfbbbaagaaaabi...
0461=092 aaeeeeeealhhhjkcccccf...
0462=074 eaCcccejffffjddieeiea... 073 possible ??
0463=074 aaaaaaffakDAddgjlfkbb...
0464=103 daccffffffbjlkhhhhhhd...
0466=084 Bbdffbbjcchhbeeeggbba...
0467=091 dbggggggeaffkAlddeebb...
0468=085 eeggggahhgegjeeehhhke...
0470=091 fabddddkDbbkbbbBflaaa...
0471=080 gddddhbeeechekgggggkB...
0472=085 bfeddbbbbbbhheeeklbcc...
0473=076 fgbaaafaggggglcckddde...
0476=073 acaaaaaadjCccceebgggg...
0477=077 acdgeeeeeehhhhffffffj...
0478=080 haahiccfffflkfdddcfdd...
0479=080 heHhHhhldckggidffffff...
0480=086 bcbgggcgcggcbfccjddid...
0481=087 gbhhhhhhkaadddclcceee...
0482=080 faceeeeeefgbbhhflcbbb...
0484=096 ghhhAachacceCjiaaaaef...
0486=089 dAabbbkibbbbleeedeggf...
0487=100 egggggkgljeeeeeiDdihh...
0488=077 aababbaaaccccgdeeihhh...
0489=082 fdbeeegggeeebbkeddddd...
0491=103 ghhheaaaaaadkaDdddidd...
0492=094 adfffffjfHHHhhhfdiDdi...
0493=081 hfffffjflEeegilaeedak...
0494=077 effffbaffhidddaaahhhh...
0495=073 fdhdccdddddccceaegggd...
0496=086 fcccccccfhhehhlhjbffl...
0497=070 gcccgggbgabghdfbbbbab...
0499=100 deeffeihffFfkhldddhhh...
0500=087 fehcebggeehhhhhCcdhlj...
0502=095 ggabBbbbgeedkjlcccccc...
0503=087 eaadddlaaaaagbbjffccf...
0504=091 bbbbbbbikeejggggeekaa...
0505=082 bdhacgggeabgaggkcccac...
0507=080 haaeeeghhggggbbbgjccc...
0508=088 Aaahabbiggggggbbjhbbe...
0509=077 dddabbbjfFaaaclgggigg...
0510=075 ffehhhhhgccchajEeeefj...
0512=071 acaaaaffeeebgccdbbaah...
0514=091 dhhahaaaaaajieccchclh...
0515=077 eebbbccacbbbbffffffja...
0516=088 aacfaccccccjfaaaaeeee...
0517=095 egbbBbFfbljBbajaaakaa...
0518=084 bcceccccggbcddlgdjaaa...
0519=091 hhaaaaaaajbbbbbhhhhie...
0520=090 ebaagcccdddggihcgglgk...
0521=088 hehhHhhcjCcCccbbdjddd...
0522=085 cccccccEaahfclhijfaab...
0523=084 adGggddjkeeeeiccjeedl...
0524=080 ahdaaAAaahccaffjdddke...
0526=079 daafbcccccccebbhcbkbb...
0528=082 bhbfbbbbbGggkfhhkhhlh...
0529=086 dhhhhdbhhilaaaaeejeee...
0530=087 edddDdfddghagekieeehh...
0531=070 adddddedaaadkaejbfffg...
0532=094 bbBbbbbgkiEfflgiccicc...
0533=092 dDFFfgkeehjdddggggdld...
0535=080 hchhddeeeeeeggedddiaa...
0537=077 fdfffbggdggggkbddddda...
0538=079 hahhhhhaefeFfeeaaeeaa...
0539=087 eeeeeeagaaaaajlbbbbbl...
0540=081 cdddaaadddbbjeggggggl...
0541=083 ecfffffbhcccbaakjeacc...
0542=070 aaCffgcgggdffffjibhhh...
0543=090 beefFfffbbfdkccgedddd...
0545=088 chhhhiggGgggjadddbddj...
0547=089 dfggHdffbgglggleeedil...
0548=075 ehacccheabdddbbffdddl...
0549=071 ffdddghhhhgggggiccccc...
0550=101 hdddddddggdggkeelgggj...
0551=074 bdegbgdadddddhheflaae...
0552=084 dgebbbbichhhhihhfflbe...
0553=078 cccideeeeekbbhbggblbb...
0554=080 ahhaaaffffffjccceaaae...
0556=096 hfccDbccjfffFfhlhhhhl...
0557=095 fffeggggggecccekeeeij...
0559=085 bcghhhhhcfdhkjliddddd...
0562=082 agfdffffdFkdlaeegeeeb...
0563=076 haaaaAbbeelcghihhebbb...
0565=077 cggaaaaiceeeefgibfffb...
0566=084 dddddddflhhlHhalcccff...
0567=081 fabfhhhhbfabbbbbagggg...
0568=093 aaaaaaaeeeeehjeHhhkhh...
0569=079 abddddbbbbjBbhddjdeee...
0570=071 hhdbbbbbcjihhhhgkeggg...
0571=096 ebbdddDggclbbibbbkldd...
0572=079 aeggaahdddjddddaaaeee...
0574=089 bagAaaabdafailggggiGl...
0575=094 ceeeeeeccklBbbbbcgkcc...
0576=094 fhhhhhhcccchddhjiffff...
0577=078 chbEeeeecjlddddelbbbb...
0578=070 dddddeeedegggaajdaAbb...
0579=079 fgccdddccddddbfffffia...
0580=082 dfdccccccgbckaFffkhhl...
0581=083 bbddhggggggbbabbbccaa...
0583=097 aaaaaaalDddddgjddgghg...
0584=086 heEbfggggccjchcbbckac...
0585=086 fccaaaaaaaFffkfflhhhh...
0586=073 aaaaaggddfhcddcjgbbbb...
0587=073 hhbbbffffacaffhcakaAa...
0588=083 addhhadddiccccjeegfff...
0590=083 ffgggffffjaaaagglgkdd...
0591=076 bbEeeebbbijccccddcdef...
0592=093 fbdddddlddlBbfbbbeeee...
0593=089 acceceeeeeilghhhhggha...
0594=111 aaiadbbdccckcccckfflf...
0595=095 headffaaabbbddhaikaee...
0596=078 aabddeeehhhhihheelkgg...
0599=083 bdceeejhcffccccclhhhl...
0602=079 ddfffdfdffkddaaagghhe...
0603=083 egghdddddddieeeieeeff...
0604=079 aeeaCdffefeeefajaaaib...
0606=086 cceeeebeehhhliBbbbbdd...
0612=081 ccaaaddddddgaaadgakbc...
0613=078 edddddgffdfffjeedddek...
0615=075 ccccbbfccjbggggglaagh...
0617=072 gdaaacccccccfffiddjdd...
0618=082 dhhHhhiekdcccccjcceaa...
0619=084 aegeebeeeggblaaakgged...
0620=090 aaaffhhhfhhhddhdjflbf...
0621=089 aDegdgddaadddfaaaflfh...
0622=094 cccgfgjbfffeffaafjaaa...
0623=086 ffgggggglffljdffbhhbb...
0624=072 bdagcccccccigfffddggh...
0626=083 geeeeeeddaddDdcadlbdl...
0627=089 dddbbbddDdahhjhhhhfff...
0629=078 ebccbbdddeeeccccijeeb...
0630=080 bgbbbbbbgejedcccicddl...
0631=077 aacddgchhhhhieehcfffb...
0632=089 ggggGgikbdeeeadccdidd...
0633=085 gcccChfcccdjGggjfffgg...
0634=081 eaffjfhhhfaacclcckccb...
0635=090 gccccCcceeikjfffffflb...
0636=083 bagggggkhhffffaifgiee...
0638=085 eGggchjggglhhhhbffifh...
0640=074 fhhfdddceEeeffffeecgg...
0641=075 gggddddffffhffccliaaf...
0642=084 cffafafffleEalggkggjl...
0644=084 ggaaAaaaafkcckhhjlbbb...
0645=069 bcccccchcDfffcbbgghbg...
0646=071 abddeeeecfffgdiaaaaak...
0648=088 eBbbfbeieeeEgggglaalb...
0650=078 ccffcfcccckeffefjaahh...
0651=086 ddeeieffefFffaggjblcc...
0652=079 eaaaaaafcceeeiecccicc...
0653=089 bcceeeeehheggccchhcce...
0654=099 gaggbaaaaaaigggkjeffk...
0655=089 dhAabbfaabbbejaakahhd...
0658=072 ccgbbbbhddbdbdhhhbeee...
0659=110 ccchhhhhjcchlcddcidbb...
0660=076 aaidgggddggidDhhhhhcd...
0661=094 fffgeeeeeeliHhhhhebbh...
0662=076 afffbhhhhkibbbeekblab...
0663=084 fbeeeeEegdlgdhbiccckc...
0664=074 bbggcccccccdaadbbhaae...
0665=086 cdaadabaaabahkcccccec...
0667=074 bbcbbbbggehhhjeeeeacc...
0669=085 effffffeeaaaijbeeebbc...
0671=080 caaggggggjaadahhhcaca...
0674=088 ddfaddfffffhldddbbbbk...
0675=084 bbbbbbbeieehhhhhecchc...
0676=074 bhbbbeebdhhbjbddddffi...
0677=115 fbfffffikgggggidddhjg...
0679=091 fccifffiaahffeggkgggg...
0680=084 gbeeeeeelggghffflaaal...
0681=074 aaeeeeegfddfdcfefffek...
0682=085 Ffefgggggcijffckhhhil...
0685=094 ghceecceeccaahhaajflc...
0687=093 dbdddigfffgggggjFffjf...
0688=072 gaffhhccefbcehhhhddda...
0689=078 aaahhhhhihfFffeeecccc...
0690=082 aaaggegggeeklcbddeEef...
0692=081 hhhhdhhijbdddeeeelkff...
0693=091 bbddddedddlcggeceeiee...
0694=073 ggbhbgDddggcgcchhfffa...
0697=095 cdeeeeeggdhcceccccddd...
0698=075 bffffffddeeeiCceccffb...
0699=098 bbbhcccccjcckhhhhiHej...
0700=092 bcadbbbbbBdcdglkccgaa...
0701=076 gaaaaabbbdaghjhhhhihg...
0702=091 defhhhfccckhhhdlffffd...
0704=089 fFggffffejbeceeeebbel...
0705=079 dfFfffflbbkdgggdbeebb...
0706=088 cbbhbjbbbbjlkcdeeaccc...
0707=092 fabfccahhbabcaibggake...
0708=088 aeegbgbbbbbfbheeeeikh...
0709=108 dbgegggjdccjgacidaaag...
0712=090 ebbbahbfcihhhhhjieeff...
0713=082 cFfffeffeeeccchhebjgg...
0714=100 aacDdajciCccclcbaeila...
0716=077 aabbbCaaeebkbbbijdddk...
0717=074 ebbbbiggfFfffbfhhhjla...
0718=101 daggggggbbbcceejehhhh...
0719=100 hhhhhhligeceecilbffbd...
0720=085 ffffffhhlcceeeeeejbbe...
0721=100 deggehhhihhhcggjlahgg...
0722=115 ceeeeeekhgggghhhhhlaa...
0723=069 aecdddeahhhdidgggggga...
0724=095 bdddddddjkggggfgglaag...
0725=077 ahbbbBbbbFfiFfffjkGgg...
0726=078 dddeFffFffeeejhbbehdd...
0727=078 dccccccjchhhhhddhdbjd...
0728=082 aebcCchcbjkgbbbdfffff...
0731=081 bbfbbbbaaceelggglgecc...
0732=083 dbbbbidddddhghdaaailc...
0734=081 ccccabcbbccbaafffffkb...
0735=123 dddddffffibddklghhlff...
0736=092 eeecceecbcjddfjfghhcc...
0737=077 dddfdBbbddffffbfhhhkh...
0739=082 ehhhHhHiccclajaaagggl...
0740=082 abbbccdddcdlhhhhicclc...
0741=092 afFffffhailhheeehhahk...
0742=094 addgggjGggkfaehjeeeee...
0743=072 abbbbbcfffjeehhhbbgac...
0744=079 fbbbbfbbbffffkidggghg...
0745=085 feeaacfaaaffffiaajeec...
0746=096 bbbgddhheealkbcbbbigg...
0749=099 dacchhHhhihckjBbccglc...
0751=088 dggEcjCChjhhhhhgggkjb...
0754=101 ffffffjbbjibbbjkahhcc...
0755=079 cefbbgeggggghhhikeeef...
0756=079 ggffbafggghaagdddaccc...
0757=095 dddjddDdgglggggakleff...
0759=092 cdgeecebaaaaaajAcccjc...
0760=079 aaabcebbbckccgiddccck...
0761=074 Bbbfaffdddddddjcaaeig...
0762=095 fgFfgggggdffdddjddfff...
0763=078 bbbaccddddccajddfaidC...
0765=076 cedddeeeeeddffflaaaak...
0766=092 caaaaakacjeeeeeaeicCc...
0767=084 aChhaabchhhhffjdddfff...
0768=086 dcdgddcccccdddljcFFff...
0771=072 cggbbfdbbhhbelgggfkjd...
0772=088 fabbbbajaaffjihhhhihh...
0773=086 aceeeeeefkjggdggggajd...
0774=078 fccbbBbbbbhhjffGhjhhf...
0775=081 fchhhggggggijaaebaakc...
0776=108 aaaaaaajDdFGgcccigggf...
0777=076 aaabbggccffgggglbbbbb...
0779=085 bfffFffbbbljebbcciggg...
0780=130 eeggbbddfdddddjkghhhh...
0781=097 bffffgggeaiaaigjffGhh...
0784=077 ddhdddjiddhhheeicbcee...
0785=090 adaaaeeehhihhegggiffk...
0787=079 bdfbbbbbhhbhieedfffgg...
0788=076 cdddddddjefffhfffbggg...
0789=090 caBbgggggfjkgbibbbccb...
0794=075 bccbBbbbbaajaadaccihh...
0795=080 egggggghhhhhbhdddfbdf...
0796=094 deccccccifffkhhjkiccl...
0797=081 daeebbbbbbbkfffkCccac...
0798=077 ebhacccgccccikaaablbb...
0799=082 fbbbbbcgbbjlihhhhhkff...
0800=088 ccggdHhhhhhdjdddcckcc...
0801=109 bggggggjcccccckhhiffi...
0802=084 bhaadFccccchkhhhhddhd...
0803=078 gccgggggjaaaabkjeeaaa...
0805=081 adabbbdeecechhjgddddk...
0808=102 ecahhhhilfhhieeeeklcc...
0809=092 dddddddkjbggihbjeeeed...
0810=085 bcccgaGggGgikbbbddjbb...
0812=083 dcccffcckaddddegeieeb...
0813=081 ebbgbBbaeaacccikcchhh...
0814=083 gdegggggejbeebbbheefa...
0815=075 dadhbddffffffgddbbbbc...
0816=081 efgbbeeeeEbbhhhbjlccc...
0817=089 fgbbbbbbjeeecbkeeeidd...
0818=097 bbgbbbbbhhhhfkhhgkggi...
0819=090 ahdcccchjffhhbffkjeee...
0820=084 aaaabhhhaaajHhjccgHhg...
0821=094 aaaadcccfhffffafeeeei...
0822=084 aaaaaaailbfffflbblbbb...
0826=078 ddddgggbhhhdggagghhbd...
0827=090 cefacccaaaaffaakhhhhl...
0829=082 caacccccchjggggdgglde...
0830=081 gbgGgggccckaaaahhkhhh...
0831=116 ddCcccckjccGgjkibbhdd...
0833=078 bbaggggggleeejeeeffka...
0834=082 edcdddaddfilhhhhjaahg...
0836=079 cgbbbBbgggffffffffggj...
0837=082 geegghhhhhhaheeliddfg...
0841=081 chhahhHclaacaaaajfggC...
0842=111 bdddddddjkaalkjeeeeee...
0844=084 hffhhfhhbblhiaaaijddf...
0847=086 cfbffffggfGgggldddidd...
0848=089 cccccccledgeekdddjggg...
0849=103 bcacccccciladdlhaaaaa...
0850=075 abffecccbicaaaaaabbbl...
0851=089 abbbbbeejkgbblggkggje...
0852=084 faaagddlddgggddccgbgk...
0853=075 cdhhhhhhbdddlfghggcdd...
0854=079 fbeehhfbbfhhccechhjCc...
0855=083 aGgggbbbffahiddleeeeh...
0856=084 dabbbffflggfffgjhhgkc...
0858=076 ffffhaaakcccachhhaaah...
0859=074 ebceeeeleaahhacbggggg...
0860=071 cddahccccaaaadklahhid...
0861=076 aaddhhhhgghhdaaddjdaa...
0862=089 adfFffhffhegdjchgldde...
0863=089 ceebbbeeebbkbbakjlaaa...
0864=082 ceCcadddDdddkbijeeeee...
0866=089 ghgaaaAaabbadkbbbiggg...
0867=092 gagccbbbbhbbbkaijdaad...
0868=095 chbfbeeeeejeGgkgggigd...
0869=075 dddebddggdhggidBbcbbh...
0870=064 abbbbfffghhccbbbehccb...
0871=079 ccccdffcddddddffffijb...
0872=082 aacceehhhaeebbkaaaail...
0873=088 bfffFffjgghhhclgglkhh...
0874=072 eaffdeefbbaaaaekeehhb...
0876=079 dcciddDdddeeeibbhbbbb...
0877=092 abgGhhhhbkhhddbbbbdjb...
0878=083 bggbbggaddghhhhhheddd...
0879=079 bbcceeekccbcccbbfffbb...
0880=086 cccfffdegeddajekaalhh...
0881=070 bdccegggeedeffaafcghf...
0882=080 acfAbbbddeeeadddkaaha...
0885=084 gcffggggfhhhklcccekhh...
0886=089 abddddhhaddddjlgggggh...
0888=076 bbcaahDgggebhhegiggbb...
0889=075 egfbcbhhbdhhhlhbjaaab...
0890=071 eaaffffjhhaffbbhhkddd...
0891=085 ceeeegcggeekjgghgHhhk...
0892=089 gdddddddlibbbicffffff...
0894=079 cebbeEeeecajdaabcaaak...
0895=092 gddecdddddaljccccccdd...
0896=082 bfbbibbbehbicgaacccck...
0898=085 ggAggggdhcCGeiEefleee... 084 possible ?
0899=118 eabfhffabibffeeklabbb...
0901=086 gaagbbbgiFfgiggEeieee...
0902=090 gffgggggjdffffhhhafda...
0905=101 bbbcbbaeiaaaajaaddadd...
0906=083 aAaaaagjeelhhhdlfgkdd...
0907=079 bcCcfjeefffeefeeccccc...
0908=086 fhaafibggggbGgaeebeka...
0909=080 fbffFffbggjkaagggeeea...
0910=075 eafahhhhhhcCccijCccab...
0911=077 ddaadddeedjggcgagaiaa...
0912=088 aagddgggdgghhjlibbdGb...
0913=098 aaacchcccffdddlhhhhhb...
0914=085 cbbhhcbbBbbCckffjlaef...
0915=087 eahhhhhhkEejeeeggkfff...
0916=084 hhhHhhdkddddjfbbggggg...
0918=075 ehccccggdceldgbbffkbb...
0920=073 ebeeeebbiegfhhhhghaka...
0921=099 cceggggieeeeikhhejccc...
0922=083 ggghhhhhhlkffffffabbi...
0923=084 aachAaaaagheijddidccc...
0924=085 hhbbbBbbbicajdddhhhhd...
0925=079 eaafBbbbbbdbccfflfiDd...
0928=072 ddbeaaaaccchkcCceehee...
0929=095 fgggcjGgghkddjffffdij...
0930=078 eeheeeebbajfgghaglccc...
0931=086 bbabbbbbkaaajdfgggjhh...
0932=074 aggghegggcbbijccleeff...
0933=096 ahdddddddccckdeccffdF...
0935=084 cchbbbbbbjbcgggggcgkl...
0936=089 acgddgccddbacecccceek...
0937=083 dbbbahhhhcdhhccecgggg...
0938=081 caacffffgggkhhhhhhaag...
0939=080 afhcaFffffhjlcccccchh...
0941=077 ceeagffccccffffggkilh...
0942=082 aaaGccbbelaaaabbhfedd...
0943=109 aaaaggfffflaaajFffjee...
0944=077 bhhhhhhfdddkddbibbddf...
0946=077 ggggghglhahhddhjbbbbb...
0949=094 gbbbbdcccjkaaaleeeeej...
0950=082 gcccgggckcccHhahihhhk...
0951=086 fffggghhhahkHhggkaaaj...
0952=078 eccaaiaaaiAaffggkiggg...
0953=075 cghhggcdffcccccbdbbbb...
0954=100 bdaaaffffihhhhhhiaaaa...
0955=083 abfggggggdddddlddjeee...
0956=075 dgeedcddaaabbfffbdddh...
0957=091 gedddddccccajkfgggbbb...
0958=082 bbcefffggjfffikjddddc...
0959=092 abhhhhhhiDdiddgkdddlg...
0960=090 gaaaabhhihhhkhjeaageg...
0962=080 ddbbbbeffaddccdcciddj...
0965=089 ffbbhhhhhhladdaaeebbb...
0966=090 gaeeedddddddeeilcffci...
0967=075 behaaaaaakbccabicCckc...
0969=090 dddiddfffbfffjggEgkdd...
0970=069 cffbbbafbdddfeaacaahh...
0971=082 eeeFblbbbekbeekcbcchh...
0972=071 ebbbbbbbhffdghdfffaee...
0973=089 bbbeaadaaaaajehhdddfg...
0974=083 aeeheeeeHhhddghhibddl...
0975=086 dgaEeeeegeggbjfgaagaa...
0976=086 cggdeeebbhhhbddgjgcee...
0978=079 dehhhhaaaaaiaalggiggd...
0979=073 afffffhfGgjccdgggdjaa...
0980=083 fbbchhhhhgfhkcccgiddd...
0981=104 cccckddddggieeiccichh...
0982=083 bceedeeedaieFFfddbfff...
0984=092 dcccccccaaaaahhhaaklh...
0985=077 ccggcfjcCccdkleeeeejl...
0986=069 aebbhcgccggjggffffccc...
0987=081 eaaaaaacclajeeHhbjHhh...
0989=083 afaaaaaajFflfffkeebbb...
0991=081 ccdeeebdeciCceiddihhh...
0992=077 abbbgggggieeeaaaeadff...
0993=080 gggegggbclihddfeehhhh...
0994=081 dahaagggaggbagdaajidd...
0995=082 hceeggeeaggggbbbgibbb...
0996=067 bbaefAghhgffeehhfffea...
0997=102 aaaajeeaaajkeiccceelc...
0998=084 eccchddddldddihcckhla...
0999=086 facaaaaaakfffkfjcccli...
# 75.8 % solvable for set B


[C-Solutions]
0000=078 hhBbdhhdijeehhggggbgg...
0001=089 egggdddddjeeeeekGgkgg...
0002=097 hdfbcccdccieebeekbbbe...
0003=077 dedddgdddgigggghhHhie...
0004=090 agggggaaaaccaahhahlai...
0005=087 bbbbbbdeeegbjgieeehcc...
0006=082 faaaaajkcccgggGgggbbk...
0007=087 hhggaaaaabigggbeiekfg...
0008=075 eaacaaaakiccdddelecdd...
0009=093 dhbfffffflhhhhbbjbbbb...
0011=074 gccfffieeeeieegggggdd...
0012=106 bbbeeeebbbbieehhehkfa...
0013=095 dddgaaaaAaaeeekbbkelj...
0014=081 aaabaGgghhhbahbbkjcbb...
0015=077 fffffeeeibbbbbbbkddde...
0016=097 bbbaccccccciehbbbabjk...
0017=091 aaahccccccckjggggeeee...
0018=091 gfaaaaaffffaajEeejeee...
0020=089 aaccddajaeeelaaaflCcl...
0021=089 ccggggbgeccijlaafffjf...
0025=089 efbbbeeeeeflFfkcckffj...
0026=086 eeeeeecbbiffkddddccbb...
0027=082 ddddddgaacdgjbhhajgak...
0028=079 ghdghhchgghhfbcckCccc...
0029=085 cebbbjeeeaeeajlhhjahh...
0030=095 bhabbhhlhhhaleaaffkaf...
0031=081 dbbbbibbBdilaaaccccla...
0034=082 ggffacccccccFfflaafia...
0035=092 dfeeeEeeggkffiaffjaga...
0036=076 affachhheeahhcfafcalh...
0037=073 hEeefffdhhhiddddddlBb...
0038=082 ffhhdfffjflibbbbbbbee...
0039=085 aaaaaakacggbdkhhhkccc...
0040=085 cceeeeheedkGgiaaccigg...
0041=079 faeeeeeeddfiaaijhhggh...
0042=089 bbbiggfghhgfedfedkddd...
0043=082 aaabFfakhhhaddccaeddi...
0044=078 hddddddgjkibbagfffccc...
0045=091 bahBegghaahleeeebfbbb...
0047=082 cecfcccjfffhhhbdhibbe...
0048=094 faaeeeejeekcfggcgdfhf...
0050=079 dhcgggghhchgjgkddcbbh...
0054=080 fbbfffflcgghhhggggfjD...
0057=083 cccccceeelckbabbbbbbd...
0058=077 hcheeebbbbbjaaggeeggc...
0059=078 aaaaaDdkjhlcffgghhggi...
0060=102 eeeeeEflffjfkaggaaahj...
0061=087 bhhaaaehgghddjdddddhi...
0063=096 hggaahaCddabkggalaabb...
0064=072 cahhfaaajfffgggaffigg...
0066=071 aafeadddddlgjaafffggf...
0067=075 ggehccfhhhhhddkeeeeaa...
0068=083 faaaachjcchhbbbbbbehh...
0069=091 fbbbbffFkcgblcccccchh...
0070=080 chcccaahHaclccbbbbajb...
0071=079 eaddgghhhhhhggggbfffi...
0072=091 hgaaaabaaaggccaffefff...
0073=090 gggbaaaCcaaaaijCcdkcc...
0075=089 dddddddlcggglggccghhh...
0076=090 egaaaaBbadledaadfckdd...
0077=067 dgggghhheckcccdffcece...
0078=082 aadfffcklbbbdcdejkdhd...
0080=084 aeeeeggikbbhhgbcfgikb...
0081=084 ehabaffhffffjGgccggjc...
0083=096 eeeeeeikggffggGgfaiff...
0085=092 bbbbbiBbhihhhhghibbij...
0086=077 aehhdaaaeeebbbhgghhgg...
0087=071 ccdddehddddaaahjHhhhi...
0089=076 gcddddccffffffddiddhh...
0090=074 dBbbbbddghddgggggeiee...
0092=074 egehhhcbeeegcebbbcfff...
0096=091 aaaadiaaafffjeedeejee...
0097=093 deebgbbcchhhhhbHcljaC...
0098=075 hafFffhkhhhkhcjgaadgg...
0099=087 gaacccciEgggcceeaCala...
0100=099 gaafaagbbbbbbbkdddddk...
0101=076 aabhaabbbggaaalddahgf...
0102=090 gggaaaddddbeekbbbbbbj...
0103=079 fdeggggeehddeefelhbbb...
0104=080 edeeffgggggkfeGhkhhhh...
0105=073 hAafbibbbbgggcggeedid...
0106=078 bcccicdeeeggggggcejdd...
0107=079 eabeeeeeffbbagghhiffi...
0108=084 acaahfffaaahghhfffdaa...
0109=084 fbdgGfkhhdhhhbfchiddd...
0110=114 bbbbbbbifhhgggkffkggk...
0111=084 gffffffkgghghgglibbih...
0113=095 abfffgaaaaaaegkjddddd...
0116=081 dbghhgHhhhdjaAaaiaadj...
0118=081 aaacfceecccccceefggag...
0119=093 beeeeeebbciCccddcccld...
0121=075 ffcaaaaaaiabffcgggccc...
0122=072 Ddddhhadddlfifffffaac...
0123=110 caddfffakdddjddhfffdk...
0124=083 bhbefHfflfffljbbbbbic...
0125=077 eeggffffffaaageihjccc...
0126=075 acgaccaadCdddhfhhjhhg...
0130=083 Cebghhhhhghkiggggaald...
0131=087 cccchjccgcggchhhhhjli...
0132=072 beeeeefggggihhHhhffff...
0133=101 fhdddddddkggbbagchgff...
0134=085 ccccccecjeEeeijaeaabb...
0135=081 cdcfffffeeefigggigfCc...
0137=075 ggggggleEeffffffdcald...
0138=097 hhfahhhhfaaaaAabkbbbl...
0139=075 beggghhhhbhhgggcaablb...
0141=085 cbceeeeebddfhhlfflggg...
0142=091 ffbcccdfbadbibbaaajdl...
0143=107 adaccgcDaakaaaihhleed...
0144=078 geehaaajeeeeGggdkgfij...
0145=091 Defffffdeddddgjiacccc...
0146=084 dgbhbbbBbgddddddccjcc...
0148=076 abggBbbbbbEecikeeeehG...
0149=080 aaeeehhhhggecjdahhalc...
0150=081 aehaaaaaaehhhakfffaid...
0152=085 hfchhhhhdjkfccgglffff...
0153=077 ccacdgFfecgcckaachlhh...
0154=081 dbbbbbbbccbkfffiggigg...
0155=086 beeeegghhhcceccljeHhh...
0156=087 abbfffffFelggblbghhlE...
0158=082 cdaccddjhhhhhhdddaafd...
0159=073 bbggggbbhhhgghbbbbccg...
0160=080 gehedeeeeHhcbdckfffcg...
0167=082 bbbbbbbfffkhhbffhhhee...
0169=090 edeehhjhhhhlddidddhjc...
0170=083 chcccccchdddfecfhhffh...
0171=092 chAaacckhibbbbbbbkiFf...
0172=080 dbccefHhhhchhbbbbbbkd...
0173=103 aabbgeeekbeeekCcccbbj...
0174=081 dbbbDdddbfeeelhhhkbbh...
0175=096 efcdddeecdddedjlbbbbb...
0177=092 bbbfbbbabhhhhhjlgggbb...
0178=083 aheEeEeebgibhkbbiddig...
0179=089 ffffffhhldddedihhhlAb...
0180=076 hbdddeeeeieffceCcccia...
0182=083 dbBbbbbbccikehhhhhjcc...
0183=097 adeAfeeeeejidddddidgg...
0184=093 DgigggGgeehffhkaaaeha...
0186=080 aaedeehhdhiagggggddgl...
0187=080 hbcfbbbbibbffeffcckih...
0188=078 faabaaabbfgbggffiggee...
0190=074 adeebbbbefffbhddeeghh...
0191=083 bbbbggghbbhklbjceeaia...
0192=080 aahhaccafdfffffiejaee...
0193=088 aAhhhhhhccckjfffffjfc...
0195=081 bbbbeeeejeebbbjhhhhih...
0196=075 ffddbbgDDddgjhhgglggl...
0197=104 bbbeHelceebbbccijbggb...
0201=092 hhcBbbCbbbbfkiffhffhh...
0202=088 fcbBcchcbbbkjbblEEeek...
0203=077 gbBbbBbbacleeeejcGggf...
0205=081 acgggHhgggaaldaacaajd...
0206=085 fdhhhhjhhgbbbbbiabble...
0208=087 bdddddcjccccccjaaeeee...
0209=078 ffffffGgaaaggacccdgid...
0210=092 dcccccccjddeekbeeelfc...
0213=081 fhddddggeddkcckcccgge...
0214=133 baAdgGfldeeEalbbbiAaa...
0218=085 bddddgidddjeeebeeegga...
0220=070 hehcdeeeelcchhdlhhddb...
0221=088 gggbbbcbbbibldaacaaac...
0222=074 haggggggaldddadcacbbj...
0223=090 chcddbddkddedklcccbaf...
0224=075 ggggggcckgccilhhhhehh...
0225=081 ahhBehhhhlbbddeeeelej...
0227=084 heeEeeehkhhiaahjkcddd...
0228=079 gdcDhiffffffkcceeahaa...
0229=077 cddhbbbDbkbbfeffbekgg...
0230=088 aaaafggieEebabhlbblgg...
0231=082 ffggffaaaaaaadccckbbb...
0233=076 bbddfgggfddbbbbghhhff...
0237=097 cgeeEegieeakaailkbbbi...
0238=099 cffffffeaaeeaaajaaddd...
0239=096 gggaaaaaakalggglhcchh...
0240=083 adfhhahhhhjeaaeEeeedd...
0241=088 feedeccdffffhbbdhkhhb...
0242=083 cdhhhbhbbddhhkieEejee...
0243=075 hhddeeeaaeekebbdddddc...
0244=075 Gggggghhibcccchhlhccc...
0245=086 dbcccghhhaaggbbbgkgif...
0246=080 dbcccceccdceejcHhhlgg...
0247=087 hhhHhhaliGgaaaggfffjl...
0248=076 haaeaccccccejeeeefbbb...
0250=081 gaaccdffddciccciggggc...
0251=092 fafhhaahklffffjbbacgb...
0253=089 abbbbbbblehhhhejffhih...
0254=085 dBeeeggeifhheefffdffh...
0257=085 cgaAaaiefdffffgjkbhhd...
0258=078 cebfdddehbbbeeegjelkf...
0259=071 dbbbhhffhheeebbggglbb...
0260=105 aghhhhhhlebehefffhflf...
0261=102 ffbcccccccjfFffddfaji...
0262=079 cbcchhglccblccbbibjae...
0263=078 eceeeccaaaEefckbffcil...
0267=089 aabaaaabgggceeecjkccf...
0268=104 ecceegggghggekjffffac...
0270=081 cBbcdffcjfdddfcffcchh...
0271=077 hecffHhhhhfkaafddccgi...
0273=080 fbbBccfFfffbbabbccbki...
0275=093 bccccfgjccgggggblkeff...
0276=074 dhfaaaafflaaajldddddb...
0277=074 cegggffggeegaaffdhEee...
0278=100 faaaaaaafffhhhhbhhibb...
0279=117 dbdddedddlifffffifebe...
0282=093 aaafddeedddgbffffjfbb...
0283=074 gheggggghhedaccddlddj...
0284=075 eaaaBcccdlgbbbgjbbfee...
0286=097 ChHhhaackjiHhdiddgddd...
0289=088 baaggggaaagaildegeidh...
0290=108 hbagcCDdcccckcffjffbb...
0291=083 dccdddcccccjbeeehhhhf...
0293=095 gFfcfffhfaikjaaaadAab...
0294=080 eccgGhhdaccjaajccjaah...
0295=087 faaaaiaaajfffhfflBbbh...
0296=084 bgaaaddggggegdiddddek...
0297=077 hfcffFfccfddhlggbbddd...
0298=074 fcbdhhhhHhdggaaldffak...
0299=079 gabbcccccbccieeeeeeff...
0300=099 aaaaaakaBfffflffaafee...
0301=079 aAahcdddddbbbdjbbbbfk...
0302=087 aahhhhhhaaaaeeaifgggi...
0303=092 feeeecccccicchjbhihhh...
0304=087 agccccccjcafffjkeggei...
0305=076 bbfffaaggggggcgffecck...
0306=081 cCceeckcccffcgiaaaggg...
0307=071 bgffcbhhHhhhcccchgkbb...
0308=087 adaaaakldddaaajhhhagg...
0311=097 ghddddgeddjebbejeeeka...
0312=077 bbbddddeebhhhhhhhieee...
0314=087 bccddddlbbbfiflbbbkig...
0315=072 efeeeebccedgbbbjgccda...
0316=077 fadddddddechhaaklfffg...
0317=085 cbbeeeeeggcggbbhhkggj...
0318=076 ddbcbfffffafabbaaaaaj...
0319=114 eEfgaadjaaaaldddajbbk...
0320=083 bbbdddddiaeegGgkcckaa...
0322=080 dbbdddeeggjgichhhhhha...
0323=089 cdeedddhhcggfffffjcfe...
0324=077 ghabhCcgggglhhhkhejaa...
0326=087 aggggggfffealffihhffa...
0327=076 bfaadFfbfeefdaaaaajcc...
0328=083 fffcfiegcdeEeeegddidl...
0329=075 badggggggejheeeaaihhl...
0330=090 bchhhhhhkjbfflbeefjbb...
0331=076 hbbdaaeaaadkddfddfdkb...
0332=092 ebbbcccbbbbhjhiddddkf...
0333=082 bdffffggbgfflgggcccbb...
0334=097 adffffffkegeelkeaeecc...
0335=094 ffFffflaakaaaffagggfg...
0336=090 eeeieehhHehkccaaklabd...
0337=074 bbaeceekggekeEcclicca...
0338=089 adfaaaajffffbbFaagggb...
0340=080 fddaaAaaahaabieeeeegg...
0342=083 edfffffhfhhhhiddddjca...
0344=087 aggggggHhhlhhfljhcccc...
0346=078 ceffggfeeEeecdlggjcld...
0347=078 hdhhhhhddddddeaiaaaaa...
0348=086 dfffffdfkdjhhhhlhhdle...
0349=074 fbbbbeeeeededlhhfffff...
0350=081 cdffccccgfbflbbbbjlbb...
0352=085 abcehbbbgbbBkdddddglg...
0353=077 cdeeekaaaagbffffleeae...
0354=085 gdaaddhcgccacjcaaaake...
0355=086 bbfagghhhhhhjlBdddejf...
0356=094 bbbbffhhiFffkbbaaflki...
0358=076 cgcdegebdccccddhbgggk...
0359=090 aaaAaaabBbfcjcccccchd...
0360=085 dedddeeeeelhhhbhhfffb...
0361=102 ghhdddgggggkfflddddee...
0362=079 ecaaaaaaaggccccccjdee...
0364=093 ahccbeefbecieekibelbb...
0366=089 bBbbcjheaacccccjhcggk...
0368=084 fdDffffddfkaahhijehhe...
0371=083 dabhhhhhhkffeeEeeeaaa...
0372=101 eaaiaafffhhhffkfjlaaa...
0373=086 dcdddddcggffccdcjgggg...
0374=108 eeggaaeeeekFffkffflfj...
0375=085 bbaaaggbbbbbggggkjicd...
0377=079 eAaaeffffggggbihhhjff...
0379=101 dcgfhfcffffjceeeeeebb...
0380=080 cceebeaaaaaccaadcfjee...
0381=080 egaggghhhggkjhddddfff...
0382=085 gaggaaddaaaailbddddfj...
0383=074 bfbddbbbbbdddkggaeeeb...
0384=089 aabcecccdbdhhiffffccj...
0385=089 ddddddeheeifbgdccccee...
0386=086 cccccdddebcChgggeeagl...
0387=082 dfafggaiaaaiaakifffcc...
0388=093 addddaaeeaakaajlbbjch...
0389=093 aaacafaabggajggggccee...
0390=096 bfbccefceeggebiBbblhh...
0391=078 afhhhhbhchdddbbfijccc...
0392=084 bcffffbbhhhhhhbbbajbe...
0393=099 hhcffffffhjccgihhhkcc...
0394=086 achhcbacbaeccibbbfffi...
0395=080 faaAaajaaffkddkfffjbb...
0396=104 bgceeefccccedeibekcck...
0397=076 ebaAaafjcaffichhhcaae...
0399=085 bbbffaaaaeaaacgjhhjkg...
0400=078 eeggggggbbabhbddbblcc...
0401=088 eEefhhheikeebjhglbbgg...
0402=087 babbbbbabkhfHhhhjHffl...
0403=086 haaaaiccchhckcccbbbee...
0404=078 faDddffcdaaiccggflffc...
0406=089 baAabjdddddddkleeejee...
0407=087 dbebbbggggggldddkaaaa...
0408=085 aaaaidddbjdfdddjBbcce...
0410=084 hAeeeffffaahadgihedfc...
0411=077 cgbbghHhhagldGalcccef...
0412=088 dddgggggghflkcffffhhf...
0413=081 ffgghhhhhghggieeilgBb...
0414=095 hefgggggaeafjeklcffff...
0415=073 gggddbbbbffclfbbggccg...
0416=074 effcGggeebkelbbdfffdf...
0418=087 aaaaaagjaibeggbckgddf...
0420=093 bhdbbcchhhhhidddldddj...
0421=081 bbbeeegkggbcehkeelfff...
0422=085 gghhhhhhccidadhkeekff...
0423=088 cdbbbbbbbDDDdlddilccc...
0424=072 aaabggggddibkbggddlHh...
0425=073 fegdaaaaaajcceaHhcccc...
0427=094 dddddihhhhhclhkeekddk...
0429=085 agaaaaagAggldggcddcde...
0432=086 ggggggjfhhhhfbbfhbblh...
0433=086 dgggggddikbbbjbbddcdd...
0434=084 geeffaddhffffhhceeeig...
0435=079 gdgdffefcfffchccckggg...
0436=091 ahabbbbbfffbbjldddfff...
0437=075 ggggGgffeeeeecdklcccd...
0440=095 cgbbibbbbeeeeeebhihhg...
0441=083 addaaaefdddddlfeeefif...
0442=097 aeeeeefeijcgggjggggiH...
0443=089 bffffffghhhhfbjbbbddd...
0444=081 hddddddcdgjcchaajhhhk...
0445=080 bfccheeeeedffdkejkhhd...
0446=073 aeffggebleeadjhbbbddd...
0447=072 gggggdeeeeehhhhhgbbch...
0448=095 cddddddjdkggghhhlgggd...
0449=083 dbbbbbbbagglhhlcclddd...
0450=080 efeecfffffbbbbjbbbaaa...
0451=081 fffFffaakaacgalajahhi...
0452=084 ccDeeeeeebkdHdbgkjddd...
0454=069 dgghhbbbhhhfgkhjbbEea...
0455=078 edddddDdelijhaaggggge...
0456=084 hgaffaffhhffhhcbhaagb...
0457=088 dFddjdhhdddkhhhkhhjgg...
0458=089 bbbggbbBbfffgkfffkiee...
0459=118 chhhhhhclkcccckGeckFf...
0462=105 fddhHhhhhdkjddddiAaic...
0463=093 acaadaaaahhEeeelfffff...
0464=099 fdgabbdDbaligggggklff...
0465=078 bCcccfffffFegggeegeia...
0467=080 gehheehHhhddffelffggg...
0468=078 facddcagdddfffeeegFfi...
0469=088 baadggagfgggjffhhbbbj...
0471=085 ddffbBbddbeieeeiffiff...
0472=077 aaCccaaaaaddafficddgk...
0473=078 haCccccbjcclbbbkddaal...
0475=094 ffggggggcccccghiaaaka...
0476=086 ebfffhhaaggaabbaajaif...
0477=080 baaeeeeeebbbhcggcchhh...
0478=082 hhhbhfhBbbhbibbekeebb...
0479=088 hhfghedhgddddddiggGge...
0480=096 faaaaafBbbgglagafkfff...
0481=089 ecCccccikleddhffffkhh...
0483=105 eeeeeeccejlbahhhijkac...
0484=084 bbdddDekeeekeelaahfff...
0485=109 ccccccjlckdddddddjbbb...
0486=082 ahaaaaaaidfffffghbbgg...
0487=098 gfbccgghchhchhkhccjFf...
0488=078 dgAgggffggecafdddfibb...
0489=083 bcghcefffgggggcccclgg...
0490=097 gchhhHebabkbbecclcccc...
0491=081 hdddbeeeeeelbbbilbbbi...
0492=093 bddffbaeeeeeelhhhhjhh...
0493=078 ggbccceeeiEeeeaaiaagg...
0494=070 aeeebbbfdeeebbbffhaal...
0495=093 ccccceelccdikadaaffka...
0496=070 geeeaehhebdddhbhbbfgb...
0498=087 cgahgggghhgffjibhhgbb...
0499=088 cccccccbbbjigggfggeee...
0500=082 geadehaaaaddiddhhhhkh...
0501=076 dbdBbbbgieeelggeakhaa...
0503=078 agaaacccagkalacdbggci...
0506=080 acbccccccbkbbbbbkfffd...
0507=086 faaaaaaljieehhhhhhcei...
0508=095 chfhhhhhjldfbbbbilbbe...
0510=073 faddjddcbcfhDddgkjhgg...
0511=081 cddeeffffffaaiddiddgg...
0512=082 ffAdagggbikbbffffccbb...
0514=091 fffcCccccelcegjgggaaa...
0516=089 geaaaaaajACcgjbcccccd...
0517=079 bacccccccajefffiffeje...
0518=092 hcfaaaaaaafkHhhhhddek...
0520=105 daaaaaaafjliggggggilC...
0521=086 efffeefeeefbbfklhhhhh...
0522=088 eddddiffaaaeeaklgggee...
0523=099 feadaaaaaabdiddlddffk...
0524=085 fefbbffhffggHhhalhhjl...
0525=074 dFffflffdjkddDddbfffa...
0526=081 bcchffbbkfbbbbeegeile...
0527=080 cdddhhcidlggggkgglbbb...
0528=078 ecaaeecbfffhhhfffbbbl...
0529=091 ggggggkbiabbblaakbbbb...
0530=097 eeeeefebjhhhhhhaiaabb...
0531=080 aaacccaclaaaklgccggdd...
0532=086 bccbhdddddddhjiEGggee...
0534=086 eeeeeelkggggggddglaaa...
0536=082 hfaffhibfhhbfgggcgggh...
0537=083 bbbbbbbFfffffjehhdlhh...
0538=080 eaggdddiddddkhehgccgg...
0539=074 daddfcdddedcckhgaagec...
0540=077 bcbbccccccggihhkjdddd...
0541=082 cccccccgjlgdhaaabbbbd...
0543=078 ebfbfggbhhhggbbbibdcc...
0544=079 ddeDddddgkgghggcccjgg...
0545=074 aaaghhHhHhcclccaccaaa...
0546=085 cfaaidDddGghhkhhhejee...
0547=087 bfaaahhhhgakieegfabff...
0548=100 cccccdjcakcFfjffikeee...
0549=084 ddgbbbbbkBbceeegkggic...
0552=089 cfeehheefeeikddaddddd...
0553=094 ddhadddddffffffaafabb...
0554=089 egDeefigggggeibbbbeel...
0555=080 bggfabdddadaaddakAaff...
0556=077 bbbebbbgggggbaabieccc...
0558=095 daaaahbbbhibbbjccfffl...
0559=083 eccddcchhhhhjhEelaeed...
0561=080 geeeeeehdddadddadkggc...
0562=089 gbbchhhhhhjffjfffcckf...
0563=085 abcccaiaaaaakihhggggg...
0564=074 ebgeabeeeehdddflefgFf...
0567=084 dbhHhjldcccjFcjcccbkj...
0569=078 bhcccccccigghhhgaaahc...
0570=092 hcCccccddjEcjiffffffd...
0571=077 ddDddddkibbbihjbbbeee...
0572=088 haadeBbbbbibbkigggggg...
0573=082 fhbbbcFfficlccckcciDd...
0574=112 cdCfhdhhhhfaiheedkdda...
0575=084 aadffceeeffabbbiAaaag...
0576=078 accgffdhhhffidhhhklee...
0578=081 bddbbbbbahhabccehhjaa...
0580=082 hbbEeeeeeikdjgghhhhff...
0581=079 gfdgEecccggggdcjiccck...
0582=092 bbbbjBbbGgilaaaijaaaa...
0584=107 dDafjaaaiaaailjccghhh...
0587=086 bfbbbhhbiddhffffhgkee...
0588=089 fhCggggggkbfffffeiEei...
0589=088 aaaaaddebiaadccccckee...
0590=080 ffbbbbFfffcccieecclcc...
0591=083 eehheggffcgbjbcccccbi...
0592=083 hdddddddceEeejleeGGgl...
0593=102 cccfgglcccckaakaajaac...
0594=081 bhhhhbddbfhhieeeekccc...
0596=074 dDdddcgfaaeeeaalichhh...
0598=078 cchggaaaaAaceehhhhjac...
0599=076 cAaaccclcaccEeeeddiaa...
0600=090 fFffffjggjggdgeikddje...
0602=116 faaffccfFfjddjgkdgldd...
0603=084 aaabcddcdlddddjibbbbe...
0604=079 hddcbgffcbffffacbbbhh...
0606=094 cffffkflbbbhChigggele...
0607=099 cbbibbbbhbjeeeeeielff...
0608=075 beffeebaFffjcccikaaaa...
0610=075 accccbhbbbfekfeeeeeif...
0611=124 bhHhhhefjgggjlccckffk...
0612=084 bbgcccddhhhggigggkjff...
0613=071 bbfbehhdbldeeggggghga...
0614=095 heeegecccdfffeecacccl...
0616=075 eegggeeegggijehhhhcea...
0619=108 dbbBbbbbcjddjccdkaaaa...
0620=076 cgeeeeeehhhhhgghijggg...
0622=078 eggfaahghaaaaadlikbcc...
0623=099 aaddaeeaajbeeelaaccaj...
0624=106 gbbbDDfbbjbbijgccglhh...
0626=076 bbgAccicdddcccideeddd...
0627=077 eaaaeedgggGggccchflfh...
0628=083 cebbbccddeccaieekeega...
0629=088 gdeehhhhlgggglGeddhee...
0630=083 bbadddddkeeffeejiffff...
0631=084 Ffffffhdildebcchhbgkb...
0632=075 fgdbccchddbbddkgghhhh...
0634=082 bcehaagfffbbbbklggeeg...
0636=077 bbeefffggglbbbbbdjhcc...
0637=110 edDdddddGgljggggklfff...
0638=085 ddeehhhjddDddfflcbbbb...
0640=095 cfeeeeeelfffkjccffHhl...
0641=081 daeghffffffbegdheeeed...
0642=085 gaaaffaaaaCckccchhhhh...
0643=111 ccccccceaaaaljabihhhh...
0644=108 aabBfaalggaaaeeaihhle...
0645=080 acccccgckbbbcffflffdd...
0646=073 cegfddddffefffeekeedd...
0647=075 gcceehhhcgccccdfddddl...
0649=081 beeegggffbbffffijaccd...
0652=070 adhggeEeekhhhhaagffgh...
0654=086 beCeeeegHhddliagghbbg...
0655=091 ddghigggggjeeeeeaaggl...
0656=087 bbBbfbhhfffbkbljccccc...
0657=087 echgdddffaaffffkeefil...
0658=086 hbbbaAbbbbicjcccccdcd...
0659=081 bEgbeeheeeajaabhhhhdd...
0660=081 aafdaffccccaaccckeeei...
0662=073 bbddfbccbbbbjaahgaccj...
0664=086 aabehhbagehkbbbbblhhe...
0667=102 ccccckcddbdddddjciEee...
0668=076 eeabbCccccffekeeebbbb...
0669=072 fdggchjccccccbhhieedd...
0670=098 debbbbilkhhhhhhlggggg...
0671=087 dddhhddddhlahhhkibbbj...
0672=093 beggggggikdddlggddgee...
0675=074 faaaebbefgbddhhffffkh...
0676=090 dfgAdgggggbbffjafffkb...
0677=101 caabbbhjgahhhhhkcaaaa...
0679=077 hHhhhddkgccdaajceeggg...
0680=079 eehaaAddddlhkcgcckddd...
0682=105 cbbbbdddhhhikeeeeejei...
0683=096 ebgfebgGggcbkieecfeef...
0684=086 gdbbbbbbjdcccckcccjee...
0685=094 ffaaddedkddddhhlkffff...
0686=083 dcddffcihhhhhhkffffga...
0692=078 dbbbabbcdAbbafffaaaic...
0693=089 cfcccGhhhcccaafkFfhja...
0694=082 geeehhaceelaekjgggccc...
0695=083 acccbbcccbkbbibbklggg...
0696=085 aefeejeeeijchhhciddcl...
0697=092 bgcffdcccchddjddddlfc...
0698=086 cCfdaffffjfGggghhliaa...
0699=072 cdffhddddddkgcccggbhh...
0700=104 gagbbbbbbelbjaaaaaajh...
0701=074 cdgggffhffffkcceededd...
0702=088 abedddddeeeeejlcddGgg...
0703=081 ccaaaadcclfaaakdeedij...
0704=077 ceeeeehhEjfgggggbiaab...
0705=093 cebbccddeeeeekGggcCcc...
0707=083 eggaagggagabbikdddibb...
0711=073 aaeeeeeailaacdeCcaicc...
0712=080 baaaafflfffddddbbbbbc...
0714=091 baafffffilhhicdhhhaaa...
0716=088 ffedabggggkghgjlbddkh...
0717=102 ffahhbaAgbbfjlfffilbb...
0718=084 ababbddieeeeceecjcccc...
0719=090 gdfffffFkbbdlhcdddddj...
0720=082 becccccciaaiahhhaaggk...
0721=075 fffdacdddebeeffcccagg...
0722=084 achEegihhhhihcCcjaaac...
0723=108 ggccghhdhghhhddelaagg...
0724=087 fbddddddDHhhhckffffff...
0725=073 aaffcbdddcjggffdffccc...
0727=075 debbeeeeggagfkaafffbc...
0730=091 egdDdddbijbbbbbbkgggg...
0731=078 ecbeggggjGgkhhaabjeee...
0732=081 hgGgffffffihejhhhgggl...
0733=100 eeceeadccceejiccdckaA...
0734=087 chbgffhhhffffaakaaaaa...
0735=086 bgaaaggaaadlfakcccbbk...
0736=074 deggeaaegcfffbabaafka...
0739=074 bhhggdhhhhaejdiaffffe...
0741=089 efeeadeehgeaaggggghhh...
0742=091 fhaaaaaaadddddjaddacc...
0743=077 bhddGggggghhdddkddlcb...
0744=092 eeedeeebbbabbbbddbffg...
0746=081 deaaaahiahhhhhkBbbjid...
0747=082 eeeegglhhebecccddlihh...
0748=084 ffheccffafFhkhhhjhaaa...
0750=103 ddfgaabdddDDalggjlkcc...
0751=089 aaghddddddfhhhlcfkccc...
0753=090 bbbbfbblcgggghidfhhgl...
0754=083 feegggjhhhhdeeekiddid...
0755=090 dhccdccchhhjhhjaaAaai...
0756=088 bbbbbbbjkGggjhhgaaaaa...
0757=081 cabbbbbeeelaaaaabbkdd...
0759=083 gfddfffffkilaaaaccaag...
0760=085 cfggggggbbBclccccfbbb...
0761=092 gcccjccccidddddggddgk...
0763=074 gcccgggdhhghhhhlaaaaa...
0764=082 adccafacccccHhhkhlddd...
0766=073 bbbbfbBbdddkhheeheddi...
0767=075 cccceaahhhkaaaabkbhhe...
0768=090 gceejhhhhhhkgggggibdd...
0769=093 fbDddeeeeeleajkaaaaag...
0770=104 bccccccckjgdddgfdggld...
0771=095 haeeaaaagffaafkgigggg...
0772=085 fbbbbbbcbhkjaaadddddd...
0774=085 dhcgafddddddilkeeefff...
0775=077 bccbeeccccaaklaaabbih...
0776=082 aahbdaagghhaadgdddddj... 01:17:47 
0779=069 affdffccddffdddeedeee...
0780=083 aaebggfffhhhhahbbbddd...
0781=081 ccfBbbbbbbfeieffddjff...
0783=094 affffjfFgggjgggccceeb...
0784=082 faaegdfffffjhhhgdgggb...
0785=072 hccgghgjggjgbdbbcddhh...
0787=080 caaBbbbblhjckaaGggggg...
0788=088 dggdfdddkdffdjifffggg...
0789=089 bhfhhhajahHffdddejkcc...
0790=099 bhbabbgbadgigggglikde...
0792=087 aadcaaahlghhhhghlgggb...
0793=074 fdfdaffaffbaabcgaaaGg...
0794=090 dddDdclhddhhhkdffffee...
0795=079 aagggggffghaaaaebhgbk...
0797=076 hbbeceeeeccccjhhbbbhh...
0799=080 aceebbbGgbbggglgHhljc...
0800=091 bbbbhhhbdGggjibbeeeeg...
0802=077 dfbbbhggggbghhlaaaaca...
0803=092 Ffffhihhjlkbbeebbkbbb...
0804=094 hcaddddjdddajffkaeeee...
0806=078 abBbgeeehhhhhghaefeej...
0807=079 ccfffcfffIccciffiAaah...
0808=082 eeccdcccccaaaigggggba...
0809=066 fheeaaaaaacikcchheeee...
0811=079 hhcffcfdccddcjeeghhda...
0812=081 abbcaaAaaaddjccgffbbb...
0814=079 abeacffgggghefjgdddgA...
0815=078 fccegfccccbfcfihhhhbk...
0817=087 ffceeeHhffccceeekgggk...
0819=079 eehbbbdgghhddbbbbdddd...
0820=077 hcdddjhhdhhahhdddlccc...
0821=081 afehfhffffeegchchhhcc...
0822=080 bcgbbbbbbadfffficgggg...
0824=074 ebeddddddadeedkbccchh...
0825=071 hbbggbffbbbbdccddggge...
0827=066 hhhaccefffbggdfahehld...
0828=071 cceaaaeaaaajggddddeee...
0829=079 ddddbcfdddaaffffccflg...
0830=087 dddbbbbbbbieeilkdggdg...
0831=090 cccFacckcchhhhhhggggh...
0832=082 haceccceeeaaceccddahf...
0833=071 ecccccccgkhhaheeaaeeg...
0834=105 ehhHhhhekeiffgkfffjfg...
0835=086 ebeeehggklbbdddddddlc...
0836=084 gccfddfcddcccjidddGgj...
0837=071 ghbbafffhbhddhhjggghd...
0839=073 ecffffccaaaabaaajlbbb...
0841=089 affHffjffgGggagbbjlaa...
0842=109 fcfffffjbhhbflhaahjhh...
0843=074 aafgdcdBbbbjeeffhhhhf...
0844=090 ggabbbbbhdhikccccccck...
0845=080 edffffffdadggfjkeddde...
0846=091 ggheffiffffieHHhhghge...
0847=082 bbbBbbbeeeeejEcckcfjf...
0848=098 fffdfffjgccglkaggibbj...
0849=080 ddeeeeeedddddhlkgggaa...
0851=105 bcccchcccileebbbbbblj...
0853=078 hhahhhhaaakdddddlddli...
0854=088 ggggggkddeeebddkbbbeg...
0855=077 cCcckcccffcfffbfdjbbk...
0857=082 ffcdeeeeeddebaddddbid...
0858=087 gffdighhhhhghbgkleeee...
0859=086 aaaaaakaEeeegbbcceejc...
0860=086 hdbHhhhhddjCccgcccckf...
0861=079 abbbbbibbddddiaddkaaG...
0863=083 bcCcccbbjcciafaaaddhj...
0864=102 fggddbbeeejgaadaiaaag...
0865=095 bcgfhhffgggbbaaaaaaab...
0866=084 dffffffddfjddfBbbalaa...
0868=077 aaecccCgggdgggkFffjff...
0870=089 hhhhhhdeeeedbeeiBbibb...
0874=078 hfddhhhcchhggdddeeagg...
0875=074 geagggglgAaaaaadejbeb...
0876=091 afbgGhaaggggaadlkbbbe...
0877=085 daaahaaaelAhhhhheeljD...
0878=098 cccchhckeeejccjCafjfb...
0879=083 hbddbccCbiadafhheaeaa...
0881=081 cchabbgffffffkeeeeccf...
0882=097 feaaaaaaaklbbhkcddccl...
0883=080 ceHhdddccaakaagghhhhe...
0884=092 ccgehhkhHhhgikfffiffj...
0885=088 baageeeeaffbbfdffihhh...
0886=080 hdcdddddjdcckjgccccaF...
0887=076 cddhbbeghHhhhckccccaf...
0888=078 gghaabffaaagddGgghhji...
0889=080 bffbfbcbfffhahibbbggg...
0890=083 dhffccaeeejaccGgggggb...
0891=081 aghhdhbbbbbbccchhcjhh...
0893=077 chfeebcbccccceeddhhfe...
0894=081 fgaaaaaaaFccajihhhhaa...
0895=081 hhbbbbhhhhjdddddhhdcf...
0898=090 gchhhhhhikggegeeeefje...
0900=081 bhgAaagaaahhhhheeeaki...
0901=088 bfdfFfegkdccfgfkjddbd...
0902=096 efEeeeefiffffchbbbhhh...
0904=080 gbbbcjcccehhhlhhggcdd...
0905=089 chbcgecCccclgkfeddgji...
0906=088 fggggggkeeeeeekbbbbbg...
0907=082 ehdbbbbcccchhlgggebbb...
0909=078 abbbbbbbffleggigaccad...
0910=086 cddddidghhhhhhkggbbgg...
0911=090 dgggagggeilaaakhhbhkl...
0912=085 ebbcDdddbbjdbbbhHhkhh...
0913=077 ccccgcchhjhhhcedheeaa...
0914=088 hhheedddddddceekilaaa...
0915=076 dbbbbbbbjifdggdfffffl...
0916=095 caaaccDacgkhhcjcfckle...
0917=092 bbbhhhkcclaabbbejbEgg...
0919=083 ggddaebbaaaadddkfffff...
0920=093 ddgdDdiddakaaaaaalddl...
0921=075 hbbbcddadjccccbccjggk...
0923=088 baeebbbbddhhhhggbbdee...
0924=088 dbgcccjhHhhiebekjbbbl...
0925=097 hbbcGgggggbkbbkccbbcc...
0926=078 ahcffffchhccfejkehhhd...
0929=098 gEgggghgbildddddddhjk...
0931=083 fabbbegeeeggekgejHhhh...
0932=079 caGggdaaaaaacjdddbggg...
0933=078 eeegggbeeekbjaacaaadd...
0935=094 hbbbffbbbbklhhhhjHkcc...
0936=085 aaaabhjAdfffcjfffcjHh...
0938=092 bbbbbbbCccddddileeihh...
0941=097 ceadccccCcffchlkffhhd...
0942=089 hFfffhHhfcddcbibbffal...
0943=096 dehhhjEeeleekcjlcccca...
0944=102 cbbbbbbbggggggjAajaee...
0945=091 eddddddjdGggccibbiggg...
0946=110 gcccccccbddddldbcbbbk...
0947=083 bcchfeEbblkbbcbbhaabj...
0948=091 bbhhfghhbggggghhddddd...
0949=074 fhaaaaaggggfgcgjcccce...
0950=073 abbbbbccabbdddhhhggdg...
0951=098 Bbbgifccccggljaaaddkh...
0953=083 abdddddddaadihhkcccbb...
0954=081 aaAaaaaeeCcddldchhidd...
0955=092 bbgbbbbbEggjGgffjlhhh...
0956=083 ghaadddbfehhgffgbbkgg...
0957=088 hcHhhhhcjlbbblbbbblcc...
0958=084 dccciddfhhibggggggbbd...
0962=075 dffggaaaccchaaalcccff...
0963=078 bhbaeeeeildddfifffcaa...
0964=083 aHhhhdjgdacccccccjfff...
0965=098 gcbdddbBbbbcbhddhljhh...
0968=081 aaaahhcfhajggfegddddf...
0969=092 caacddckccfaekcckaaab...
0972=086 gccaaaaeaaieeacccebbi...
0973=078 fcchhhacbihAaaakhhled...
0974=092 baaaccieeffffffilABba...
0975=074 aaggggakddaaaadjDdbeb...
0976=090 abbbdcccccbidaaaaacec...
0977=079 hbGgbheaaaaAadjeeefff...
0978=075 bfffeefeefccccddddaja...
0979=073 hdddbgcddddhccklfffcg...
0980=096 bbcffklfbebbbbjiagggg...
0982=079 hhhhaagggegggaahhaeea...
0985=087 aaEeggggggiladdddijaf...
0986=078 bfffedaccccccjcaibbbb...
0987=068 caaaaabbaaggggeebbdhd...
0988=080 fffffhhhhhhcccgggfeee...
0990=077 ddeeffggfggjggdbbehhh...
0991=089 feagggGgghhhlcccklcci...
0992=080 bhHhchhHakblfaaaebbkf...
0993=097 geffeaffffkjhhhihahhl...
0994=069 bbaaaajbbakccccacclcg...
0995=075 abdedeeeeebbdjaaahhhh...
0996=094 bbbBbbbfhkffffkaaaaak...
0997=083 cccdddeeeleehheiAAada...
0999=088 aaAagjbbhhgkhhdhhbbbj...
# 75.5 % solvable for set C


[D-Solutions]
0000=085 ffaaaaaaakcbbbjffflbb...
0001=082 ebdhhhaddbdbddbbbbkee...
0002=093 baaaaefaaaddcchhkahhf...
0003=085 hfdbddddddjeeecceiccj...
0005=084 ccddcciccbbbbffffaaga...
0006=072 eddgcccceehhcchihhgkG...
0009=079 bhebbbbbbieheeggeelFf...
0011=099 eeeeEeiccbbckccbbhhhc...
0014=075 ggggggjbddlfdddebbdjd...
0016=082 ceeeeefjlbbfffcccccak...
0017=084 hedeeeeeffdbaahfaaaal...
0018=089 dbgcddddddljaaacccchh...
0019=080 cccdggggggeeeeefkccaa...
0021=078 fffFblebbekbbbbddjaaa...
0022=076 ceaacCcacccieeeiklaaf...
0023=082 ccccccchhghhhhjigggaa...
0024=074 ghbgGgggbkjddbdddeeee...
0026=084 eeeEeegdccciccgggjgdg...
0027=083 egfceedddddddlBbbbjbb...
0028=088 dfbbbbbbbjihaaaaaaahf...
0030=084 acccciCccffihhlhhhkff...
0031=080 hhgaaaaacccjfffchhhhc...
0032=084 daaaddaaaagggakigeggf...
0033=075 gbbbbbbbFffffaaklahfh...
0034=083 fcceHhbacccejlaakggga...
0035=068 chfeeecccccddcgiddeag...
0037=089 deaaceeeeeikhfffffjhf...
0038=095 bbdeebdbbibbdgggdbgja...
0040=086 gfgGgedkdggljdddffffd...
0043=096 ggggggiaaaadddddggggl...
0045=097 abbaccffffhffcecjbbbb...
0046=075 aeehhhkddhdddfffhhccb...
0047=096 aaefffccffFkeeaaclehh...
0048=081 ffffaaffjlbbbbaaakccc...
0049=077 bbdddbbeegeekggcgggdd...
0052=080 hcdddddddHhhhhlfccccc...
0054=077 effffffeejEHhhkeehhhd...
0055=069 aaaaaadiadcbbddceekgg...
0056=082 cbBdeeeihhjdddggfeegl...
0057=088 abcddabbbbbhhgbbhddbd...
0058=082 fghhhhbbfabiaaeaaefff...
0060=090 ddddddajldfhhhhhhjeke...
0061=082 aaaaabbjdffffffdkddcc...
0062=089 aadggeFfebggjggbkjbbh...
0063=085 ccccccicdgdggggfcffkd...
0064=096 gacfffgacccaaikaaleed...
0067=081 faaaaagggkgfaacgjaCCc...
0068=078 hbbdeggggeeeggldffbbb...
0069=089 ffecefffeggikhhhhahhk...
0070=087 ccccaegcggcckiaAaahih...
0071=087 fbBbbbgBbielddddddijd...
0072=078 accEgggcileeeekgbchhh...
0073=088 bffffffciggghhhhhccjh...
0074=074 eeahhghhcahjlddbbddbb...
0076=086 afccccccibbafFffkcddh...
0077=099 cccddFfbccdilhddadjdi...
0078=090 fehhhhhffhkddfffaafkC...
0079=091 bbgggbfjleeggglffhhhh...
0080=087 bddfddceedDdfljbbkeee...
0081=082 cbeeaaaaAaadeeleccccg...
0082=080 aaabddaCccccaajieeeee...
0083=086 fabbbbbbhaabjhhhhaaia...
0084=081 deeccdffebiffffgklddd...
0085=079 ehhahchbcccgghhajcclC...
0088=084 bgbgggGgkablhhhhheeee...
0090=073 eghcccbbbbbbjbfffffef...
0092=077 agcffbbaeagaffffliadd...
0093=107 gachffffFfkaaahlaaaee...
0094=088 eeaccciffheffffglgggg...
0095=082 gadddgeeeaiGgkggkbiee...
0097=088 aaibcddgggiaegggiffff...
0100=083 eeeeiggGgggbjbblbbbbh...
0101=080 fgcceddidehhdhjeeeeff...
0103=086 ddaggggdgaahgkHhhhhcl...
0104=069 ccdeecccfhhcddddccjgg...
0105=085 ebchhhffffkjbbbbbbjDd...
0107=079 acbffffffbbibbcbcljhH...
0108=066 ggedddddkffedeabaeaag...
0109=076 aaacchHhalddccjeeebbb...
0110=099 ceachfhaaaaaeailebbbl...
0111=084 ddfffffflaakbbibbbkjd...
0112=082 ehaadgcccccccfffffaad...
0113=090 faggggggeeeebhhfeefff...
0114=093 dccggchhhHhjhccdddjhl...
0115=079 ecccCccceeiggakaaaaaa...
0116=107 ghBeieeeeejffffhcckff...
0118=092 hEeEeeehkhhhhddddcclc...
0119=083 bafaaaaagkAdkiddfddce...
0120=072 ecccdddbhhhkffckeeaae...
0122=084 adeaaccCccaalaaccckgg...
0123=084 bBbbbbblcgjffggegggie...
0124=088 addddbaaaaljfffggflgg...
0125=077 egffeffgffakaaaaffkgc...
0127=088 ccccicccagkggggghhhkg...
0128=074 hddaahaaaaakbbbbebbgg...
0129=091 ddgbbbbbbBkeelaahhhke...
0130=082 AafaaaaahhabibbabBbbi...
0131=087 dfaAaggglaaeeeljeeebb...
0132=087 bffgggghhhgaackhGhhkl...
0133=084 hhbddddedddckbhhkaaaa...
0134=099 afhhagabbbbhhjhhffjff...
0135=102 Gghhhgcgahhihclaaajcg...
0136=093 bcgGggggcbffkdbfficci...
0137=089 hbeeegggeejebbjbbihhh...
0138=083 ffdffffddccccccfcceee...
0140=091 ccccccjggjdaglAaggbbb...
0142=089 aheeeeeekfffihhhffhlj...
0143=087 bfccffcbGgggclccklddg...
0144=091 hehAgeeeeggeddddidddc...
0145=077 ecaacbDdddddbjlaaabff...
0146=111 afDefeeeeekfccihhhhlc...
0147=080 aaadhchhafabkgghjhhic...
0148=082 cchhhhhheeaeaaaggahhl...
0149=092 adaacaajafdeelffifffd...
0150=076 hhAaaabbbbbbbffbfgigg...
0151=076 beecddaaahhhlaaeecckc...
0152=073 hhcccccccghhkbbbbcjhh...
0153=081 gccfffffjflAGghbaeggg...
0155=076 Aaaaaffgggghfffjaabih...
0158=100 eebbbggggbffhggaalaaa...
0159=081 egebdbbccceeeckcccfff...
0160=088 geeebebeekggcaglddcgc...
0161=070 chaaeggagaieebeegiaaa...
0163=079 cgccfffcckgggggcjaacj...
0164=094 dcccccccjhhhhhheeekhf...
0165=084 aaadeeeeekddelggbbbdd...
0166=085 ggeedddddddlceeeekbbb...
0167=075 bfddddddaafdhhahaaeee...
0168=071 fdeeccffdddlhhcajaafe...
0169=086 cdaceaaaacjcckeeeebbe...
0170=099 bbbbbbijbCCccciffffcc...
0172=076 fffdddddliggggaaakggk...
0173=089 fbdddddddkefeeejeeggg...
0175=078 cbbccgggklfcchhkeeeeh...
0176=071 fbdddddbhhheeehHhakba...
0178=087 daabbbcccceekblbbblee...
0181=087 deefffffhhfdddddkebbb...
0183=089 ehdfffffkFgkcddgggccc...
0184=068 addaggfhhgabhhhhbjbbe...
0185=077 ceeeffdbdhhhhhhfkbbif...
0186=086 fcbgGggggddbhekbaffff...
0187=073 eaHhhhhheeaaaleebccei...
0188=098 ehdddeeeEEiaadcliagkb...
0190=089 cddjeffedaaadddchlhhc...
0191=082 bedddiaggggeggaddddjH...
0193=088 ebddddjdgggggbhhhajhh...
0196=075 aadhbbhHhhhclBbbbddeb...
0197=069 ddddGhhfideggdcaaacdf...
0198=091 cfbbeeeeekechhhccjlfg...
0200=076 hhhbbggccGgggeeeeecik...
0201=077 dddaabhgaaahhhhbcccij...
0202=078 adccccccckbhbbbhhdddd...
0203=071 ebbbgbbgggggcccdddddi...
0204=081 ccagbbddddebddkbbaaaa...
0205=086 aaaacccddbhhkleeeeefl...
0206=076 dbaAagggegkggeeegfhff...
0207=086 chaaaagfffjfggeeghggl...
0208=077 bBFfccbcbdkhhcciDdheh...
0209=081 eefgeEeFdekaaaaeaaabj...
0212=084 abbeeecafffkfaakjcccc...
0214=083 bbegeggddddaagglGaalb...
0215=089 bhhhhhhjeggeclkcckgGg...
0218=097 ddDffddDdalbjAaaahhaa...
0219=101 ggaaaaaAagggigBbbkeee...
0220=097 Eeeeeeggbfiffilggkbbb...
0221=093 gbbbbebbkbjghggggddkd...
0222=077 cabbbaggggghgikeeeacd...
0224=066 eggagbbbcccdjgggbddaa...
0225=076 daaaeeegggaafcjbiddid...
0227=080 defaabbbbbbbeeekfeeia...
0230=081 bbbgdfbhaadfffffldddd...
0231=068 agaaeceffldddagleeeeg...
0235=074 fddddhhdDdflfebggBbbg...
0237=081 bgcccggfffgffggbbafja...
0238=099 adeeeeeabbbbeibbbffbc...
0239=084 abbdbbkddddidfffifffd...
0241=090 cccccCceebddeiggggdfj...
0242=086 eaabbeedBbcccccccdffh...
0243=083 ccgfffFffkablggggleei...
0244=088 ddaaddddcdjcecccleeee...
0245=094 agGgGggajiadlhhhhhjih...
0247=087 deeeeeelaffffffggfggd...
0253=079 dfcdffhfffjcdddddjeee...
0254=078 aadddddddkAaakeeaaHhh...
0256=082 ebbbdeeccddbbghbbflge...
0257=083 ggggghgihhaaAaaaahihh...
0259=091 fhgbggggglddfffffdfdd...
0260=087 fffffhfaafbjcccjeeebk...
0261=082 afffeFfcccgddccccffff...
0263=081 cdbcccccckaefjBbbbddb...
0264=082 abbbcggggjghhhgffdhhk...
0265=084 feeeffehFffgglabbbbka...
0267=090 gggggikeegjkbfhhhcele...
0268=087 bbdcccchkjdddiadDdfff...
0269=086 cbfEeeeeddcehicccchhb...
0271=087 dbaabbbabbhhjaabccbcc...
0272=094 deeeeeeikaaaggaaaaggg...
0273=095 eeddddeeeelhdddbbffdh...
0274=086 bbcaaaaicccccckbbbblf...
0276=092 aebbbbbjkcccccklecAaa...
0277=074 aageeebeffgggbbbbbjhh...
0279=091 eeeeekeGgcfdaajccccki...
0280=079 abbebehheeigcceeffkbj...
0281=074 aeffffFfhelhhddhdehkl...
0282=080 hffgffffgidBbblkchhed...
0283=100 fbaaAaaaabbjgcggglbkb...
0284=104 bddhhlaacaccccckeekgg...
0285=084 bbbcccikfffaecaacacca...
0286=066 cecggggcbbaccccfhiggl...
0287=090 bffffffjaaaaajleeeeee...
0288=072 aabfffgficbbfbfdbkbbh...
0290=072 accccccCfkeeeffggggfd...
0291=091 dAaaaagdeeecijcchhcce...
0292=096 cgccFfffffddjbbkdlggg...
0293=081 bcheggghhhfehheefifff...
0294=088 bbggGggffgdkddddddlbb...
0295=089 gCddfccfffccccljigggg...
0296=077 aeecchhbfgbbaaadffadd...
0297=088 eaDgehjggggjaahhhhlhk...
0299=093 gaaaaaaaCcjkccdihhhhk...
0300=082 dcbbbbbHeleecleeecjlc...
0301=091 aeeeeeeikFfhlggggibbc...
0302=084 ggaCcaaaafjbaailbbbbi...
0304=086 haffffFfcdbblbbikehhe...
0305=092 gaAfbgjddgddjDdbjebbl...
0308=082 abgggbdcccCccafljCkff...
0309=076 ddbbbhhccbbkffbbcffhh...
0311=085 fcaAhbjfffffbbibbbffl...
0312=075 aaBbddggbbajgggghhfff...
0313=086 Bddfaaagghhhhhhdklidg...
0315=091 gAaaaabieeeeeeilgggcg...
0317=097 haddcccfffffjbccccebb...
0318=082 baaccaaaaalDdlbbdikbg...
0319=080 dgggggffagcciccjeaBba...
0320=086 fbcddggdccdcahfjbbbbb...
0321=076 abebccffichhhhhehgcgg...
0323=092 aEahhhhhhjaaddidddddi...
0324=093 bbheeeedhhhkDhhkgghgb...
0326=083 bhhhhbbblhhalfffdeaef...
0328=088 dgffffffjggglgghhklae...
0329=083 aaaaaaabhddddhabidccc...
0330=073 acchabbcjbdddaacdaacd...
0331=084 beeefggehhheegfdhhdha...
0332=081 cbeechhkhhhhcccccjbbb...
0334=091 aeeaibacfFffjhhhhhjie...
0335=089 ccccccCdlkdddcccgiffj...
0337=076 chhddadddddalBbbkbbbb...
0338=068 dfbbbbjbddcbdghkhhgge...
0341=077 hhhhachhaafcccaacdidd...
0342=085 fegdddddddfffffbbefcc...
0346=100 bDdhhhhahjBhgjffjgibe...
0347=088 ddeCcccceckCfkffhhkgi...
0348=097 aCggkjeeeeeggEaabjbbb...
0349=084 bgfdddbffffhhbFblddde...
0350=076 fegddbbafggfafcchhilc...
0351=085 cceeeEehkefflaafifffl...
0352=086 dfccghHceeeeigggjcccj...
0353=076 abbbaebbbbcccddfccccg...
0354=084 eeegddfeeelcccccclddd...
0355=099 eaaaaafaaijehhjkhhhke...
0356=104 cfcdcbccicceekeeekecc...
0358=082 accccjcccaadfhhhhffee...
0359=081 hfffFffhkiahjbaiaaeeg...
0361=083 bbbeegggbbfbbajalddld...
0362=089 dfeheedddddDalaaaibbb...
0363=066 cbfaghbbeedjbbhhhbbeg...
0365=084 ahadfddbgbgggggjaakaa...
0366=073 deddddjeeeehhhefaAaac...
0367=079 gfdeeeeeefccjffgggcgd...
0368=076 aacdbbbbbbcBkflcccchh...
0369=091 fFfgggggilkjaaacccacc...
0370=094 hgCffhhffflhhfggggkfi...
0372=080 ddgGggghhdfahjhhfhfff...
0373=076 adDddDddffihhhcfhfffb...
0374=075 abbfeebbcjgggggeekeef...
0376=077 bbggeddadddddjhhjccjl...
0377=079 bbbbbifdabbDdhhlddkjd...
0379=090 bfbbbBbbffffhhlfklggg...
0380=079 ceCggfcccccaiaaabeafA...
0381=089 ghhhhhhccbcealkbgdGgg...
0382=093 daaaaaaahhhkjdddiddee...
0383=092 ebbbbddddaliccccbjake...
0384=095 gcbfbbbbedccejeeeeddc...
0385=093 deccgefdggggigklidddd...
0386=088 cbbedeeeggaaaaajdddfc...
0387=088 chhhhdhhjleeeggekibbb...
0388=081 acDdcajacgaaaacblccce...
0389=100 chbbbbbbcceeikhhlaaaa...
0390=078 efffccceeafffhaaahhcg...
0392=084 cffaaaaaafdddleeeaiee...
0393=084 fhabbffFfgifclkccccdd...
0394=084 dbbggggghhjcaaddjdddd...
0398=087 caaaaaaaffalbblbbkeff...
0399=083 Fffffhfebiddijbbbjbbb...
0400=084 aeeeggheehhelicccccdd...
0401=098 edddDhhhldddgkggcieee...
0403=074 haaaddddhhicceeeeciff...
0406=073 eeafgggfgGgkhelaaaaah...
0407=088 bggcccfcfcCffhhhhhlff...
0409=086 aggggggkaeeeejeealaaa...
0411=098 Ffffbffhhgiladdkhhhlh...
0413=077 dddddddHhklfHhagheeig...
0414=073 caaaaheffeehgihhaahgc...
0415=085 agggbfaaaafbiffcaaGgg...
0416=093 daaaaaalaikbccccbbbla...
0417=116 faacaaaaaikfffffkjcgg...
0418=071 bghhhgaaggaccaaaeejab...
0419=077 aAaaaaakibbjhhgiggbgg...
0420=079 aeeeceeaAaakfjaadddff...
0421=082 cHhffffgffhhhhklddddd...
0422=081 aafaffdHhfffdDdjdgggk...
0423=084 aaffbbbekeeeeejfaaggg...
0424=091 dddcccgheHhhhijeeefff...
0426=079 aahaeeeeeecccckccceej...
0428=080 bfcdFccdhjkddddhgdblb...
0431=100 ggggdffhhcffchhhhcjcc...
0434=073 ghdhhhhhcccdggkccbcce...
0435=086 adaaaahdddklbbdddbhhi...
0436=089 aggggafeeeaakebaaalkg...
0439=077 bbbiddddfffffbflaaaaa...
0440=084 eeeeeefffaadbabbbgala...
0441=085 dgffFfFFhkgclccccaaaa...
0442=082 cedddfGhhhhlkffhaabff... 081 possible ?
0445=085 aaafGeaalaaeffafffifc...
0446=088 aeagCccccccggiffeeggl...
0447=089 edhhhhhhjggafffeleegg...
0448=093 fedcffffHhbhbckbbbccc...
0450=075 acccchhhhkhhlffccckff...
0453=090 eeeddddffffffjibbggjl...
0454=081 bbedEeeeefklDDdiddbbb...
0455=097 gdhhaaaaaAablddddddil...
0457=089 cbbccccbcciEeeegflfff...
0458=083 abagggggghhdfcchhccac...
0460=083 dfdAccafccccchihhhhhj...
0461=094 ccheeeehbeebggjkccccc...
0462=079 cfdeeeeeelhhhjbbbaaaf...
0463=072 hdddddddggeeeffaahhaa...
0464=083 gacGggggbbhhddaaklaae...
0465=084 bbbbbbbjhfcehhgggkggg...
0466=071 eaaaidddggdeeaafbffbj...
0468=090 ecbaccchcddackdcjdbdd...
0469=070 ccdffeddcjddkcdgghhgg...
0470=074 hehdeGggjhhhghdkddaaa...
0472=083 aabfffjhhffFdakhhhhee...
0473=080 cddggggghhifgdjddeeee...
0474=085 ceabfffkfffhhhggghgig...
0475=085 ahcaffhhfhhggjaaaajge...
0476=077 aaabbbhhhibbbjhhbbiag...
0477=082 ahfcfeeeffekaaebbbbkb...
0478=097 affffgggggfikfhhhfdjd...
0479=076 degggdbbbbcbbdcBclccd...
0480=092 ccdeehhijeeeejgHhhhgb...
0481=075 bacEeefkaiffgcccggfff...
0482=102 dghhhggggbbieeeekGffk...
0483=081 ceeeefeeaggggbbgclcbb...
0487=097 bbbbbbbddkdddddccdjhh...
0488=080 fgbbbbaaakaaaAebblccb...
0490=095 feebhbbddddddikedfffk...
0492=089 aacgbbbbbgggkdbbadidd...
0493=083 gadaaaaajabbfffggiggg...
0494=087 dgggGdlfBbbbdlbbkBdkd...
0495=082 bcccklfffffbbfBjbbaab...
0496=080 bhaaabbadcbbeaaalejcc...
0497=076 fdeeeebcejkebaaablaai...
0498=095 gbbgeffFffifakeeeelaa...
0499=103 gdaggggcjlahaaaaakEek...
0501=081 aaaaaaajdgggkffglibbh...
0502=074 chhhbdddcceddelffkgga...
0503=088 eeeeecfekjCggaggggffh...
0504=100 bfdaaaaaaaleeljfhfjFf...
0505=101 agbdffkfffbgggjggibbk...
0506=087 ffffhhfl...        086 possible ?
0507=078 dbggbggggjccdaaaabbee...
0509=072 bccffbhhhheedeedfalad...
0511=086 affffkfFkbaaaalbbggga...
0512=095 ahcagggkgggccccccffcl...
0513=084 fgggggglhhhbgiaaaaAah...
0515=082 fffccafcddefdccchjgge...
0517=080 ceHhhhcjfclcceeccbbbj...
0518=074 bbahccccjddeeeeeddcck...
0519=085 bbbfhhcCccccgclejeeee...
0520=080 ccbchhhhhhiDdieeddeed...
0521=084 fffffhhhhfjibhhaaejaa...
0522=091 ddddddeekdGgcclibgbid...
0525=092 cdfhdhhhhhkfggfffflkc...
0526=094 dddeeeedcceedddkcCccc...
0528=094 ecCcccbcchhjddheeeekD...
0529=089 bhecaeeebbfffffflggfg...
0531=075 aaaaaahffaleddlddefaa...
0533=080 chhhcccddchhccieeecFf...
0534=076 caabbaefaaijeeeekcfff...
0536=091 effffeeeeehhhdeddddkd...
0538=093 hfbbbfFfffbbckhhcccec...
0539=089 acfcaabgggcgggbeeedec...
0540=097 hfhhhhhkffcffjlDddbjf...
0541=092 ChhhhhljfHflggjFfffbb...
0542=075 aaeacccffgggggaaddddk...
0543=078 hehhHhhbblebibbbbdccc...
0544=084 bcdddddfddkfBbbleelcc...
0545=104 hheeeeelebaaaaadffbbk...
0546=089 bbgfbbbBdlffdkfddlddi...
0547=080 hgdddafDdddbkBbbbffff...
0549=085 begfeeeeeidddlbbfhbbd...
0551=082 cbaaaaigggghhhdhhhgig...
0552=089 hehcccdccggagggicckgB...
0554=072 adhhhdfbbeeebecbebbeh...
0555=087 hhbbbhhhhlaaaaaaacccj...
0556=083 ggccgicdgbbgbbBbbflff...
0557=075 fgafaaahbbbbalaaieeaf...
0558=098 deeejEeedbdciajbgbabb...
0560=090 ffbggggggkDdcckleeeke...
0561=089 heeeeefebhhhhggbgjhij...
0562=090 eaddhheebheeeaaacfccc...
0564=074 gdffebbbbhhehhhkccccc...
0565=080 eeeeeggggggijcchhhcjh...
0566=088 hccccbaddjaaaaaalidfh...
0567=071 bbeeaaaaabbbbbaccahhh...
0568=073 bbcdddgggdgggiaabddee...
0569=079 afabcccccjcAbbdjcdgbb...
0572=098 ccccchhhhljhaHiccblee...
0574=074 acggggggffeeehhjheeej...
0575=078 bbaadddggEgglggbfaikl...
0576=085 bgbbbbbhhgggggklaaaaa...
0577=090 cccffffggfkflgeegaacc...
0578=085 eaaaaaaalkeeeeecclgff...
0579=079 cdbbeebbbggggggccaaff...
0580=091 cbgdgggdglDhlhhhhggee...
0582=093 dffffffdhdddhjhhhkhEe...
0584=077 fgGggggeebcefekFfehhh...
0585=082 agghcfccfffFfalaagkbb...
0586=101 befecdbgidddjlgggggkc...
0588=075 hhffbafhbhhjHbbbbbaee...
0590=102 beaAceeeikdbhfffbbeek...
0591=077 ffffhhjhhhhbcibbbddlb...
0594=086 fhaaccEeeecckddkijddd...
0595=084 aggcggggdiccleelfffke...
0596=069 accdbdddddggddeeeccab...
0597=077 bbheeGakaaaabcakeeeec...
0598=076 hHhhhhcccffddciaaaaci...
0599=082 cccCcbbfaeeeeeelfffff...
0600=080 fdehaBbhhdigggghhhgiD...
0601=073 dbccccbeelieeeeggcibb...
0603=089 abcccCccjcekdeldddbbg...
0604=072 aahaaaaahbbbbbbbgfhhj...
0605=077 dGgddddddbbjccjhhHhcb...
0607=086 eeaddddeeecefcfaaakaa...
0608=072 hfaaaccffFffbdbbddccg...
0610=085 deeeeeelhffbaaagaflbb...
0612=089 fdddaaaggfffggffhhfGh...
0615=085 hchfEhhhhclcccbigfFcc...
0616=075 abbbfbbbibhlcccckjfgg...
0619=080 ceeeeeedlghgggbbghhhe...
0620=089 EeeeaihhhhhhiBbibbbhh...
0621=076 gbhhcgdggbkbbbbbkjcca...
0622=073 fccdddaaafcceddeekggg...
0623=073 egfffcgggdaaaaaaahhhh...
0624=099 dffggbfahgffcefeeaaaa...
0625=082 adbaaAaabbjccddaaiddd...
0626=087 hcfffhhhkbcclcccciddd...
0627=087 chbbdddahEclcccacciaa...
0628=084 adaaaaaagibbbGghhjhhh...
0629=082 dagfhaadgcccccfccfFfd...
0630=099 bbaaeffffffjHhcflkaaA...
0631=085 aaebbeibbbbgikBaaiaaa...
0632=077 gDddddddeikaccgbbbeeb...
0633=094 cfAadccgggkilfFfffjig...
0634=088 hdcfggggggkffkfffjfid...
0636=083 dceeeeeeggghhgccddcjb...
0638=098 bcbbbBbbhckldddddjddl...
0639=082 gggaaeeaafeeeghhhhied...
0640=087 ebGgghhbjBbHhhhbbbefl... 06:10:32
0641=089 DdhHhhhhjaklbbbcccccc...
0643=104 fafeeeeeejddeffbbbbbd...
0645=081 bgaaabBkhhghhhddcdlje...
0647=076 ebbddcggggceieeggkffd...
0648=074 cagaaajaaagggdddbbbha...
0649=080 fccEhhheffijbbhhhajid...
0650=082 eggGggcjghhkdcleeeele...
0651=081 acDddeelEdglgggccjlcc...
0652=083 bdddddddkicceeccleeef...
0653=088 bgccghhhhgggklaahaaaa...
0654=084 bfcccccjccjideeebbhhb...
0656=096 ghhedhHhddkgggggcdidd...
0658=080 aadddkDddldjhhheaahih...
0659=079 bbbbfffffbbefekbhhblj...
0660=088 aaeEeeebjddjfffkjgggg...
0663=066 aeebcFfeechhhhjlbbbbc...
0664=086 aadddddffaiaaagkbbbbf...
0665=111 ddEeeeeecdjdddglichhc...
0666=072 aadfaffHhhfkffcagggel...
0667=081 dfccEeehceccccdddjeeg...
0668=108 cdfbhhheeEeejbebbdgkl... 04:49:30
0669=078 bhhaeeeeeehbbhhjcccff...
0671=080 eegggaggefgffieeadfff...
0674=080 ccaaaaaaddkadfggddkgg...
0675=080 hhccccchhhhcibbcdjeea...
0676=092 gaabCchhaffkcccbccjaa...
0677=098 aahhhaiaaaabhjbBccckc...
0678=086 achaieaaAaacccficggff...
0679=077 fafffffccaccggeacccaf...
0680=067 bcaagbcccgffbdggddgdd...
0681=081 ahdddDdddeeikcccggggg...
0682=078 cacccccclbaaidffffdfg...
0683=105 ggcaaaaaabbkbdbabjkEe...
0684=093 cddddlijdddeefdHhhjgh...
0685=075 aaabcfffdaflAclffichh...
0686=094 dgggbahhhhhhfikbbbggg...
0687=095 eBbeeejeejbbbgcicliaa...
0688=082 hhhcchhhkffeeddcjdele...
0689=079 caadddeehhhbbblaaaaaj...
0690=085 ghddaddgggcggaaaihhhh...
0691=072 dBbceeecaaeefbeajDddd...
0692=078 eeggggeleegiddiddddka...
0694=108 eedeeecEcjccccceecaac...
0697=109 ghdddgGdkfdddccaakHhk...
0698=079 ccccbccecfdddddklbddf...
0699=078 fffffhhhfhbbgccaalddj...
0700=099 gaaaaaajaCCccjlieeeji...
0701=077 abbBBbhhhhhhfffkggbbg...
0702=075 hcegGggbdecccjeggbala...
0703=078 gcghbbggggbbbbbaahhhe...
0704=077 ffdehheacgggacclkeeee...
0705=076 bbaadfffaaeaeddaabbja...
0706=101 gaeeeejlaaAagbjlhhhff...
0707=098 hhbbfffffbbbfjlchhacc...
0708=072 aacfcaeeeeebFfffafhha...
0709=082 fcehafbFfffbkbbbbddde...
0711=088 bcchhhhhhkbccccclbbfb...
0714=082 dbcccccckcfddlfabbddd...
0716=072 bhaacccccccDddDhhheee...
0717=076 ffffhhffeeeeeefdcgcdd...
0718=074 cdaaaccccchfaaggffeef...
0719=084 chbfffFfjfhlibbbbbhbl...
0720=072 ffAaaaaaacceeddbccfff...
0721=083 caaffffffijggggggijdh...
0724=072 bacccekdddaacdcaccaga...
0726=083 baaaaaaialkeeeifffffe...
0727=103 cggggggijfffkcccckccf...
0728=088 aDddddeedbibbaccdlcci...
0729=093 gdfgggeegghhkddddddhh...
0730=080 hafDfjggFfffabjaaaala...
0731=079 bbbbbBbdacddgggffflee...
0732=091 fBHhhhhhlgjkeeeeeebbg...
0733=075 cdfbbbacfgffbdffbbbaa...
0734=087 ffdacbdddddedhbbabbja...
0735=093 ggeeebeeffkeDddjkcaci...
0736=086 ffFfifhhhhhfddjkbbbbk...
0737=078 haahaecccceeacaaaklee...
0738=085 ffffffeeiagggdeececeg...
0739=080 deEhhhhhhlbbbgkjggggg...
0740=116 aaaaafadahjhhfffffklb...
0741=106 aaafdfffkfjfijggggggc...
0742=082 daaaDFfddhhhkdddighhh...
0743=092 aaaaaaailhhhhaaihlccc...
0744=074 echCcccccddddibbeeeba...
0745=087 bBbeekdadfffffddfkddh...
0746=087 fhhhhHhbclkaaccaaaaaf...
0747=087 baaabbbbbgbidffFfffjk...
0748=086 deebfbbbbbbfigggfbbif...
0749=080 eddaHheeeeEeagldjhddd...
0750=083 ccghhchhhheeeeeeiffff...
0751=074 hdeeaaffaajaagccggaaf...
0752=073 ffbbbbbbbfdddfggcgggk...
0754=079 eghbbbEgghhlbbgfaaggd...
0755=078 bBBdddbbbhhccicceeeef...
0757=097 eeeEeeggddleiggggiCcc...
0758=106 bhfffdfffjidhhhhhlabb...
0760=099 acchhhhhcekeikccccjgg...
0761=078 dgbccccddjhhhhhhddccc...
0762=089 cabbbbbbbceeeeeelfcfc...
0763=084 ffffffGggggagjHhhhhah...
0764=089 hbbgghgkBgglgfkcfffff...
0765=072 hDdddhhhlhheaabdeccih...
0766=092 bbbccccccjeeebggggikg...
0767=077 Ffffffgccjlaadgggcggk...
0768=078 cbcccchhabclcjlaeebbf...
0769=085 eeeaaggaaacaaaGglgghc...
0770=100 deeeeeeHhgggggfjgdddk...
0772=103 hbbaaaaaaahgDdgggggif...
0774=084 ccgbcceccckaaajddadaa...
0775=083 ddeeeahjffffbjaaaakac...
0776=091 aaafccbgccccckfbeeeje...
0777=080 adfhbeeehhhhhcccabbbf...
0779=074 hhhbcddhhfggcfkccccci...
0780=076 deeeebffhhhhihggghika...
0781=079 ggffghhhhhhjdbbleddda...
0782=081 hcccccceeceeiffcfgadd...
0784=074 hbcchbcffbaabbbhhbjcf...
0785=095 abeeeeccjccccccaaaaaa...
0787=077 adddbbeeeejeejccjccca...
0788=090 bcgdddddggggggbbaaaak...
0789=077 dfaaaahhheggggbbjiaBa...
0791=094 gGggcejaaaaaaajchhhcc...
0792=096 fdddddddiaaaggklabbbc...
0793=075 eeeBbbbfffffehbbhjbbk...
0794=082 dbbbbbbBFffffgghkghhh...
0796=079 bafcccccccbgggggkffff...
0799=091 hgdgggggjlDDdjlCdddih...
0800=115 cdddddjeeeeceelcHhhlg...
0801=076 fbbgggggcgkjffaaacjca...
0802=077 cchhhbehbeebbbheelcbb...
0804=094 edddddddjaeeeelefkhhh...
0805=077 aaaabeegbbfffeeaafiff...
0808=075 dfgceffdfffeccieeeghh...
0809=081 dddeeddcdjdijgeeaacaa...
0811=077 adDdddddakfjaabfahfff...
0812=097 affhhhdkhhhcffffcchhe...
0813=091 caaaBbcecfkfffajaaakf...
0814=088 aaaagaaakceeeeibbbiff...
0815=081 cedddffegggddddieeeei...
0816=097 cccjccccifffbggkbbbbb...
0817=077 dAaddfddddfaaagjaaebi...
0818=082 bfgbbdddgggadjhhheejg...
0819=080 fcffggggggccfieekCcgg...
0820=083 aaaaaaakbbccbddcccccd...
0821=086 abaaaaggggeeggdjaeeac...
0822=088 dddfffkdggggjhheegheh...
0824=092 cdheehejlggeeejlbbbgg...
0825=095 abeeeeeeggkijfffffifl...
0826=075 bcgbddggdddbbbbbffhbf...
0827=104 bbcccbeeeeeebiffifflf...
0829=086 acccccCcalaaaafgggffg...
0830=108 ffcCcghjhhhhggdgggDdk...
0831=095 fhbbbhhhbhhibbbcccccl...
0832=080 egccdhaaabbhbhakaaabc...
0833=082 ffbbffbbbbecjccffacgg...
0835=083 afffdgggccajccccCbkbb...
0837=090 hhhdahaHhaakljffffjff...
0838=101 aaccgfhffaaaaaiBbbjbb...
0839=077 dCchifhhgehhhjaaabfaa...
0840=105 cgbbeeeaeaaabeeblbjaa...
0841=091 beddiadhhdeaehhhhkagg...
0842=076 egeaaaAagggaggfkffbbf...
0843=081 dfhgbbfaBffffgjaageee...
0844=082 bbddddccjdddffkhhhhhh...
0847=088 aehhhHheeeckeeicccccc...
0850=082 ccbbaabccfhcccffajlFh...
0851=079 ebdddeeeeejlgggigggdf...
0854=082 dDdddd...
0855=067 adabbceeeeaacgggjbbcc...
0856=099 cbBbbccckbbbhjlcccjhh...
0858=094 eaaggajdaaabalddbbBbi...
0859=087 ghBbbbbbgdBaiddccjeHh...
0860=088 ddafddejeeeeejcBbkljc...
0861=075 Affffaaddddddkdbibbbe...
0862=079 ceecBbcccccfFffffdlbd...
0863=076 eagdggadaaaaalidbbbbd...
0864=084 dbbbbbbjbggkceccdecec...
0866=094 eBbbbbbbccikccciccfff...
0867=094 ddddddjgggggelgedaeed...
0868=085 dchfcccgggegglccdddda...
0871=100 dbaaacggcffffffkccccc...
0873=077 efhhbcfkaffffjleeeeea...
0874=094 ddbbbBbbbiCcikcccjaaa...
0875=080 gdddcbcccddffffjffkgg...
0876=078 bbbbbggeeeeijkccclccd...
0877=088 dddffffdffbbfbbfdjebg...
0878=088 cDdedgjcccggijaaaafff...
0879=106 bfdddddfddkaffkjffeee...
0880=093 aaaaalibbgdeehhddlccj...
0881=086 bbbbbbbGGgghlggjFfkff...
0882=090 aaaaaibbffffgeehjffiH...
0883=115 dgbbbhhbbjbbklccclkhh...
0887=084 Cccccccbbibbbahhhjlbf...
0888=101 cccccjccieeGggeleeeda...
0889=075 bcchhdeeegeeccceccchh...
0890=076 chbbbbbddddddhdhhhhlc...
0892=094 bbggggggjFffjhhdhdljc...
0893=077 bffggggjggkddhdcddjdd...
0896=081 bcceeebhheigbbeiaaejA...
0897=072 agcaaddddDddfkiaeefkf...
0898=075 fcfffjffecceeeiaaaadd...
0899=089 BddgiGggggjlhhcccceib...
0900=082 gbbbaiaaafggggffcafge...
0901=082 gddddaaahhhhedkddbicc...
0902=085 afgcCcggkgggkjahhcaal...
0904=078 bfaaabbbbicgggcfjggac...
0907=090 gefhhhhflfffbbfhhjBbb...
0909=081 aaaafffffhiflcccchjEh...
0910=093 ghddFccccccchjhhhhcch...
0911=081 dfccdfHdlcdddeffdacch...
0912=080 abbaggegdddDdddjclcce...
0913=082 fchdgFfffgifdcggggdae...
0914=077 fabbdbbeeeEeehkhhhaag...
0915=080 cbdbbbbbbljhffdfffaaj...
0916=094 feaaAaaieeeegjgggggaj...
0917=085 dbbhbbbccciggccclggck...
0918=079 aahhhhhhjBbaaaadkaCcc...
0919=076 daEeeffffflkCfacedida...
0920=078 bcafaaadaaadffhhfffik...
0921=072 cdbebffhhhhhbgggfifgg...
0923=095 bddddihhhHhheldddieee...
0924=085 agbbigggggdddddddlaaj...
0925=095 defdehEeijhleccecchiH...
0926=097 bgggigggaaaakaaicccca... 03:02:54
0927=080 cchhefceeeeaagdggeclc...
0928=082 bddfddhhhhddihhlddlkc...
0929=080 faadacBecgglkccffckdd...
0930=109 eaaccccddfhchjgghhihh...
0932=096 aecgGgglaaaaggekceeee...
0933=084 aaceeeEeeaiaaaakblccc...
0934=098 dhaaaghhhhhlAakbbkaai...
0936=080 ebccccccchhaaaekeeeef...
0937=091 ddeDdggjeeeeefffffacc...
0938=083 hhbbbbhhhhjcccbbgghhi...
0939=072 afeeeeefffeeddibdejdd...
0940=097 eccceedbadekieejkdddi...
0941=079 efddachhHhhhaalbddddd...
0942=089 dcdddddkjeeeeiggglbbb...
0943=100 gbbbbahhhhbblbilgggck...
0944=065 acabbaafbbbgaaaigggeg...
0945=082 ddeffffbffddeeeibbhhl...
0946=080 eeefieeEfjfggfgdffikb...
0949=103 ddeeeeccfjggggbfGgfdl...
0951=075 ccdbBddddabiffhddffbb...
0952=081 ebghhhhhhjgabaaagggib...
0953=077 faddchdffdkfffccdddHh...
0955=080 bbdhhddddddkbbbbejibH...
0956=077 cbbbffhhhhkhhbdlbbfff...
0958=076 fbgheehhfccbbababaaaa...
0959=084 afbgccccchbbcggglgglF...
0961=082 bcaaahhhhhkdaaeeebeij...
0965=093 gccaabbiheeEeeedkaaad...
0966=085 ehhhaaaggaaeekjafgafe...
0967=066 ebbbbbdkffaegeecccebf...
0968=099 aadhaaddhaahaehhhjEee...
0970=084 dddddddfeejgbbbbflbcc...
0971=079 ffgfdfffccccccfjeeedd...
0972=087 adffffffHhcckHhafkjaa...
0973=094 cfaffffbaaleecdccgggc...
0974=097 abghhghhhhjgggeeddlff...
0975=082 cfbggggggbbbdccflhhbb...
0977=076 daddDddadFflahffffejh...
0978=071 eddeedhhbccddddlgggcj...
0979=077 abbbdibbbiddgfegggggi...
0980=085 daadceaaabbbbikfbbbie...
0981=074 cdbeeegggfglbbfflbbbd...
0982=082 bffbifBbbcccaaaaaaaff...
0983=075 bfhheehHhhcccccljbffd...
0984=077 aaaaaaalggghhjkcccbdd...
0986=108 aadffkaaccceeligggggl...
0989=079 affffffeeaalgbggkaagg...
0991=070 aaeeeeEejcccbcjabagla...
0995=077 hddfccccccjeeegfffdbl...
0996=078 hhaccccccickjleehhgee...
0997=099 ccfgghhhggkadddddicdd...
0998=085 bbbffffdffjldGgddlcdd...
# 74.7 % solvable for set D


[E-Solutions]
0000=094 fcccccCceeggggakaakaa...
0001=078 accEbbbbbbbciccaaaala...
0002=080 bccjcccccHdcjbbbggbbd...
0004=077 cddcdjddddeaEejeeffkf...
0006=088 bbAaadddddhhlcddjigbb...
0007=078 eggggbggkeeeeggabhhaa...
0008=076 fddddddjlhhhhjgaacdgg...
0009=073 cffddaaaaeeeefGggeigg...
0011=089 bbbbbbkbiljkhdddHhhhh...
0013=070 ddbgggfhhceffffddghhh...
0015=086 cdbebEeefffaehhijaaaa...
0016=075 daddaaDfccggdagglccca...
0018=078 eeeeeebbhhhgkigfffffa...
0019=086 egeefhhlehkghhhjgggaa...
0021=082 bcdddddddfljbbbbbbkhh...
0022=081 ddddhbffghhhlggjiaaaa...
0023=074 gbbbbbibeedbkdddkgggg...
0024=078 deceedabcbbbffgggjbbb...
0025=069 ccdddcccccfhhbbhhgiag...
0026=083 fcBdeeeeieedggggjccdl...
0027=102 dhhhfcdaeeiaalbbkjccc...
0028=082 fffFffgjgggggeelbchaa...
0030=072 egbbacccccfkdhhhhbhaa...
0032=090 fddggggggddddldffdaaa...
0033=078 gheffggffffbbbbibbbaa...
0036=080 ageecgggehhbbecgGclcc...
0037=083 bcHhhcccfkhhhikfffffe...
0038=075 bbdggdggkHhhhlbbhggjb...
0039=076 gggggGhhbgHhihhlfcfff...
0040=092 eggaAaaaaahjhhhbbbjhh...
0041=072 dfgGgdggffjffhhaahdfD...
0043=080 dfhchfeeefhhdeecdhhil...
0044=075 cafgggggjeeheekeedddf...
0046=076 efeeccceeelGgggghhchk...
0048=086 fhdhhhhhfldidFfgiggdd...
0049=080 aaaccdhhhhhbbhifdddfk...
0050=087 ceeaddddfggggdggbcccc...
0051=092 adeeEggggeefjggijdddd...
0052=077 dbbbbbbbjdGhhhghhhddd...
0053=106 abBbbbicccccijabbhaia...
0056=075 fffFfbdhhhhhklhccdddg...
0057=103 cddddhhdhihhhjeccfjaa...
0058=078 haAahhhaaaaaiccccdddl...
0061=078 bbbbbbbdaidCckDddljhh...
0062=084 dddhhhhhbijbbbbaabbkl...
0063=094 fecDdcfgccccceejaaaak...
0066=071 aaaiaaafaffhhhccccccc...
0067=086 fbbbccabbaffbbkdGgkee...
0068=098 hgccdddddddjfgghhhbbb...
0069=073 bcdfffcccceggbbbdjhae...
0070=075 accagggggdkAaaadadddi...
0071=074 adddddddhhdlffafffeee...
0072=083 hcdddDbkbbBbbhlffffih...
0076=074 ffaaaaahheeddijgffdfi...
0077=103 aaaaeffhhhaakAleelkdd...
0078=086 bccccceggeebbeekcccjk...
0079=081 bdfeeecefecccciggdadd...
0080=070 ddaaffchhheegggebcbbb...
0082=083 cchhddeeeelddehhhhdeh...
0083=090 acccdecfckdeecelaaldd...
0086=073 aaaaahhgheeaaaeeebbcc...
0087=107 ccgccCfflkaaafffaaeea...
0088=073 cfffffHhhddddflccccce...
0089=103 geeehhhhklaAhhaajakaa...
0091=078 gcbbbbbbbgjgggglhhhee...
0093=068 fadddgagghhbdbbkehhhh...
0095=081 ccccdccjicDdbhhhhkhha...
0096=083 adddggggggffdddcbbbbd...
0097=082 cffdddggggdhhgghdhhha...
0098=079 afAaaaBbbedfakieeeacc...
0099=100 dcddddcedhdfeeleidbbb...
0101=083 gAahefibbfggggglbbbbb...
0102=080 abfchdfffagggkdffggaa...
0103=083 caabeeekeffbbbbjbbflD...
0104=079 geddeedheeeldffdggead...
0105=109 fcccfffgcdddjfccfaaaa...
0106=092 acbbgeeeejchggglddlfd...
0107=082 ggfbbfaahhbcbbbehccdd...
0109=062 cdbeaabcfhhffdddeeggh...
0111=092 fdbbbeeeeEeffkgglbbbk...
0112=079 afdgggiGggdlbicbhccbb... 01:09:24
0113=103 aedddddhddhhkEeeieejb...
0114=080 bdfffffldfijcggaggglg...
0116=082 AdFakaahhbdgeikeeddje...
0118=075 ggcdhbcbbbbbbcfgccicc...
0119=080 fgeddddffekggaggghhhh...
0120=083 aaddeecfddhhhhjhhddib...
0121=097 cbbbbbcccaaaeddkbbklh...
0122=078 agggghhhjldddddaDdaaf...
0124=074 aeeeebkbeeaabaafflbbb...
0126=091 aghceeehhhieeejlddddd...
0127=080 eefffdffhkbeeEeckcccc...
0128=096 Eeggffffffkbdiddddjdd...
0130=077 aaggbcdcccccckjhhhhaa...
0132=086 cAgggggadigkiddddbdgg...
0133=089 cchhdddddddijlkaaaaaa...
0134=068 egaaafbbbbeaheejielff...
0135=124 aabhhhfddeeejeeliekfd...
0137=081 daddddddjaaahgeeccggg...
0138=098 cdaaaabbbghhikaaaigdd...
0139=094 efffffFkdggggggaaalEe...
0140=090 beeaaEhhhlkaaaaggjahi...
0142=117 hHhhhhkbaaddfjccjggfl...
0144=081 behceeeeigggggglffddh...
0145=084 gdddddGdhkdjhhhhbgggg...
0146=080 dcddddddggglghgglkcch...
0147=079 bbbeeeeffahheegkgfhhh...
0148=095 afaHhbjhHhhaiaaaggaek...
0150=074 aaadCdeeHhelieeggggde...
0151=078 dcfffgggfhafjleeecaae...
0153=102 ccachccccfakhfffffija...
0154=079 dghfcddddcccffffaaacc...
0155=076 abdgcbbbbffblbcckcicc...
0156=085 adehddffifhhhhhkggggd...
0157=086 hhAbbbbjlacccckcchhhh...
0158=079 gaggggghhhhffjkffceee...
0159=094 cghhhhhffhkjfffficccc...
0160=077 faaajbbbbbbkjggghhhch...
0161=095 dddfeeefflddddgklcccl...
0164=091 aadeeeccejeeddkdddccj...
0165=080 fghddcccCcccfkffggffj...
0166=085 aeceebbbebeehbiblafaa...
0168=082 hhhaaaagaalkaiggjgidd...
0171=085 baaabhcccchhhhhlgggaa...
0172=086 gddddheddhhhhhikbbfff...
0173=084 deggggjgGddleeejladdd...
0176=083 cfffggggffiflaalhhlhh...
0177=083 ffaffeeeeeffhahhihhah...
0178=071 bfbhhhhhhccacbbieeegg...
0181=073 bbeehcdeeefffddgchhei...
0182=096 bffffeeeeeeliBCccclbb...
0183=080 cccghhgfacceeegajehaa...
0184=083 dacdccccccdidddhddggg...
0186=078 bdaddDdddeccefkaaaajf...
0187=077 aAaHhaaaaeeccgggeeidd...
0188=086 baadddbddddhabbkaaalh...
0189=094 aaaffaljgggcggighdeee...
0190=091 afaaaahhahhhhijkeeeEe...
0191=078 ffeeeefffleeicchhkhhf...
0192=102 bbbccfkhheeehbbeilbba...
0195=079 ccccbddkeeehhiddfbfff...
0196=073 eaaadeeaaabblahcgggjc...
0199=089 ADdFddljdddcalgggbibb...
0200=087 ffbbbbbjdddjbbljggggl...
0201=085 eabbbbbbbkjeeeeeddlhh...
0202=082 ceaaccccccjafaaaaeeeb...
0204=101 hAagghcihhhhbbbeebddd...
0205=076 aaffdffffkidgggghhbbh...
0206=076 ecccchhhghdldkccchhhb...
0207=086 deeeffhcdckhhhbdiddjb...
0208=074 efbdddffddddffababbfh...
0210=094 bDddddeiddkccgjffffff...
0211=089 hhdCccaeeeeekiggggbgg...
0212=093 daaccchcddddgdeiccbid...
0214=087 aaaddaagiaalhhhhibbbh...
0215=080 faaaaidhhhhhilheddeee...
0216=085 aaaaaajakghhjlebbbbaa...
0218=086 hbffeeeeeehhliddddddd...
0219=075 ggccfgggijhehheedlcff...
0220=084 aaafddggfabjddkaaafff...
0221=079 eaaeaaadaacdccccckcbb...
0222=080 edddeeejeejdggggdjccd...
0223=086 afffaiaffhlfkdaaabggg...
0224=087 gghhhgGggiakjfffifffb...
0225=088 aheeeeeEiccclaaaajaak...
0226=089 ehfffFffaaibbbclbbgdd...
0228=082 bcccccjbbgggghhaibbcc...
0229=079 aagghidddddklbbbggggl...
0231=086 dbbgccggeeegggffekbbb...
0232=083 acfaAaaaagfffjccggkfj...
0233=076 fgccccCcgdjlbbbddddbb...
0234=076 bachhhhkhhjbgffFggcff...
0237=089 ghheeehhddeeekldddfff...
0238=086 ffcaaaaaiaajceeekffef...
0240=073 adgdbggggghhkblbbadff...
0241=084 eadhchhhhhldddddlgggg...
0243=087 gbbcdddddddklcffefffi...
0244=076 ccffFfffigccahggghbgg...
0245=084 dhhehhffaeeccccgggcgg...
0246=080 haaacccccccjbhbhchhkj...
0248=089 fggggggfffccccgdlbbba...
0249=070 baaggdgccdkddhdddaaaa...
0250=087 dbBbehiAeffffffl...   086 possible ?
0252=093 aeeaeffffffleeejlkaaa...
0253=082 haaaahahhhhgccekeeeee...
0254=084 ddbbbbbbelbkhhccleelh...
0255=087 eEeeeehiggggggjldddhf...
0256=133 bbdffddabbhbbbeeebeke...
0257=080 ffbcccheggggggklhffdd...
0258=075 aaccbbgghgggaadgbddbb...
0261=084 habbbbjggkfHhhhgaaagg...
0262=079 cfFfffgggdgjffcccicec...
0263=074 ffcggghhcahaacgccggkh...
0264=086 aeeeeeeidddeaaaabbiff...
0265=094 ccffffheklccggkdAackD...
0266=078 cbbCbbbbeijddeddfffaa...
0267=068 ahdBbbbbaabcbddddggda...
0268=101 ffffffjccccdjkbeekeek...
0269=083 eebbbbjcgggggjkbdddea...
0270=136 ffgggefcefjaaaeffkEee...
0271=088 eeGcjhhhhhhccejcckjbh...
0272=080 bahdchhhhhljcddcbcaad...
0273=082 cccciheheeeeeFffbklhh...
0274=090 haaaaaagbgaigeggljccc...
0275=093 chddaaageEeeeejfffjki...
0277=099 ccbhhhhjhhbfiggdGgggj...
0278=090 baaacbfbbjbbihhhhgghl...
0279=082 fabbbbbbkfgfgggdddlhh...
0280=086 aaaccggggggljdddljaaa...
0281=076 hghaaeebabbcabbbbFfif...
0283=080 gffffdfFaaddggklaaaaj...
0286=087 hbbdddjddddkjebbbbccc...
0287=083 ebaabBbdjbbbdakifhhhh...
0288=085 fhgabaaiaahaaikdddfff...
0289=095 behfbbbbkbBflfjfffkdd...
0290=087 cfffffkfgggggfjccccbb...
0291=084 chceegefeeehhdkjggggi...
0292=089 Addghaaaffcijeeeeleek...
0294=079 becccggeehhhhhhjeeeif...
0295=082 haaaaedaeeacccijggggg...
0296=087 ccaaaaaaadcdigdggkleh...
0297=077 dgehhdddddkjbbbbblddd...
0298=085 gcccccbcckddddjfffggd...
0300=090 ffhbccccccckjbbgjiegg...
0302=089 aceffffffaebgdeejeelh...
0304=081 adAffffaahhhddfjFbjhe...
0305=076 ecbbddccccaaaakaacckB...
0306=081 deffffffkhhjigeeegggd...
0308=091 gggddggccdcccccjbhbff...
0309=097 dHhHhhhiajagggckccccc...
0310=076 ccccdddcccddadhhhffhh...
0311=091 bbgefffffiDfiggggccjg...
0313=080 bAhhhhhbHeeaeleeejibb...
0314=078 hccdhhhdjgdddhbckcckb...
0315=092 ecAaaaadaakffefeekhhh...
0318=081 acgbccggddbdddddhljff...
0319=093 aeeeeeedddcdddhffdccd...
0320=080 bcaaAaiaaacjfffdciccc...
0321=090 gbbbeggggeegiahaeeegg...
0322=087 aaaaaaaeeeeeeibddidde...
0323=080 hbbbbhhhfibbdddibcccc...
0324=080 cccffdccdbbbbcgicgkff...
0325=087 dcgcccggccCihhhijdhhb...
0326=077 cehaacaaaaadgeeedekbd...
0327=083 haaahhhibaaaalkgggggg...
0329=088 ccccaaffffffjggglkagg...
0331=095 ehcgfffffflibbbjbbbhb...
0332=087 aabbbbbbjbkcccccfdddl...
0333=078 deeecdcdddhhhccddcffa...
0334=097 dffhHhhbdhkhlkidddddh...
0336=072 edddddddigggaafffbcci...
0337=082 bbaaaabggAaagbkffkbic...
0338=086 cdbeddeehhhhkaaaagggb...
0339=085 gfbcdddddcccddkcccgla...
0340=082 bffhhhHhjfffljdFbleek...
0343=083 bbdcccccclddbcbkjgaaa...
0344=080 dbaccabbbbbbffaafbife...
0345=087 ggaahhdggaggiaaaaggdd...
0346=081 aAAadgddchjeeceeldddd...
0348=081 gbbbgffbeeggggleihhee...
0351=075 bheeeeEeifbbaaakldddd...
0352=081 cegggeehhbcCcbggfffgb...
0353=091 daaaeeeeeeghhhgjhhhik...
0354=076 haaaaaalagggfgebggcjd...
0355=098 ffgbbcAaaaaaaccicclck...
0356=076 cceebeelggagbbceeaadd...
0360=078 hDddHhdddaaiaaabbaajk...
0361=101 hchchhHcljaaagkegeibb...
0362=077 cdddddlcbddjCcgaaabgg...
0363=082 geghAgdgggddeefhhddic...
0364=095 afecceeeeeihHhjkddddd...
0365=080 deeddegeeedihjdddahha...
0366=082 gfhehhcccCcccceeekehh...
0367=088 feeaabbbcaibhkhhhhddd...
0368=084 haaehbcggghhjhhfibbjd...
0370=073 fggbeebaaccccgccfkeea...
0371=087 aaaCcccccclkffaaaabhj...
0372=096 dgbbbcccjddgfffjfffjh...
0374=082 gfaaaagefgbggghhhflcc...
0375=107 hgcfffhfjkGhcjcccccbk...
0376=086 cfggcfjffffijggggijbb...
0377=084 hhaabbbbbddffffiffjaa...
0378=075 aaccCceecclhhklchffcj...
0379=094 accdcggggeklccclceejk...
0380=083 CchhHhhhgbiejceedEeel...
0381=077 gccgccccckjfhhfkfffgd...
0382=080 hahhhHhbaleeeeeelcgGg...
0383=090 eeaaggggggbkleeeejbbb...
0385=089 fbbddffflFfcddldddjcc...
0386=098 aabehhfaaaaaHhhlhikjd...
0387=087 Eeeeekejaaacchhhkhhch...
0388=090 eAaaAebihhbbhhhgkddee...
0389=082 heggggglkdddadeidccdd...
0390=088 ccdddDddjladeaaieccej...
0391=078 dddddddffhhhhjhlccjcc...
0392=090 GghahhhHhcaleejcccjdd...
0393=085 eaehfffhagggaaghaaadc...
0395=088 ggggggkjbebbaaaabcbBb...
0396=093 hchdgdeadddddkbfffffh...
0397=086 deeceeeekDdidddldkhcc...
0398=093 baffajaaahhjccchhhhlg...
0399=103 eeeddehFffffihhhhfjCc...
0400=089 deeeeeeiccccfffcckHhd... 088 possible ?
0402=084 bbbbbbbeeejacEeialaaE...
0404=090 geeEeEebjcaaggkgccckc...
0406=088 abbbccccddffcfiffkddg...
0407=074 fahaaaacfffffijehhhhk...
0408=080 aaaccaaFfdghhlkhddadd...
0410=082 hbdggkhhhhghgaccgdddd...
0411=095 bchbChhabbceeiccccfjf...
0412=077 fefcbbccdffdcceebbbbb...
0413=076 dfFffffgccgggcehjdddd...
0415=103 fffgggggekjeeeeclddcc...
0416=080 gaggddddbbbaaafhcclaa...
0417=078 hebbbbbbdbddhhhgchhdd...
0419=077 cchhfffffflgggchhhjgg...
0420=081 hbbbbhijbBbejaaeeffej...
0421=090 agcaaaadddhhhhaddgakj...
0422=076 bhbbeeffffjffcccbbbci...
0424=084 ghddbdddaabcddjffcccl...
0425=099 ffceFfffhdjklaeeeeehc...
0426=083 cfaaiCggbaiaaaajeebbb...
0427=089 bhaaaaaaajhbblkdddfkh...
0428=077 cccbadcggggggcbbblccd...
0429=078 bhfeffeahhhhhlggddjbb...
0431=081 ghehhffffbhhhkabbbclc...
0432=077 cbeecifffffflkddddddd...
0434=092 ggcccccccjgddblggfjgh...
0435=086 acggggggiaDajccjifaaa...
0437=077 bgaeEeecjgggdaahhhhfh...
0438=100 faeeeedekEbakggagaaai...
0440=080 ffgagGggghhhbklbbhhbh...
0441=079 ahffdddhhhhildHdeljgg...
0442=095 abddbggbibbbbeeeldddj...
0443=090 haghhhhaccggaaeefkaah...
0444=079 affffaaiaaaadkigggggg...
0445=076 eaffffffbbeeeekjbbblf...
0446=076 ccccccfbhicgggbbbbbbk...
0448=119 acggggggkcchicccckeee...
0449=083 cCcccccgggicdhggddakh...
0451=092 deCchhkhhhhkcccccfggf...
0455=086 aaaAaaialifkcccccHhhh...
0456=078 gaaccfbbbfccibbbelkff...
0457=093 hahahhjhHakaaabbaffee...
0458=105 gbbfBbbbgbdjeaddaacce...
0459=087 bcccccchhchhjaaabkbbb...
0460=080 caaaaaeaaeeejeekDHhhc...
0461=079 gggcgggaaccjaaaaccacg...
0462=078 ebbbbbbbfccfffhhffggH...
0463=094 faagggggghhhfflfffeel...
0464=090 aafacaAaahihhdldddiEe...
0466=078 afaaieeeefffgghggggld...
0469=082 ggggbggbjfffhlaaaeeal...
0470=078 faddbbgghhhlhhgaaaacg...
0471=085 aaebbbbggbfhjhhhhhjaa...
0473=077 hbbghhhhHbffflaaaaacd...
0476=079 haaahaahffhhjggggkhgg...
0477=090 bgaaheggijbbbhhhhheeh...
0478=083 hcceddddddcikcccckaaa...
0479=077 AahhcGgggbbbhijbelfff...
0482=084 feceeeigggaeekdddgdfl...
0483=091 aaeeddfFffffhkhehhkhh...
0484=078 daacddccjfdDddkccggfc...
0485=088 daddgehhelagggeggkiaa...
0488=106 aacffcaccccicdhhhhhdd...
0489=087 bcffcacfaafffiaaddddc...
0490=079 aaaaaaakggeegchgeccli...
0491=084 gddfffffgfiaaleeeeeeh...
0492=084 behhaabddcccjeehhhHbl...
0493=079 cgggddefcgkcibbbbbbkg...
0494=104 agadbbbbhhhhHhdljdddd...
0495=082 aahhgaabeAaaibbbieekb...
0496=078 daaaaaacabbbbkfffccci...
0497=095 eggddeeeeekdddddliaaa...
0500=081 bbddeeeeHhffjiehleGgj...
0502=086 aaabbbbccccccfffcgggg...
0504=085 affggggffffgijhlddddd...
0505=088 eaaaaaaagjggggleeeehh...
0507=109 fggfggggffcdddjdddhhh...
0508=082 bcfGggggbhhkfffcgbbab...
0510=097 ddhffhhhbbibbbbblccca...
0511=073 hhchhhhbeibbbjaaafggl...
0512=077 bbfbbbccdcbkabcchhhee...
0513=079 dhcccdhhhidddddihheje...
0514=087 chhhhhhjlcbbaaakibbbb...
0515=088 baaaAbafajAhkdccjchhc...
0516=079 eebgfffffgggggbaccddd...
0517=077 cggahbbabbbbbcjlehhhh...
0519=079 ffaaceeeefejgggbgfkGg...
0520=086 chabbiffffhffkeeekeee...
0521=079 aaaaaaaggjggeggieehhe...
0522=076 ahheeeeeebhhheilbdfff...
0523=081 baeeEeeeHhhhljdhhildd...
0525=083 fdecffccfffklcdcecidd...
0526=072 ccfbbbdhhhdhhhdddedda...
0527=106 hfffhFfFggggilgghhjhh...
0528=091 ggggggaaaehhjccjlcccf...
0529=078 eeiccccCccgkfdgghhhhh...
0530=084 dbbbbbbigggeiaaealddd...
0531=086 cdddddddjbffhffffGggi...
0532=083 dbddbgddDbbbbbggkbggg...
0533=080 ahbdhhhhhbeeeeeddlddd...
0536=091 bbadggglgggaaigDdjeee...
0537=101 fhccggggggkieeehhhhhh...
0539=101 aaacclaaakajbbbceeiel...
0540=075 cccccbbccdeeeeekibbba...
0541=099 dahhggedaaaaaaddaliee... 098 possible ?
0543=105 eececcejccccaakaaajlc...
0545=084 aadfcbccccckbbbjBbbhj...
0546=073 dddggggdaaaahhedddeee...
0547=097 aaaahhhhhhiaaafjggjgl...
0549=064 cafhhhhaahbbddadeaeff...
0550=090 aagggeeeeeelbbdgggHhh...
0551=082 bcggbbaahhfhhfihhbddb...
0552=077 Aheibbbbbddggghghhhec...
0554=082 Aaaaaaaggghheeieefkcc...
0556=091 accccccieckbbgblkaccl...
0557=084 baaaCcekdddddlddeGgff...
0558=091 aaaaaaakGgkddblbblggg...
0559=084 gggggigkbbbbbbiffbccb...
0562=083 faaagAaaiggigggbbjehh...
0563=082 bbbbbcbbkhhlibbijfdee...
0564=095 ceeeecbbbeeciggkbgggg...
0566=084 ffggggjccgglCccchhhbb...
0567=081 gdcffffffkjaaaecccljb...
0569=090 daaaaaggaaeeeeleejDdj...
0570=094 egeceecccaaaccChlkddh...
0571=083 dagccchgkggggkldddddf...
0573=077 dggggbcggeheefggdlbbb...
0575=103 aeaaAaaajeeeleejkfhhd...
0577=087 ddeeeeeielcclccceeedd...
0578=076 ddcbbbbbbffblfagggggb...
0582=085 bFffffbfgciccccccjlkd...
0584=120 chhhhhheeeiekfggggddd...
0585=096 effhHhffhgjffdddgglgg...
0586=078 ccCcchibbbddddlddacca...
0587=095 cccccckjcgaglggggaaai...
0588=081 ddeeeEegglgggccccbbbb...
0590=077 beeggejeecekCHHhhhhdd...
0591=099 efccaDajAaaabjbbaffff...
0592=087 fChhffbhhhhkgaibbbacc...
0594=079 bbbbbbgeeEeggeejggcdd...
0595=098 abbeffddeheeecbaaaaaa...
0596=080 feeeeeeilbgccfffbffhh...
0597=081 gaaaaaadddddikhhhggaa...
0601=100 eadffjffGbbfhkfhhHhhj...
0602=076 bcbbfecfcgddgffffkeAa...
0605=084 dffffffhhhhkfhheijcgg...
0607=081 bbddffffffjhBbhgcjbbb...
0609=084 beeeeefjekldGgbjlbddd...
0611=085 ddddcaaccbeeeddeeeaag...
0612=098 ddggggggjabbbbbbilbee...
0613=082 ccccckihdddeejhhjddde...
0614=084 hggghhhegggkcabaaaibb...
0616=082 dhhfffgbdfffeeekeejgg...
0618=098 bbdcggGkeedlaaccicccc...
0619=076 bbbbbbcBddjaajddahlbb...
0622=082 aaeegebccdbkbbbeeeeed...
0624=073 bbbbghgGghiggffkfidff...
0625=076 bddbcccggggkbbebbcbej...
0626=091 dbdddiddbdeeeeeekfggf...
0628=080 gdddgggjhhhigccbeglaa...
0629=090 ffceeeeeehhjahhhhifgg...
0630=080 bbaagggaaeebdddiggcgh...
0632=114 aabbbbbbklhhhhhhjdddb...
0633=083 fcccccccekeeeeeaaahhe...
0634=073 gbgcccccfeeccklgggbbb...
0635=096 accagfffjaddkgdjdfddk...
0637=069 affggfhGgcggkfffaacae...
0639=088 fbediggGggeekeeehhggg...
0640=081 ggcccccccijbbblkfdbba...
0641=091 adaaaaaggdgakccckddde...
0642=074 bbbbbbdghcggglccbfijD...
0643=083 aaaaeeeedeieCcckhhhaa...
0645=077 adaaehhheibbbgggkhhhe...
0648=090 ddgdddddaaaaiaaaggagg...
0649=090 bcebhhegfggggghhhffff...
0650=081 eeeeeebbbkdddikhhhabb...
0651=089 agbhBakaaaakalcccchhf...
0652=080 acccchcjccjBbbbbaadkl...
0653=077 abbdddbbbbbilcccccjdd...
0654=100 daGggggcahaailbhhheke...
0655=078 cdgggggghhcchlhhhcgcl...
0656=100 fggdddDffkdddbbjbbbbB...
0658=100 gahbffhhiffffjGggjglf...
0659=084 ffcggegggEegeeeddddid...
0661=077 dddfffffhhdfliAabbabb...
0663=074 gghccBbbbbbkaiaaadgdg...
0665=089 bbeeiEeffffajffgigghh...
0666=108 bggggejdaahhehccleeei...
0668=083 bbbbggggggbbhhddbihdd...
0669=079 fcaaaeggggagglcccccac...
0670=085 gaaeidddeeggggfgkddlb...
0671=085 fgddfeFgeggggeieeeccc...
0672=081 ahaacicabHhhaikhfFfdf...
0674=093 eccaaaaaaabbabgcccggg...
0675=091 dfffjFfedbddfaajaadff...
0676=093 cacggGggbbbghkhhggkbb...
0677=094 fabbbbbbjhhhhhkaaaggg...
0678=102 eeeeeedddddddieeeidhh...
0679=081 ehBbbbbbbjkCcHhccjgif...
0681=082 Aaafffffbfdgjaaaabkgg...
0683=083 dfegeeeeehkdbaahaaaaa...
0684=092 eceheehhhelkdeaaaaaka...
0685=078 ggeaghhhhhiggffflffhh...
0688=075 babdddfgbeelgglggglaa...
0689=082 bbcddfaaagggggdhhaaal...
0690=080 eecfaaahdfffdddbdjbka...
0691=086 hcgggGggfkaaaafiaaakD...
0694=097 ffghhgggaggakcffffiEe...
0695=089 ccchhhhhhbbjbbbffffkf...
0697=076 ffggfaeebggglgacheeef...
0699=078 ghhhhcbdbBbbbbddbkaae... 01:19:56
0700=070 edeefbhcdhhhbeccclddc...
0702=092 acdehhhhhhkeecccccaaa...
0703=086 Ggggggeeieeafjffaaaaa...
0705=084 gbaddbbbbbblfffffffli...
0706=071 gggeehheccffffbffbbaa...
0708=086 eggGggGcjffjfffffkaal...
0709=086 gcfFfffflejbccckggbcb...
0712=074 deghfggggkgffflcccccc...
0713=076 ccfffceeFffddlddbiggg...
0714=073 cfabbbbbhhjccCceealhf...
0716=088 cffdfdddadjaadadggggc...
0718=074 ahhbbhDdefhhdbehggiee...
0720=081 dbaaadccccddddcccjbbb...
0721=079 gGggggehddjhheeeehbbk...
0722=077 aaaaaaaddjggggggcihff...
0723=078 ccFfccccckhigggjhhhhh...
0725=097 ebbeebjihhkBbbfckaccc...
0726=093 ccccahcchhchfjafaaahh...
0728=085 beceeeeedhhhliggigggc...
0729=075 dbcgfffflbbibbibbaeee...
0731=082 ddcbhhdhaabfaffbbkgGg...
0733=095 aaccaeaaaakblhhhhhhee...
0734=083 ahcccaaeehheEdlfffjCc...
0735=094 gaaffaggggkGbeebffkFf...
0736=106 baeefeefffeehdihhhhie...
0737=070 aaacggedeiccbhhhhhhee...
0738=074 Beeeffgggglggddddbbbi...
0739=079 ffgggggejffbibbbkeead...
0741=100 dbbCcbejbbbbeeieeebbh...
0742=083 eeacbccbdbBcbbbaajaaa...
0743=078 bcbggggggfeeljaeeacce...
0744=095 fcccddggeeddddldkccje...
0745=078 abhcggGgdkggCcklbccbe...
0746=093 FffggflffCccjliccccDd...
0748=080 ddaaBfffffieeeeakaafH...
0749=077 aacefgffhhhhhbcckeeba...
0750=072 dddadhdbgabbaddiakbbf...
0751=105 bccccdddddkaaaiddjffj...
0752=089 eccccccCGggklghhhhgab...
0755=086 ccehbaaebbbddjdfaaahh...
0756=081 fdfFffgfddklDdddjckbc...
0757=081 cgbbbbbhhhhhhaaaaaaaa...
0759=081 bccccgccckbbbehhhhhhl...
0760=080 accCceeeeefaajhhffffe...
0761=086 fffggggggihccHhahhcil...
0762=083 eehhhhhaefdbdajfaaeee...
0763=081 bggGgjbbdgidddhjkdbbd...
0764=075 abaccjEeeehffffeahhhj...
0766=078 cahbbhjhbdddDdddkffdF...
0767=076 degaaaeelhahhhddkdddd...
0770=079 ggggchdbhhhhbeeeeccek...
0771=073 bbbbbbbafflideeahdggb...
0772=091 ehhhhhhddlfifffkffccG...
0773=092 egbfffffihhHhhfklCCch...
0774=089 baaiFfffffjddddhicccc...
0775=085 eeabbBbBbbelaeeehjaaj...
0777=086 hcccccibdddjddddbbbib...
0779=080 aahaFffhffhhfaahkhadj...
0781=106 fcccdggdajfhhhhlhhele...
0782=094 aghhhhagghhlgjggkjddd...
0784=076 aaffffcfbbhfeaaaaeeia...
0786=086 Ebggffiffbbbghhhhkgbi...
0787=109 eagghaaacccckccclbbka...
0789=085 aaCffajlaaicccckffffc...
0790=080 deaadddkdddggjgeggheg...
0792=076 bccccccclieaFfffjelhe...
0793=099 Cccaaaaabafgghhbihhkg...
0794=093 gbcdggdikccccccaddcjd...
0795=081 dhaBbgggchhhhcejfaeac...
0796=070 fddeeeeehddgciaccchfc...
0798=093 adaddddddklbeeaaaeehe...
0799=079 abfcecbbbccahbbddglbc...
0800=096 dbbbeeeeckeecjccclcci...
0802=091 caaabbbbbabbljddfffff...
0804=082 dcggcjccjhhhHhglhggcc...
0806=107 aafFfdaabljDgggljeeee...
0807=077 hdccGckccccbbbbbbihha...
0808=073 ccccidddddddlBbbbbkje...
0809=107 dhhhhhhkccklaaadaaggl...
0810=091 fFfiffFbjbbaligaaakaa...
0811=076 afabeeghhhbdfbbhhdlhi...
0812=079 chbbfffddhhhddddciccj...
0813=090 bbbeeeheeelifFHhhlhhd...
0814=087 ddhfhhhhhffjiAAgggjfk...
0816=087 Daiffffffkgggjhhchlic...
0818=069 fccDeecegdgiekaaaaaga...
0820=095 aaaaaaeekhadddggddddl...
0821=081 beebggbffFffFcclcccjl...
0822=079 bcdddhhkjheehhieeeiaf...
0823=087 ehAaaffhaahhhheeeebgg...
0824=092 heGghhhhhkjgbbbidddaa...
0825=069 bbgccjcccccdggeeebbdd...
0827=078 feeeeehheggiklhhhhhdd...
0828=081 Ffaiaaahhhahhkdddddcc...
0829=076 bEeddhggbjccccbbbblhh...
0831=073 cgbbadddeeEedieealaaa...
0832=080 gebbbibefeeedkedddaaf...
0833=082 hhdcchhahhcaiaaaaggja...
0835=082 gfffFfflEehhhakhhhjAa...
0837=097 aaaaaaaddkiccccbicccj...
0839=083 hhaccihhhhklEeeeeeliC...
0841=080 afdgbbbbbhhhhbbhggiad...
0842=082 ddggcggggaadeEeHheeeh...
0843=073 aheeeeehaggggbbaabaaa...
0845=074 cccdadCcjihhhhhhieeak...
0847=078 AhhhhhhjfffdgiBggbbdk...
0851=076 deedddddakaaaagilaaCH...
0853=083 bffccehhhccgggkcccldd...
0856=080 gfggaeagggilahhhhbbbb...
0857=080 addddbgaahlfflgggegba...
0858=086 eeeffFffjfeedddkleAah...
0860=078 cccccccklahbbbaaadjaa...
0861=071 adebbhabdcddbbgjbeebb...
0862=088 adeffbdhfghhhglbbhhkc...
0863=083 dEeeeeeffbljfbbffdddj...
0864=089 ggadDfffgdddeddkibAaa...
0865=071 dfffffjfGcfaaaabbbccd...
0866=072 eafchbbbfffffcchhcabb...
0867=077 hfffccccccclfffbbbbbb...
0868=084 aaaibbddedbbbcckbbggg...
0870=083 dceehhhjeeeehkhhcbbjg...
0871=082 eefaaAeEcafflfffdjddd...
0872=079 gchhhhhjbddiEhblbbdge...
0874=089 aAaaaadeccabbgiffafbB...
0877=092 eehgeaiaagjkgggbgjcff...
0878=072 faaacfjacccccchhbhkbg...
0879=078 gaaddiCddgggdeelddffi...
0882=079 eccccchggfiddhhhhifff...
0883=098 ffgggffgggkffljdccdkd...
0884=083 ccfdbbbbdddbaaabbdddd...
0886=080 adgggddcccccccaabaaib...
0887=098 eddaegddddDfikecccbbb...
0888=087 acdacddddddlkffkffccc...
0889=081 dhhhabbbbcggeeehhhaaa...
0890=079 cccgehhhhkhhgggdgddgd...
0891=081 aCceeebbbajAaccggcicc...
0892=082 eecddddghjdhhcccgglhh...
0893=079 bbbbggeffFfegcdiehhbb...
0896=082 cgcdaahhccccchhhhddbb...
0898=097 dbbbbbeeijkcddeddflee...
0900=074 gbfaagdgieggcckeeeeel...
0901=074 gdCeffigdfhhhhdeefled...
0902=094 fhbgheggggglbeeffffal...
0904=084 aaaaccccchekcCfflkfff...
0905=101 gbgggGgelkbbbkcccickC...
0906=084 ggaebfccdjcffeehebibd...
0907=093 acddhhaaajddcccclcccc...
0909=081 hbBbbgfjdhhhhhddhddej...
0910=077 bbbheeeelffhkhhhhelee...
0911=086 bbbbbhhhbbkhhddggaacc...
0912=088 bbbffffffHhhkhhlddddk...
0914=076 gbhhahhabchchddeeffaa...
0916=087 behhhhdhjbfccccbbbkbb...
0917=076 dcdfFfddfffaakddhhalh...
0918=085 accccfgggggaaachcclkh...
0919=073 gggggdddfffhjdddcffjd...
0921=085 fBeeeffbekcccicgggcgk...
0922=079 ggBbbbhhhhbhhkeeiffdd...
0923=090 beEhjfhHhhhffhkfjffaa...
0924=077 bccccfffhcfjdddidddca...
0925=074 ccfffbbbhhbbbbelaaaej...
0926=106 ffbcccccdhhacickjghhh...
0927=095 eeeeeeaffahkhhlaaaake...
0928=086 gbbebHhghjglaakfffffg...
0929=074 aahaddhhgcgicceacaaak...
0930=088 ffffcccccCchhcjkifGhh...
0931=075 bbccDfjfffffccageeaaj...
0932=082 bhhffffffidggDdklGGgg...
0933=079 abbbbbbbhiggggggaahee...
0934=093 dhhhhhehljcdddeidddlc...
0935=098 cchhdhhhHggaacileeecc...
0936=071 dAbffffffcjdddhggghhb...
0937=085 caafaaaaalkcchddddddf...
0938=092 eegggbcfffcaccaacdjcb...
0939=087 bfafggggfhhhfjffbikaa...
0940=097 cfffhfffhihhhHeliccif...
0941=087 aaaaaaaffflbbjldggghh...
0942=076 abcccdcffkfjfffbbbble...
0943=081 Eehhhhbbihhabgbcaaaff...
0944=101 ehebfbbbbbiggigaaaakc...
0945=081 adeeddbbbbbfffffjlggg...
0946=084 abbbbbbblddaaidaaaaah...
0947=090 hHhhhhbfifflfffkeeeka...
0948=088 beeeeEegjlbbbbccbbblj...
0949=083 eeecccaCcccaaafggkgga...
0950=087 haccfebaaihhhbdjbbeee...
0951=093 ddaaddaaaaaFffffefeeg...
0952=103 hcaaaaaaakBBbjgbbbbgl...
0953=088 acggggcghhggccccikbcb...
0954=084 ahffffFfibbclfflEeeal...
0955=083 beaccddDddhhkjbhhihhc...
0956=078 bbbbBbjhhiHhggahaaacc...
0957=097 hhhhhilahEekggceeleeb...
0958=082 cfcccffefffjlaaeaaaia...
0959=080 haaaAaaahddhhdejhhdke...
0961=083 ehbBbbabbbfjlaahhkdld...
0963=084 fdaaaaaaidalcdikgggGg...
0964=076 ddghcccccccddddglgggk...
0965=077 aeeecgggggcccgleebahh...
0966=078 hbbbeebbbbcccdcccdggg...
0967=103 abhhgdddddddgkGggikeg...
0968=086 dgeGgdeeeeiecjcccccaa...
0970=080 eccddddDddhfkhhghfjdd...
0971=077 gbgffefffflbbbdddbbgg...
0973=087 hfffffflkBcckcccjccdj...
0974=085 ggdddddddiffjhhhhchhc...
0975=087 deeeeeehddlkaaaeddedd...
0977=083 gcccccckhhgghcjfafede...
0978=084 addahhdDdbealbaccklaa...
0980=071 cfaahaaaaiddhdggabhih...
0982=094 afffffibcjgggdGgddddb...
0983=069 daafffffcdfaahhhcgggg...
0984=082 ccggggggjkABbbbbblakj...
0987=092 bheddddddDiccihhchccc...
0988=091 dDdddddkgeiaeaajlaccc...
0989=078 caeecbbjfffbfffkggfgg...
0990=077 cagggggkjcchcchhhkhhb...
0991=086 aadcccaacidddDddhkhhh...
0992=083 dahhhhhhjcaaalaaficca...
0995=078 aacfffffikbfegghbbccg...
0996=078 hbbbbbbbggcccccCijagg...
0998=084 ddggglhdfiddDdcclcccc...
# 73.5 % solvable for set E